ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีโวหาร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีโวหาร*, -ตีโวหาร-

ตีโวหาร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีโวหาร (v.) equivocate See also: wisecrack, quibble, bicker Syn. ตีสำนวน, เล่นสำนวน, เล่นสำบัดสำนวน
ตีโวหาร (v.) speak eloquently See also: play with words, use idiomatic expression, wisecrack Syn. เล่นสำนวน, ตีฝีปาก, เล่นสำบัดสำนวน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีโวหาร
Back to top