ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีแปลง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีแปลง*, -ตีแปลง-

ตีแปลง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีแปลง (v.) wallow (in mud) See also: move, roll, or lie happily
ตีแปลง (v.) fish bites a hole in a plant to lay eggs in

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีแปลง
Back to top