ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีตั๋ว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีตั๋ว*, -ตีตั๋ว-

ตีตั๋ว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีตั๋ว (v.) buy a ticket See also: book a ticket, purchase a ticket Syn. ซื้อตั๋ว
ตีตั๋วยืน (v.) stand instead of having a ticket
ตีตั๋วเด็ก (v.) buy a half-priced ticket
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
readied (adj.) ซึ่งตีตั๋วแล้ว Syn. prepared
ticketed (adj.) ซึ่งตีตั๋วแล้ว Syn. readied, prepared
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I hope you're all paying' customers.หวังว่าคงตีตั๋วเข้ามาดูนะ
See this? All these items have got to be ticked off overnight.เห็นนั่นมั้ย ของทั้งหมดนั้น ตีตั๋วไปคืนนี้
Y'all are sinners, and you better get right with God toot sweet, because Jesus just logged onto Orbitz and booked himself a plane ticket back to Earth.พวกเธอทุกคนเป็นคนบาป และคงจะดีกว่านี้ถ้าได้รับการบอกกล่าวที่ถูกต้องจากพระเจ้า ด่วนจี๋เลย เพราะพระเยซู เพิ่งจะเข้าเว็บออร์บิตซ์ แล้วตีตั๋วเครื่องบิน ดิ่งกลับลงมาบนโลก
Hey, guys! It's the maintenance hatch! Our ticket home!เฮ้ เพื่อน นั่นอุโมงค์โรงซ่อมบำรุง/ ตีตั๋วกลับบ้านกันเลย
If he makes a qualified ride on Carolina Thunder... he will crack the top 35 and punch his ticket to Vegas!ถ้าเขาผ่าน เจ้าแคโรไลนา ธันเดอร์สำเร็จ... เขาจะทะลุขึ้นสู่ลำดับ35 และตีตั๋วไปเวกัสทันที!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีตั๋ว
Back to top