ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติดยาเสพย์ติด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติดยาเสพย์ติด*, -ติดยาเสพย์ติด-

ติดยาเสพย์ติด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดยาเสพย์ติด (v.) be addicted to drugs Syn. ติดยา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
addict (vt.) ทำให้ติดยาเสพย์ติด
addict (n.) ผู้ติดยาเสพย์ติด
drug abuser (n.) ผู้ติดยาเสพย์ติด See also: ผู้เสพยา, คนติดยา Syn. addict
drug addict (n.) ผู้ติดยาเสพย์ติด See also: ผู้เสพยา, คนติดยา Syn. drug abuser, addict
druggie (sl.) คนติดยาเสพย์ติด See also: คนเสพย์ยา, คนติดยา
druggy (sl.) คนติดยาเสพย์ติด See also: คนเสพย์ยา, คนติดยา
habit (n.) การติดยาเสพย์ติด
hype (n.) ผู้ติดยาเสพย์ติด (แสลง)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No liars or addicts or drug users.ไม่โกหกหรือติดยาเสพย์ติด หรือใช้ยาเสพติด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติดยาเสพย์ติด
Back to top