ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตำแยตัวเมีย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตำแยตัวเมีย*, -ตำแยตัวเมีย-

ตำแยตัวเมีย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตำแยตัวเมีย (n.) Laportea interrupta Chew See also: nettle, fever-nettle, devil-nettle, Laportea orenulata (Urticaceae) Syn. ต้นตำแย, กะลังตังไก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตำแยตัวเมีย
Back to top