ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตำหูตำตา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตำหูตำตา*, -ตำหูตำตา-

ตำหูตำตา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตำหูตำตา (adv.) with one´s own eyes See also: obviously, before one´s eyes, noticeably, conspicuously Syn. คาตา, ต่อหน้าต่อตา Ops. ลับตา, ลับหูลับตา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How in the hell did this happen under our noses?มันเกิดขึ้นตำหูตำตาเราได้ยังไง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตำหูตำตา
Back to top