ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตำหนัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตำหนัก*, -ตำหนัก-

ตำหนัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตำหนัก (n.) palace See also: residential building in the palace of a king or prince, house or residence of royalty, abode of royalty, residence of the patriarch Syn. วัง, พระราชวัง, ที่พัก, นิเวศน์
ตำหนักแพ (n.) residence of royalty built on a raft (/float)
English-Thai: Nontri Dictionary
palace(n) พระราชวัง,วัง,ตำหนัก,พระที่นั่ง,ทำเนียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Chong Yang Palace was attacked by Prince Huo Du and his men because of Miss Long.ตำหนักเต็งเอี๊ยงถูกองคืชายฮั่วตูและพวกบุกรุก ก็เพราะแม่นางเล้งนี่แหละ.
Chong Yang Palace is on Mt Zhong Nan.ตำหนักเต็งเอี๊ยงอยู่ชนเขาจงน้ำนั่น.
The Inner Court is a fearsome place, My Lady.ตำหนักในเป็นที่ที่น่ากลัว นายหญิง
Guo'er, sending you to Mt Zhong Nan's Chong Yang Palace Does not mean we're chasing you away.ลูกก้วย, ข้าให้เจ้าขึ้นไปตำหนักเต็งเอี๊ยงแห่งเขาจงน้ำ ไม่ได้หมายความว่าข้าอยากส่งเจ้าไปไกลๆหรอกนะ.
I'm not going to Chong Yang Palace!ข้าไม่ไปตำหนักเต็งเอี๊ยง!
Senior, Huo Du and his men have fought their way to the main hall.ศิษย์พี่, ฮั่วตูพาคนบุกขึ้นมาที่ตำหนักใหญ่แล้ว.
We must walk up from here to reach Chong Yang Palace.เราจะต้องเดินจากนี่ขึ้นไปตำหนักเต็งเอี๊ยง.
Is Priest Qiu now at Chong Yang Palace?ท่านคูใช่อยู่บนตำหนักเต็งเอี๊ยงหรือไม่?
Uncle Guo, where is Chong Yang Palace actually?ท่านลุงก๊วย, ตำหนักเต็งเอี๊ยงอยู่ตรงไหนกันน่ะ?
If we don't show you some colors, you would think that everyone in Chong Yang Palace are useless.ถ้าพวกข้าไม่แสดงฝีมือซะบ้าง, เจ้าจะนึกว่าคนในตำหนักเต็งเอี๊ยงไร้ฝีมือ.
Oh no, alarm from Chong Yang Palace!ไม่นะ, สัญญาณเตือนภัยจากตำหนักเต็งเอี๊ยง!
Everyone, capture this pervert quickly and save the Palace!ทุกคน, จับเจ้าโจรราคะนี่ไว้ แล้วรีบไปช่วยด้านตำหนักเร็ว!
The pervert is going towards Chong Yang Palace!โจรราคะกำลังไปที่ตำหนักเต็งเอี๊ยง!
He found out that Chong Yang Palace is right next to Living Tomb where Miss Long lives... so he brought his men to attack Chong Yang Palace.เขารู้มาว่าตำหนักเต็งเอี๊ยงอยู่ใกล้กับสุสานโบราณ ที่แม่นางเล้งอาศัยอยู่... แล้วเขาก็พาคนบุกตำหนักเต็งเอี๊ยง.
Madam, the recording of the main palace event is all done now Good work.นายหญิง งานที่พระตำหนักใหญ่เสร็จแล้วค่ะ
Heard he has been drinking in his room all the time.ได้ยินว่าพระองค์ทรงดื่มเหล้าอยู่ในพระตำหนัก
Your Royal Highness, the High Priestesses have arrived from the Divination Palace.องค์รัชทายาท ท่านนักพรตสูงสุด\Mมาจากตำหนักพยากรณ์ขอเข้าเฝ้าพะย่ะค่ะ
Don't you also often overlook the power of the Divination Palace?ท่านไม่ได้มองข้ามอำนาจของ ตำหนักพยากรณ์บ่อยๆหรอกหรือ
If you often disregard the Divination Palace, how can anyone else be in awe of it?ถ้าท่านยังเพิกเฉยต่อตำหนักพยากรณ์ แล้วใครคนไหนจะเกรงขามต่อตำหนักพยากรณ์
Although I only became the High Priestess of the Divination Palace through your help,ถึงแม้หม่อมฉันจะได้เป็นนักพรตสูงสุดแห่งตำหนักพยากรณ์ ด้วยความช่วยเหลือจากท่าน
It is late. Return to your quarters and rest.ดึกแล้ว กลับไปพักผ่อนที่ตำหนักของเจ้าเถอะ
His Majesty really went to Lady Yoo-Hwa's quarters?ฝ่าบาทเสด็จไปที่ตำหนักของพระสนมจริงๆหรือ?
I heard from Han-Cheng that before coming here you were a Divination Palace Maid, is that true?ข้าได้ยินว่าก่อนเจ้าจะมาอยู่ที่นี่ เจ้าเคยอยู่ที่ตำหนักนักพรตในพระราชวัง จริงหรือเปล่า?
I heard that you learned how to treat wounds at the Divination Palace, is that true?ข้าได้ยินว่าเจ้าเรียนวิธีการรักษาอาการบาดเจ็บ ที่ตำหนักนักพรตในพระราชวัง จริงหรือเปล่า?
This Eun-young palace from right now.นี่คือพระตำหนัก อึน-ยอง ย้อนไปเมื่อ 140 ปี
Is the dowager at the dowager residence?พระพันปีอยู่ในตำหนักของพระองค์รึเปล่า?
Seen last Thursday at 7:30 p.m., riding without an escort... toward the Imperial Hunting Lodge.เห็นครั้งสุดท้ายเวลาทุ่มครึ่ง ขี่ม้าคนเดียว.. มุ่งหน้าไปทางตำหนักล่าสัตว์ของพระราชวัง
His Majesty has ordered me to keep Lady Yoo-Hwa's chamber under surveillance.ฝ่าบาททรงมีรับสั่งให้ข้ามาเฝ้าที่ตำหนักของพระสนมยูฮวา ให้อยู่ภายใต้การควบคุม
The guards are keeping your chamber under surveillance.ทหารคุ้มกันมาเฝ้าที่ตำหนักของท่าน ให้อยู่ในการควบคุม
His Majesty has sent a guard to keep Lady Yoo-Hwa's chamber under surveillance.ฝ่าบาททรงส่งทหารคุ้มกัน ไปเฝ้าที่ตำหนักพระสนมยูฮวา ให้อยู่ในการควบคุมเพคะ
Let us go inside. I have something to tell you.เข้าตำหนักเถอะ ข้ามีอะไรจะคุยกับเจ้า
We have sent a royal physician to her chambers for that very reason, Your Highness.พวกเราได้ส่งหมอหลวงไปที่พระตำหนักของพระสนม เพื่อเรื่องนี้ พะยะค่ะ พระพันปี
Chief Physician, you will attend only to Concubine Song.หัวหน้าหมอ เจ้าอยู่เพียงแค่ตำหนักพระสนมซงนะ
But Your Majesty, I just received news from Concubine Yoon's palace.แต่พระมเหสีเพคะ หม่อมฉันได้รับข่าว จากตำหนักพระสนม ยูน เพคะ
Oh, look, when you finish wrestling with your conscience, may I suggest you return to your chamber?นี่พี่ ถ้าเลิกรู้สึกผิด ข้าขอแนะว่า กลับตำหนักเถอะ
Someone brought explosives into the palace and blew up the new Royal Villa!มีบางคนนำระเบิดเข้าไปในพระราชวัง และมันก็ระเบิดที่พระตำหนักใหม่
There are so many things to learn in the Inner Court!มีเรื่องต้องเรียนมากมาย ที่ตำหนักในนี่
Once your residence is ready, you will have to move.พอตำหนักของท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องย้ายไปครับ
Indeed? Dong Yi's residence is finally ready?จริงหรือ ตำหนักดงยี เสร็จแล้วหรือ
But there might be a delay in moving to the new residence, Your Majesty.แต่การย้ายไปตำหนักใหม่ อาจจะต้องช้าออกไปพะยะค่ะ ฝ่าบาท

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตำหนัก
Back to top