ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตำตา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตำตา*, -ตำตา-

ตำตา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตำตา (adv.) with one´s own eyes See also: obviously, before one´s eyes, noticeably, conspicuously Syn. ตำหูตำตา, คาตา, ต่อหน้าต่อตา Ops. ลับตา, ลับหูลับตา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Over there. I'm still suspicious even after I found out who did what over there.ฉันเห็นอยู่ตำตา เธอยังกล้าปฏิเสธอีกเหรอ?
That's right and you know what?เออ ใช่... ...แต่ก็ทั้งๆ ที่เห็นอยู่ตำตา
How in the hell did this happen under our noses?มันเกิดขึ้นตำหูตำตาเราได้ยังไง
I can't believe we're rescuing actual legends of kung fu.ไม่อยากจะเชื้อ เรามาช่วยจ้าวตำตานแห่งกังฟู
We were right there in front of you and you didn't see us.พวกเราอยู่ตรงหน้านท่าน ᵽvk rã oyu'trg hn·anţ'an หลักฐานตำตา แต่ท่านก็ยังไม่ hlákŧantṃ ta tê'ţ'an kºyág mâ'

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตำตา
Back to top