ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตารางรายการ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตารางรายการ*, -ตารางรายการ-

ตารางรายการ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตารางรายการ (n.) graph See also: diagram Syn. แผนภูมิ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
programing (n.) ตารางรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ See also: การจัดตารางรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ Syn. broadcasting
programming (n.) ตารางรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ See also: การจัดตารางรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ Syn. broadcasting, programing
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And the ration cards.และตารางรายการแบ่งปัน.
I thought that was off the table.ผมคิดว่านั่นมันนอกเหนือตารางรายการนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตารางรายการ
Back to top