ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตายอดตายอยาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตายอดตายอยาก*, -ตายอดตายอยาก-

ตายอดตายอยาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตายอดตายอยาก (v.) die of starvation See also: exhaust, famish Syn. อดอยาก, อดอยากปากแห้ง, อดอยากปากหมอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตายอดตายอยาก
Back to top