ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตามหลัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตามหลัก*, -ตามหลัก-

ตามหลัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามหลัก (adv.) traditionally See also: customarily, as the circumstances allow Syn. ตามเกณฑ์
ตามหลักการ (adv.) theoretically Syn. ตามหลักทฤษฎี
ตามหลักทฤษฎี (adv.) theoretically
English-Thai: HOPE Dictionary
live 1(ลิฟว) {lived,living,lives} vi. มีชีวิตอยู่,ดำเนินชีวิต,อยู่,อาศัย,อยู่ในความทรงจำ,อยู่ได้ด้วย,กิน,เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง,มีอายุ,ผ่านชีวิต,ผ่านพ้นอันตราย -Phr. (live up to ปฏิบัติตามหลักการที่ยึดถือ), Syn. exist,be,dwell
rhyme(ไรมฺ) n. เสียงสัมผัสในบทกวี,คำที่มีเสียงคล้องจอง,บทกวีที่มีเสียงคล้องจอง -Phr. (rhyme or reason เหตุผลที่ถูกต้องตามหลักตรรกวิทยา) vt. ประพันธ์บทกวีเป็นเสียงสัมผัส,ใช้เสียงสัมผัสประกอบ, See also: rhymer n., Syn. rime
slide rulen. ไม้บรรทัดมีที่เลื่อนไปมาเพื่อ คำนวณตามหลัก logarithm
stoic(สโท'อิค) adj. เกี่ยวกับหลักการขจัดตัณหาราคะ,ปลงตก,stoic,=stoical (ดู) . n. สมาชิกหรือผู้ยึดถือหลักปรัชญาของสำนักหลักปรัชญาดังกล่าว,, See also: stoic n. ผู้ปฎิบัติตามหลักปรัชญาดังกล่าว
technical(เทค'นิเคิล) adj. เกี่ยวกับเทคนิค,เกี่ยวกับวิชาเทคนิค,เกี่ยวกับกลวิธี,เกี่ยวกับศิลปะ,เฉพาะวิชา,ตามหลักวิชา,เกี่ยวกับวิชาเฉพาะอย่าง,เชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง
English-Thai: Nontri Dictionary
ethical(adj) มีจรรยา,ตามหลักจริยธรรม,เกี่ยวกับศีลธรรม
formal(adj) เป็นพิธี,ตามแบบ,ตามระเบียบ,ตามหลักการ,เป็นทางการ
grammatical(adj) ตามไวยากรณ์,ตามหลักภาษา,เกี่ยวกับไวยากรณ์
logical(adj) ตามเหตุผล,ตามหลักตรรกวิทยา
theoretical(adj) ตามทฤษฎี,ตามเหตุผล,ตามหลักวิชา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
academic artศิลปะตามหลักวิชา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pivotal elementสมาชิกตามหลัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bidราคาเสนอซื้อสูงสุดราคาเสนอซื้อสูงสุดของหลักทรัพย์หนึ่ง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งเวลานั้นอาจมีราคาเสนอซื้อเข้ามาหลายราคา แต่ระบบซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์จะแสดงราคาเสนอซื้อที่สูงสุดไว้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่า ผู้เสนอซื้อที่ให้ราคาสูงกว่าควรได้สิทธิซื้อก่อนรายอื่น ๆ [ตลาดทุน]
Giftวัสดุสารนิเทศที่ได้รับบริจาคGift คือ วัสดุสารนิเทศที่ได้รับบริจาค การบริจาควัสดุสารนิเทศให้กับห้องสมุด อาจเป็นการบริจาคให้โดยบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หรือห้องสมุดอื่น ๆ วัสดุที่ได้รับบริจาคส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ห้องสมุดไม่ได้ร้องขอและห้องสมุดได้รับโดยไม่คาดคิด แต่ทรัพยากรสารสนเทศที่ขอรับบริจาคอาจเป็นทรัพยากรที่ห้องสมุดร้องขอ ทั้งนี้วัสดุที่ได้รับบริจาคจะถูกคัดเลือกเพื่อพิจารณานำเข้าห้องสมุด โดยให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาทรัพยากรของห้องสมุด หรือจำหน่ายออกไปโดยการขายหรือแลกเปลี่ยนกับกับห้องสมุดอื่น สำหรับการรับบริจาคหนังสือและวัสดุการศึกษาของห้องสมุด ห้องสมุดจำเป็นต้องมีเกณฑ์การรับบริจาคที่ต้องรับรู้ร่วมกันทั้งผู้ให้และผู้รับ เพื่อให้วัสดุสารนิเทศที่ได้รับมาสามารถสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย ได้ตรงตามหลักสูตร และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ หากห้องสมุดไม่สามารถนำทรัพยากรห้องสมุดดังกล่าวออกให้บริการได้ ห้องสมุดควรมีนโยบายส่งต่อหรือนำหนังสือและวัสดุการศึกษาที่ได้รับบริจาคไปทำประโยชน์อย่างอื่น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
jus sanguinis (ภาษาลาติน)กฎหมายที่กำหนดสัญชาติตามหลักสายโลหิต [การทูต]
Offerราคาเสนอขายราคาขายต่ำที่สุดของแต่ละหลักทรัพย์ที่มีการเสนอขายเข้ามาในระบบซื้อขาย ณ ขณะใดขณะหนึ่งอาจจะมีราคาเสนอขายเข้ามาหลายราคา แต่ระบบซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์จะแสดงราคาเสนอขายต่ำที่สุดไว้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่า ผู้เสนอขายที่ราคาต่ำกว่าควรได้สิทธิขายก่อน [ตลาดทุน]
Opening priceราคาเปิดราคาหลักทรัพย์ที่เกิดจากการซื้อขายรายการแรกของแต่ละวันทำการ โดยเกิดจากการที่ระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ ได้รวบรวมคำสั่งซื้อ/ขายหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ส่งเข้ามาซื้อขายบนกระดานหลักในช่วงเช้าก่อนเปิดตลาด (Pre-opening) ตั้งแต่เวลา 09.30 น. และทำการสุ่มเลือกเวลาเปิดตลาดในช่วงระหว่าง 09.55-10.00 น. พร้อมทั้งคำนวณราคาเปิดของแต่ละหลักทรัพย์ตามหลักการ ดังนี้ • ใช้ราคาที่ทำให้เกิดการซื้อขายได้ปริมาณมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ทำให้เกิดปริมาณซื้อขายมากที่สุด มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาปิดในวันทำการก่อนหน้านั้นมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาปิดในวันทำการก่อนหน้านั้น มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่สูงกว่าเป็นราคาเปิด [ตลาดทุน]
Secure Landfill บริเวณที่เลือกหรือเตรียมไว้เพื่อการฝังกลบขยะ การฝังกลบกากของเสีย อันตรายตามหลักวิชาการ เพื่อให้มีความปลอดภัยจากการรั่วไหลออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ การปูด้วยชั้นดินเหนียว แผ่นพลาสติกโพลีเอทีลีน ความหนาแน่นสูงเพื่อกันการรั่วซึม โดยมีอายุใช้งานหรือมีอัตราการถมขยะที่ยาวนาน [สิ่งแวดล้อม]
Trusteeผู้ดูแลผลประโยชน์ คือ ตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ดูแลให้ บลจ. จัดการลงทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน การสอบทานความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม การเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งการรับมอบ ส่งมอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจนับทรัพย์สิน ทำทะเบียนทรัพย์สิน ติดตามสิทธิประโยชน์จากการลงทุน และดำเนินคดีฟ้องร้องแทนผู้ถือหน่วยลงทุนหาก บลจ. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยต้องเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ fit & proper ทั้งนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบลจ. และไม่มีความเกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ideally (adv.) ตามหลักการ See also: ตามทฤษฎี
legitimate (adj.) ตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ See also: ตามทำนองคลองธรรม Syn. sanctioned
sanctioned (adj.) ตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ See also: ตามทำนองคลองธรรม
ethical (adj.) ตามหลักจรรยา See also: ตามหลักจริยธรรม Syn. moral, principled
in theory (adv.) ตามหลักทฤษฎี See also: ตามหลักเหตุผล Syn. apparently
theoretically (adv.) ตามหลักทฤษฎี See also: ตามหลักเหตุผล Syn. in theory, apparently
scientific (adj.) ตามหลักวิทยาศาสตร์ See also: ทางวิทยาศาสตร์, เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
grammatical (adj.) ตามหลักไวยากรณ์ See also: เกี่ยวกับไวยากรณ์, ถูกต้องตามไวยากรณ์ Syn. liguistic, analytic
liguistic (adj.) ตามหลักไวยากรณ์ See also: เกี่ยวกับไวยากรณ์, ถูกต้องตามไวยากรณ์ Syn. analytic
allopath (n.) ผู้ที่เชื่อหรือปฏิบัติตามหลัก
anthropometry (n.) การวัดร่างกายมนุษย์ตามหลักวิทยาศาสตร์
deduct (vi.) ลงความเห็น (ตามหลักเหตุผล) See also: อนุมาน, สรุป Syn. deduce, derive, infer
egalitarian (adj.) เกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าตามหลักการแล้วทุกๆ คนเท่าเทียมกัน See also: เกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าทุกๆ คนเสมอภาคกัน
equalitarian (adj.) เกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าตามหลักการแล้วทุกๆ คนเท่าเทียมกัน See also: เกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าทุกๆ คนเสมอภาคกัน Syn. egalitarian
obligatory (adj.) ที่ควรปฏิบัติตามหลักกฎหมาย See also: ที่ควรปฏิบัติตามหลักศาสนา, ที่ควรปฏิบัติตามหลักศีลธรรม Syn. compulsory
practice (vt.) ทำตามหลักทางศาสนา
practice (n.) การกระทำตามหลักศาสนา
practise (vt.) ทำตามหลักทางศาสนา
practise (n.) การกระทำตามหลักศาสนา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Okay, so... basically, You're saying that every movie monster,โอเค... ตามหลัก นายว่าไงนะ / สัตว์ประหลาดในหนังทุกเรื่อง
The ideal left tackle is big, but a lot od people are big.ตามหลัก ผู้เล่นแท็คเกอว์ซ้ายจะตัวใหญ่ แต่คนทั่วไปก็ตัวใหญ่
Technically, you have until you're five to get your vampire fangs.ตามหลัก เขี้ยวแวมไพร์จะขึ้นตอน 5 ขวบ
In the eyes of the law, I'm an innocent man.ตามหลักกฎหมายแล้ว ผมเป็นผู้บริสุทธ์
Theoretically, these tails you refer to would be completely within the bounds of the law.ตามหลักการ การสะกดรอยตามที่คุณอ้างถึง มันอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย โดยสิ้นเชิง
To his disciples, it was a tragedy because they couldn't see the bigger picture.ตามหลักการของพระองค์แล้ว มันคือโศกนาฎกรรม เพราะว่าพวกเขาไม่ได้ มองเห็นภาพใหญ่กว่า
You just basically said that aliens are nice anthropologists.ตามหลักการคุณพูดว่า ถ้าเอเลี่ยนเป็นนักมานุษยวิทยาที่ดี
Ideally, but most parents won't take older children.ตามหลักการณ์แล้วก็ใช่ แต่พ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรับเด็กที่โตแล้ว
Technically speaking, you're having a hypnopompic hallucination.ตามหลักการแพทย์ คุณอยู่ในภาวะhypnopompic hallucination
He's essentially walking them through the mating behavior of a captive praying mantis, only entirely on his terms.ตามหลักการแล้ว เขาทำให้พวกเหยื่อ เป็นเหมือนคู่ผสมพันธุ์ที่โดนจับมา ในแบบฉบับของเขา
Basically. Yeah.ตามหลักการแล้ว ใช่เลย
Then theoretically you could rekindle the relationship.ตามหลักการแล้วคุณน่าจะ เป็นฝ่ายรื้อฟื้นความสัมพันธ์นะ
You literally can't even touch it.ตามหลักการแล้วนายไม่อาจ สัมผัสมันได้ด้วยซ้ำ
They literally couldn't see it if they were staring right at it.ตามหลักการแล้วพวกนั้นจะมองไม่เห็น ถ้ามันจ้องมาที่นี่
According to rules, for the next level you need a body.ตามหลักการแล้วมันมีขั้นต่อไป คุณต้องใช้หุ่น
Well, technically she was our prisoner.ตามหลักการแล้วเขาเป็นนักโทษของเรา
According to Rufus Humphrey, there's no road like the high road.ตามหลักของ รูฟัส ฮัมฟรีย์ ว่าไม่มีถนนไหนดีเท่าถนนสายหลัก
Following that logic saying she hasn't had her first kiss is her way of saying she's waiting for her first kiss from me.ตามหลักของเหตุผล... .... บอกว่าเธอยังไม่เคยมีจูบแรก...
It is a mathematical certainty.ตามหลักคณิตศาสตร์ง่ายๆ
The histology report shows decreased bone mass, and a marked deficiency in calcium.ตามหลักจุลภาคกายวิภาคศาสตร์แล้ว การลดลงของมวลกระดูก ทำให้เกิดภาวะ ขาดแคลนธาตุแคลเซียม
Biologically speaking, fighting is a stupid thing to do.ตามหลักชีววิทยา การต่อสู้เป็นเรื่องงี่เง่าที่จะทำ
Barkley's House," 'cause evidentlyตามหลักฐานของบ้านบาร์คลีย์
Based on the financial information I've seen, he's laundering profits on the order of eight figures.ตามหลักฐานข้อมูลการเงิน ที่ฉันเห็นมา เขาฟอกเงินกำไร เป็นจำนวนแปดหลัก
According to the bank reference, someone tried to buy this key for two million bucks.ตามหลักฐานจากธนาคาร มีคนพยายามซื้อ กุญแจนี้ด้วยราคาสองล้านเหรียญ
According to the clues we found in this noteตามหลักฐานชิ้นสำคัญของกระดาษนี้ที่ทิ้งไว้
According to the evidence I've seen, there were no gas chambers anywhere at Auschwitz.ตามหลักฐานที่ผมเคยเห็น ไม่มีเตาแก๊สทุกที่ที่ Auschwitz
Get over it. Follow the evidence, wherever it leads.ตามหลักฐานที่ใดก็ตามที่จะนำไปสู่
Based on the way these groups operate, our analyst says you have a 96-hour window from the time she was grabbed.ตามหลักฐานพวกมันกำลังอยู่ในการปฏิบัติการ\ จากผลการวิเคราะห์ของเรา นานมี 96 ช่องนับจากเวลาที่เธอถูกจับไป
According to the latest information gathered, the organization is...ตามหลักฐานล่าสุดที่รวบรวมได้
According to the Art of War,ตามหลักตำราพิชัยสงคราม
Theoretically, Frost and his pals ramped up our linear accelerator to such extreme energies that it sent shock waves through the consciousness field and jolted all of humanity's awareness to a different place in space-time... the flash-forward.ตามหลักทฤษฎี ฟรอสท์และเพื่อนๆ ของเขา สร้างเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น ให้กับเรา เพื่อทำให้เกิดพลังงานสุดขั้ว ที่ส่งผลให้เกิดคลื่นกระแทก
The only problem was how to slow the aging process once the subject had reached the desired physical age.ตามหลักทฤษฎีแล้ว ปัญหาเีดียวคือทำขบวนการอย่างไรถึงจะชะลออายุได้ ครั้งหนึ่งโครงการก็บรรลุการกำหนดอายุทางกายภาพ
Medical code states the treatment and transport of a patient is... to be determined at the discretion of his attending physician.ตามหลักทางการแพทย์ระบุว่า การรักษาและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา
She depends on him psychologically.ตามหลักทางจิตวิทยาแล้ว เธอต้องพึ่งพาเขา
Physics, no?ตามหลักฟิสิกส์ จริงมั้ย?
Linguistically, it may meanตามหลักภาษา มันอาจจะหมายถึง
In theory, this therapy can be used to treat a wide range of brain disorders.ตามหลักวิชาการแล้ว.. การบำบัดนี้ สามารถใช้รักษาโรคทางสมองได้อีกหลายชนิด
Course they gonna say that. It's the Army.ตามหลักสูตรก็คงระบุไปอย่างนั้น ป็นเรื่องของกองทัพ
Too literal. Far too literal again!ตามหลักเกินไป คิดตามหลักเกินไปอีกแล้ว
Well, technically, attempted murderer since you survived.ตามหลักเทคนิคแล้ว เขาผิดแค่พยายามฆ่า เนื่องจากคุณรอดชีวิต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตามหลัก
Back to top