ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตามลำพัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตามลำพัง*, -ตามลำพัง-

ตามลำพัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามลำพัง (adv.) alone See also: by oneself, on one´s own Syn. โดยลำพัง
English-Thai: HOPE Dictionary
client's server networkข่ายงานแฟ้มบริการหมายถึง ข่ายงานที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละคนสามารถใช้โปรแกรมหรือข้อมูลร่วมกันได้ (server network) แต่ในขณะเดียวกัน คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่าย ก็สามารถทำงานตามลำพังของตนเองโดยอิสระก็ได้ด้วย (client server)
let(เลท) {let,let,let,letting,lets} vt. ให้,อนุญาต,ขอให้,ปล่อย,ทำให้เกิด vi. ให้เช่า. -Phr. (let alone ปล่อยตามลำพังไม่รบกวน.) -Phr. (let down ทำให้ผิดหวัง ทรยศ ละทิ้ง,ลดลง)
modifier keysแป้นดัดแปรหมายถึง แป้นอักขระบางแป้นที่ไม่ใช้ตามลำพังตัวเอง หรือถ้าใช้ ก็จะไม่มีผลอย่างใดเลย เช่น แป้น Ctrl, Shift, Alt แต่เมื่อกำหนดใช้ร่วมกับแป้นอักขระอื่นแล้ว จะก่อให้เกิดเป็นคำสั่งให้เครื่องปฏิบัติตามได้ เช่น ถ้ากดแป้น ALT+F จะเป็นการเรียกเมนู File ในระบบวินโดว์ ส่วนเครื่องแมคอินทอชจะมีแป้น Option ที่ทำหน้าที่คล้ายแป้น ALT เช่น ถ้ากดแป้น Option+C ก็จะเป็นการสั่งคัดลอก (copy)
option keyเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลแอปเปิล มีสัญลักษณ์ ? อยู่บนแป้น เป็นแป้นที่ต้องใช้ร่วมกับแป้นอื่น จะทำให้เกิดเป็นคำสั่งเฉพาะ รายการคำสั่งในเมนูต่าง ๆ ก็จะมีบอกไว้ว่า ถ้าใช้แป้นนี้กับแป้นใด จะหมายถึงคำสั่งให้ทำอะไร อย่างไรก็ตาม การกดแป้นนี้ตามลำพังจะไม่มีผลแต่อย่างใดเลย (คล้ายแป้น ALT ของพีซี)
English-Thai: Nontri Dictionary
singleness(n) ความโสด,ความเป็นเอกเทศ,ความโดดเดี่ยว,การอยู่ตามลำพัง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oceanic Island เกาะกลางมหาสมุทร เกาะที่ตั้งห่างจากทวีปมากๆ และโดยทั่วไปจะอยู่ในมหาสมุทร เกาะประเภทนี้ จะถือกำเนิดตามลำพังไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผืนแผ่นดินใหญ่ ได้แก่ เกาะภูเขาไฟ (Volcanic Island) และเกาะปะการัง (Coral Island) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
by oneself (idm.) ตามลำพัง See also: โดยลำพัง Syn. apart, isolated, lonely, only
unaccompanied (adj.) ตามลำพัง See also: คนเดียว, ไม่มีเพื่อน, ไม่มีผู้ติดตาม
leave alone (phrv.) ปล่อยไว้ตามลำพัง See also: ทิ้งไว้ให้อยู่คนเดียว
leave someone to it (idm.) ปล่อยไว้ตามลำพัง (คำไม่เป็นทางการ)
let someone or something alone (idm.) ปล่อยไว้ตามลำพัง See also: อยู่ห่างจาก, อยู่ห่างๆ
live to (phrv.) ดำรงชีวิตอยู่ตามลำพัง (โดยไม่ต้องการเพื่อนหรือไม่ผูกมิตรกับคนอื่น)
lock oneself up (idm.) เลือกอยู่ตามลำพัง See also: อยากอยู่ตามลำพัง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I think I'd like a few minutes aloneฉันคิดว่าฉันอยากจะใช้เวลาสองสามนาทีตามลำพัง
You and I should discuss this aloneคุณและฉันควรจะพูดคุยเรื่องนี้กันตามลำพัง
Leave that stuff aloneทิ้งสิ่งนั้นไว้ตามลำพังของมัน
I need to speak to you aloneฉันต้องการคุยกับคุณตามลำพัง
Leave him alone! Get off him!ปล่อยเขาไว้ตามลำพัง ไปให้พ้นจากเขา
I like being alone in my room and just looking outsideฉันชอบอยู่ตามลำพังในห้องของตัวเองและก็แค่มองออกไปข้างนอก
I won't let any of the children out aloneฉันจะไม่ปล่อยเด็กๆ คนไหนออกไปข้างนอกตามลำพัง
He needs the time alone to gather his thoughtsเขาต้องการเวลาตามลำพังเพื่อรวบรวมความคิด
We would like a moment aloneเราอยากขอเวลาสักครู่ตามลำพัง
You'd better let her aloneคุณควรปล่อยให้เธออยู่ตามลำพังดีกว่า
I was alone but not lonelyฉันอยู่ตามลำพังแต่ก็ไม่โดดเดี่ยว
Now, leave me aloneตอนนี้ขอฉันอยู่ตามลำพังเถอะ
I think we should leave these two aloneฉันคิดว่าเราควรปล่อยพวกเขาสองคนไว้ตามลำพัง
Would you mind if I took some time aloneคุณจะว่าอะไรไหมถ้าผมขอใช้เวลาตามลำพังสักหน่อย
Please instruct your students to leave my boy alone to trainโปรดบอกนักเรียนของคุณให้ปล่อยเด็กของฉันตามลำพังเพื่อการฝึกฝน
From now on, he is to be left aloneปล่อยเขาไว้ตามลำพังจากนี้เป็นต้นไป
Will you be okay here on your own for a little while?เธอจะอยู่ที่นี่ตามลำพังชั่วครู่ได้ไหม?
How could you guys try to sneak off and leave us alone!พวกนายพยายามแอบหนีออกไป และทิ้งพวกเราไว้ตามลำพังได้อย่างไร
Don't suffer aloneอย่าเอาแต่ทนทุกข์ตามลำพัง
You're not alone, we'll help you with whatever we canเธอไม่ได้อยู่ตามลำพังนะ พวกเราจะช่วยเธออะไรก็ตามที่เราจะช่วยได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I intend to go down there and seize control of that emplacement, alone if I have to.ฉันจะไปยึดอำนาจควบคุมการยิง ตามลำพัง ถ้าจำเป็น
I shall be there unaccompanied at the Albion Hotel en route from York.ฉันจะอยู่ที่โรงแรม แอลบียัน ตามลำพัง ระหว่างทาง จากยอร์ค
I mean, let you be alone with your family without me getting in the way.ให้นายได้อยู่กับครอบครัว ตามลำพัง โดยไม่มีฉันคอยเกะกะ
I had hoped to speak to you alone, Your Grace.ข้าหวังว่าจะได้พูดกับท่าน ตามลำพัง ฝ่าบาท
You come with me, alone, and we leave in 20 minutes.คุณต้องไปกับฉัน, ตามลำพัง และเราต้องไปภายใน 20 นาที
I don't understand what you want me to do.ตามลำพัง ข้าไม่เข้าใจว่าท่านต้องการให้ข้าทำอะไร
He doesn't love you.คุณผู้ชายไม่ได้รักคุณ ท่านอยากจะอยู่ตามลำพังกับคุณนายอีกครั้ง
So I lived my life alone, without anyone I could really talk to, until a short time ago.ผมเลยใช้ชีวิตอยู่ตามลำพัง โดยไม่มีใครที่ผมคุยด้วยจริง ๆได้เลย
I'd like a few minutes alone with Suzy.ฉันขออยู่ตามลำพัง กับ ซูซี่ ซักครู่.
Don't leave me alone!อย่าปล่อยฉันไว้ตามลำพัง!
Mrs. White, No man in his right mind would be alone together with you.คุณนายไวท์ ไม่มีใครในตอนนี้ อยากจะอยู่ด้วยกันตามลำพังกับคุณหรอก
I'll leave you two alone and go meet Albert for dinner.เค้าจะปล่อยตัวเองทั้งคู่ไว้ตามลำพังนะฮ้า เดี๊ยนจะไปดินเนอร์กับอัลเบิร์ตก่อนล่ะ
I think I'll leave you two pals alone.ปล่อยให้อยู่กันตามลำพังดีกว่า
I cannot find him alone.ข้าหาเขาตามลำพังไม่ได้
That was so close!คุณมักจะอยู่ตามลำพังใช่ไหม
There's nothing funny in that. The maid'll leave and they'll be alone. Think comedy.ไม่เลย ลูกๆ ฉันต้องอยู่บ้านตามลำพัง
No. No, I would like to be alone here for a moment, please.ไม่ล่ะ ฉันขออยู่ที่นี่ตามลำพังสักครู่ได้มั้ย
Now that we are finally alone, at last, in our little balloon, how about a little smoochie-woochie?ตอนนี้เราอยู่กันตามลำพังแล้ว ในที่สุด ที่บอลลูนเล็กๆของเรา มา สมูชชี่-วูชชี่ กันหน่อยดีมั้ยจ๊ะ
There's no telling how far I can take Jobe.ฉันไม่รู้ว่าจะนำพาโจ๊บไปได้ถึงไหน ถ้าต้องทำตามลำพัง
You never stay alone with me.เธอไม่เคยอยู่กับฉันตามลำพังเลย
For 20 years, he's been alone because of that.นี่แหละที่ทำให้เขาอยู่ ตามลำพังมา 20 ปี
Get out! Leave me alone, for God's sake!ออกไปให้หมด ฉันจะอยู่กับเธอตามลำพัง
Better leave her alone.ปล่อยเธอไว้ตามลำพังจะดีกว่า.
And just when the sweet confusion is so intense you think you'll die you kind of do, leaving you alone in your separate body.และเมื่อความอลหม่านนั้นไปถึงขีดสุด เราก็คิดว่าเราจะตายเราก็เหมือนจะ อยู่ตามลำพังในร่างที่แยกออกมา
The diva had to learn how to be all by herself.น้องรักจำใจมาอยู่ตามลำพัง
I need to speak to you... alone.เรามาคุยกันหน่อย ตามลำพัง
And yet, she herself is still in silent agony, in faraway East Africa.นั่นทำให้พ่อเธอหมดความเชื่อถือในตัวเธอ แต่ทว่าเธอก็ยังยอมปวดร้าวตามลำพัง เศร้าโศกกับหลุมศพของทหารออกรบ...
It's a beautiful place to just walk alone and think things through. You'll feel better.ที่นั่นสวยมาก เหมาะแก่การเดินปล่อยอารมณ์ คิดอะไรเพลินๆตามลำพัง
You decided to move to Sokcho, and live with Eun-suh all by yourself.คุณตัดสินใจย้ายมา ซคโซ และใช้ชีวิตอยู่กับอึนโซตามลำพัง
Now, the two of you are alone... and it's real comfortable... like you've known each other forever.ตอนนี้พวกคุณสองคนอยู่ตามลำพัง และมันสบายมากๆ เหมือนพวกคุณรู้จักกันมานานแล้ว
I don't want any one of you spending time with Tracey Abernathy alone.ฉันอยากเตือนทุกคนว่า อย่าอยู่ตามลำพังกับเทรซี่ อเบอร์นาธี่
I'll give you guys a minute.ฉันปล่อยให้อยู่ตามลำพังแล้วกัน
I think we're alone now.คิดว่าตอนนี้เราได้อยู่กันตามลำพังแล้วนะ
Because I can't do this alone.เพราะว่าฉันไม่สามารถทำอย่างนี้ได้ตามลำพัง
From an even farther, more extreme nothingness on my own!ไปให้ไกลยิ่งกว่า ความว่างเปล่าสุดยอดตามลำพัง ใครต้องการพวกคุณกัน
Are you two alone when he asks you?ตอนที่พ่อเขาขอ หนูอยู่กับเขาตามลำพังใช่มั้ย
Please leave me aloneขอฉันอยู่ตามลำพังนะคะ
Why don't you leave her alone?ทำไมเธอไม่ปล่อยให้เขา อยู่ตามลำพัง ?
And when we were alone the other day... she let me touch her tits.แล้ววันต่อมา เราก็ได้อยู่กันตามลำพัง... เธอยอมให้ผมจับหน้าอกด้วย
Well, believe it or not, some of us arhappier alone.ดีล่ะ เชื่อหรือไม่ก็ตาม เราบางคน มีความสุขมากกว่าที่จะอยู่ตามลำพัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตามลำพัง
Back to top