ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตามปกติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตามปกติ*, -ตามปกติ-

ตามปกติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามปกติ (adv.) normally See also: usually, generally, ordinarily Syn. ตามธรรมดา, ตามเดิม
English-Thai: HOPE Dictionary
commutation(คอมมิวเท'เชิน) n. การแลกเปลี่ยน,การเปลี่ยนแทนกัน,การเดินทางไปมาตามปกติระหว่างบ้านกับที่ทำงาน,การเปลี่ยนโทษจำคุกให้เป็นโทษอื่นที่เบากว่า,การเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า,เงินชดเชย, Syn. substitution
cross hairsn. เส้นไขว้กล้องสำหรับหมายวัตถุที่ส่องดู,เส้นกากบาทในกล้องปืนเล็งเป้า + เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
customary(คัส'เทิมมะรี) adj. เกี่ยวกับประเพณี,เป็นขนบธรรมเนียม,ตามปกติ,เคยชิน,เป็นกิจวัตร, Syn. normal
diastole(ไดแอส'ทะลี) n. การขยายตัวตามปกติของหัวใจ
firmwareเฟิร์มแวร์หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่บรรจุไว้ในชิปแทนที่จะบรรจุไว้ในจาน บันทึกข้อมูลตามปกติ เช่น ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในตอนเริ่มต้น เพราะจะต้องทำงานทันทีที่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
going(โก'อิง) n. การไป,สภาพของผิวหน้าถนนหนทาง., See also: goings n. นิสัย,ความประพฤติ adj. เคลื่อนที่,กระฉับกระเฉง,มีชีวิต,ทั่วไป,ตามปกติ,ปัจจุบัน,ซึ่งกำลังจากไป, Syn. departure,ongoing
post(โพสทฺ) n. เสา,หลัก,ตำแหน่ง,หน้าที่,ที่มั่น,การไปรษณีย์,ไปรษณียภัณฑ์,เที่ยวเมล์,ที่ทำการไปรษณีย์,vt. ปิดประกาศ,ประกาศ,ประจาน,จัดกำลัง,แต่งตั้งให้ประจำตำแหน่ง vt. ใส่จดหมายลงในตู้ไปรษณีย์,ส่งจดหมาย,ย้าย,แจ้ง. vi. ขี่ม้าเร็ว,เดินทางอย่างรวดเร็ว. adv. รีบเร่ง,โดยทางไปรษณีย์,โพสต์ ย่อมาจาก power-on self-test เป็นแบตเตอรี่ตัวหนึ่งในพีซี ที่จะทำหน้าที่ทันทีที่เมื่อมีการเปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทำการตรวจสอบขั้นต้นให้ว่า อุปกรณ์ ทุกชิ้นทำงานได้ตามปกติหรือไม่ หากมีส่วนใดไม่ปกติ ก็จะแสดงข้อความระบุความ ผิดพลาด (error message) ให้บนจอภาพ และจะรอจนกว่าจะมีการสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีการแก้ไข เสร็จแล้วจึงจะทำงานต่อ
queuing theoryทฤษฎีรอคอยเป็นทฤษฎีที่ศึกษาเรื่องของแถวคอย โดยศึกษาในหลาย ๆ แง่ เช่น เวลารอคอยในแถว ความยาวเฉลี่ยของแถว ประสิทธิภาพของจุดให้บริการแถวคอย ตามปกติ มักมีลักษณะเป็นเครือข่าย (network) พื้นฐานของทฤษฎีแถวคอย ใช้หลักของความเป็นไปได้ (possibility)
rote(โรท) n. วิถีทาง,ทางเดิน,วิธีการตามปกติ, -Phr. (by rote จากความทรงจำ), Syn. repetition
routine(รูทีน') n.,adj. งานประจำ,วิธีการประจำ,ตามปกติ
rule(รูล) n. กฎ,หลัก,ข้อบังคับ,ระเบียบ,กติกา,วินัย,วินัยศาสนา,การปกครอง,การควบคุม,การครอบครอง,การชี้ขาด,วิธีการทางคณิตศาสตร์,ไม้บรรทัด,ไม้วัด -Phr. (as a rule โดยทั่วไป,ตามปกติ) vt.,vi. ควบคุม,ปกครอง,ครอบงำ,ชี้ขาด,มีอิทธิพล,ตีเส้น,ขีดเส้น -Phr. (rule out ไม่ยอมรับ)
usual(ยู'ชวล) adj.,n. (สิ่งที่) เป็นธรรมดา,เป็นปกติ,เป็นประจำ,ทุกวัน,as usual ตามปกติ,เหมือนที่เคยปฎิบัติ., See also: usually adv. usualness n., Syn. common,regular
wonted(โวน'ทิด) adj. คุ้ยเคย,เคย,เป็นนิสัย,เป็นปกติ,ตามปกติ, See also: wontedly adv. wontedness n., Syn. habituated,used
English-Thai: Nontri Dictionary
going(adj) ซึ่งกำลังจากไป,ซึ่งเคลื่อนที่,มีชีวิต,ปัจจุบัน,ตามปกติ
ordinarily(adv) โดยปกติ,ตามปกติ,ตามธรรมดา,อย่างพื้นๆ
routine(adj) ประจำวัน,เป็นกิจวัตร,เกี่ยวกับงานประจำ,ตามปกติ
usual(adj) เช่นเคย,เป็นธรรมเนียม,ตามปกติ,เป็นประจำ
wonted(adj) เคยชิน,คุ้นเคย,เป็นนิสัย,ตามปกติ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anticipated operational occurrenceอุบัติการณ์ที่อยู่ในความคาดหมาย, เหตุการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากการทำงานตามปกติของโรงงานนิวเคลียร์ ซึ่งคาดว่าตลอดอายุการใช้งานจะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ได้มีการออกแบบรองรับเหตุการณ์นี้ไว้แล้วเพื่อความปลอดภัย และป้องกันมิให้ลุกลามเป็นอุบัติเหตุ เช่น หากพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่เครื่องสูบน้ำของระบบระบายความร้อนเกิดขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสำรองก็จะทำงานทันที
Circuit breakerมาตรการหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวเป็นมาตรการที่ตลาดหลักทรัพย์นำมาใช้หยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวในยามที่การซื้อขายโดยรวมในตลาดหลักทรัพย์เกิดตกต่ำลงอย่างมากมายผิดปกติ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ลงทุนโดยทั่วไปได้มีเวลาตรวจสอบข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ระยะหนึ่งก่อนที่จะเปิดให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ต่อไป ในปัจจุบันนี้ระบบ circuit breaker ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดว่า หากระดับ SET Index ลดต่ำลงเท่ากับหรือเกินกว่า 10% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขาย 30 นาที เมื่อเปิดซื้อขายใหม่แล้วหาก SET Index ลดต่ำลงอีก จนมีระดับที่ลดลงเท่ากับหรือเกินกว่า 20% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขายอีก 1 ชั่วโมง แล้วเปิดให้ซื้อขายต่อจนสิ้นวัน ในการหยุดพักการซื้อขายกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้น ถ้าระยะเวลาในรอบการซื้อขายนั้นเหลือไม่ถึง 30 นาทีหรือ 1 ชั่วโมงแล้วแต่กรณี จะพักการซื้อขายเพียงระยะเวลาที่เหลือในรอบดังกล่าวเท่านั้น แล้วเปิดซื้อขายรอบใหม่ตามปกติต่อไป [ตลาดทุน]
Collateralหลักประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้กู้ใช้ในการค้ำประกันเงินกู้ ตามปกติผู้ให้กู้มีสิทธิยึดหลักประกันเงินกู้หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืม เมื่อผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ หลักประกันเงินกู้อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. อสังหาริมทรัพย์ คือทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ เช่น ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น หลักประกันเงินกู้ประเภทนี้เป็นที่นิยมกันทั่วไปทั้งในการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในระบบและนอกระบบ 2.สังหาริมทรัพย์ เป็นทรัพย์สินมีค่าต่าง ๆ ที่เคลื่อนย้ายได้ อาทิ เครื่องจักร สินค้า รถยนต์ ทองคำ เงินเดือน บัญชีเงินฝาก และหลักทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ
Debilitated Physical Conditionไม่สามารถทำงานหรือออกกำลังตามปกติได้ [การแพทย์]
Shell หอย สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลำตัวไม่แบ่งเป็นปล้อง ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 3 ชั้น และแบ่งออก 2 ข้างเท่าๆ กัน (ยกเว้นหอยฝาเดียวเป็นส่วนใหญ่ และบางส่วนของหอยสองฝา ตามปกติ มีตีนเป็นกล้ามเนื้ออยู่ทางด้านท้อง มักอาศัยอยู่ในน้ำ มีหลายชนิด เช่น หอยขม หอยทาก [สิ่งแวดล้อม]
thyroid stimulating hormone (TSH)ไทรอยด์สติมิวเลติงฮอร์โมน (ทีเอสเอช), ฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า ทำหน้าที่กระตุ้นต่อมไทรอยด์ให้สร้างฮอร์โมนตามปกติ อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ฮอร์โมนไทโรโทรฟิน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tinner ทินเนอร์ สารอินทรีย์ที่เป็นตัวทำละลาย ซึ่งใช้ผสมกับสิ่งอื่นเพื่อช่วยลดความหนืดหรือความข้นเหลว และตามปกติในการใช้ไม่มุ่งหมายให้เกิดปฏิกริยาทางเคมีต่อสิ่งของนั้น ทางเคมีต่อสิ่งของนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Fluoride ฟลูออไรด์ เป็นชื่อเรียกไอออนของธาตุฟลูออรีน พบทั่วไปในดิน หิน และน้ำ โดยจะพบในรูปของสารประกอบหลายชนิด ดังนั้น ในการดำรงชีวิตร่างกายจึงรับฟลูออไรด์ตลอดเวลาจากอาหารและน้ำดื่ม ตามปกติจะมีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ถ้าหากได้รับปริมาณมากๆ จะทำให้เกิดความผิดปกติได้ เช่น ฟันมีลักษณะจุดเป็นด่างและขรุขระ ส่วนผู้ที่ได้ฟลูออไรด์จากควันเสียของโรงงานอุตสาหกรรม จะทำให้เกิดโรคที่เรียกว่า "ฟลูออโรซิส" (Fluorosis) [สิ่งแวดล้อม]
Sequestering Agent สารจับแบบซีเควสต์, สารซีเควสต์ สารเคมีซึ่งทำให้เกิดการจับคู่รวมตัวกันเป็น โครงสร้างที่ซับซ้อนของเกลือฟอสเฟตชนิดหนึ่งกับไอออนของโลหะในสารละลาย ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดการตกตะกอนอีกต่อไป ตัวอย่างเช่น เฮกซาเมตาฟอสเฟต (hexameta phosphates) การตกตะกอนของสบู่แคลเซี่ยมไม่ได้เกิดจากน้ำกระด้างที่ ; อาจใช้เรียกตัวการอื่นๆ ที่ป้องกันไม่ให้ไอออนแสดงคุณสมบัติตามปกติของมัออกมา เนื่องจากการรวมตัวกันอย่างหนาแน่นกับสารหรือวัตถุอื่น [สิ่งแวดล้อม]
uninterruptible power supplyระบบจ่ายไฟสำรองอุปกรณ์แบตเตอรี่่ีที่ช่วยจ่ายไฟให้แก่คอมพิวเตอร์ เมื่อไฟฟ้าดับระบบนี้ช่วยป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ต้องเสียหายเมื่อไฟฟ้าดับ เช่น ถ้าหากไฟฟ้าดับขณะที่คอมพิวเตอร์กำลังอ่านจานแม่เหล็กอยู่ หัวอ่าน/บันทึกอาจจะหยุดและครูดกับผิวของจานแม่เหล็กทำให้เกิดความเสียหายได้ เมื่อไฟฟ้าดับระบบจ่ายไฟสำรองจะยังคงจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาให้คอมพิวเตอร์ชั่วระยะหนึ่ง เช่น 5 นาที 15 นาที หรือกว่านั้น ช่วงเวลานี้เราไม่ควรทำงานต่อเพราะไม่แน่ใจว่าไฟฟ้าจะดับไปนานหรือไม่ เราควรเริ่มกรรมวิธีปิดแฟ้มต่างๆ แล้วปิดเครื่องต่อ เมื่อกระแสไฟฟ้ามาตามปกติแล้วจึงเริ่มทำงานต่อ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
en passant (idm.) ตามปกติ
in passing (idm.) ตามปกติ
check on (phrv.) เริ่มเข้าทำงาน (ตามปกติ) Syn. clock in
day-to-day (adj.) ที่เกิดขึ้นตามปกติทุกวัน See also: ประจำวัน Syn. every day, daily
double in brass (idm.) สามารถเล่นเครื่องดนตรีอีกชิ้นได้ดี (เท่าๆกับที่เล่นเครื่องดนตรีชนิดที่เล่นตามปกติ เป็นคำไม่เป็นทางการ)
evenings (adv.) ทุกเย็น (ตามปกติ)
every day (adj.) ที่เกิดขึ้นตามปกติทุกวัน See also: ประจำวัน Syn. daily
go in (phrv.) เริ่มทำงานตามปกติ
go on (phrv.) วางไว้บน (ตามปกติ)
rotation (n.) การหมุนเวียนตามปกติของเหตุการณ์หรือสื่งต่างๆ Syn. cycle, sequence
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You just have to be yourselfคุณก็แค่เป็นตัวของคุณเอง / ทำตัวตามปกติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am drawn to them because, usually, they're pretty hot.ผมถูกดึงดูดเพราะ ตามปกติ พวกเธอจะร้อนแรง
Ordinarily, they keep this thing set on low.ตามปกติ พวกเขาจะใช้ไฟน้อย
Usually, when the machine sends us number clusters like this, there is some connection.ตามปกติ เมื่อเดอะแมชชีน ส่งหมายเลขที่ไม่เรียงกัน มาให้แบบนี้ มีความเชื่อมโยงกัน
Typically, as the economy falls, crime rates rise.ตามปกติ เมื่อเศรษฐกิจ ตกต่ำ อัตราการเกิดอาชญากรรมเพิ่มสูงขึ้น
Normally, we wouldn't be discussing an ONI program, but we have a situation.ตามปกติ เราจะไม่พูดถึง โครงการโอเอ็นไอ แต่เรามีสถานการณ์
As usual, I'll get no thanks for it whatsoever.ตามปกติข้าจะไม่ได้รับคำขอบคุณใด ๆ ไม่ว่าเป็นเรื่องอะไร
Usually I'd say Jess.ตามปกติฉันคงบอกว่าเจส
Normally she'd be given up for adoption by now, but she had medical issues like her bronchitis.ตามปกติตอนนี้เธอน่าจะมีคนขอไปเลี้่ยงแล้ว แต่เธอมีปัญหาทางสุขภาพ อย่างเช่น หลอดลมอักเสบ
I normally drink vegetable juice during business hours, but for this... let's drink to Senator Keeley's daughter and our Val.ตามปกติผมจะดื่มน้ำผักในช่วงเวลาทำการ แต่สำหรับนี้ ... ขอดื่มให้กับลูกสาวของวุฒิสมาชิกคีเลย์และวาลของเรา
At our place it's 2,500 Won, but I calculated it according to Kang Nam's rates.ตามปกติมันแค่ 2,500 วอน แต่ฉันคิดตามอัตราคังนัม
Well, there's usually dilation after death, but I've never seen anything like this before.ตามปกติหลังเสียชีวิต ม่านตาจะขยาย แต่ฉันไม่เคยเห็น อะไรแบบนี้มาก่อน
Normally Pierce drives fast, but he drives with precision.ตามปกติเพียรซ์ขับรถเร็วนะ แต่เขาขับไปพอดีเลย
I usually go home right after school.ตามปกติเลิกเรียนผมต้องกลับบ้านทันที
Given the nature of your problem, seeing someone who knows Jack removes some of the guesswork.ตามปกติเเล้ว ปัญหาของคุณ คือ การเห็นใครบางคนที่รู้จักเเจ๊ค จะลบล้างการเป็นพวกชอบคาดคะเนด้วยตัวเองไปบ้าง
Normally I would say this points to a devolution in the unsub's psyche.ตามปกติแล้ว ผมคงจะบอกว่า ตอนนี้สภาพจิตใจอันซับ คงตกต่ำสุดขีด
Uh, occasionally, on planet earth, men will consider their feelings for a woman before jumping atop them.ตามปกติแล้ว ฝ่ายชายจะถามใจฝ่ายหญิงก่อนเผด็จศึก
Normally, we would send a security team, but given the extreme sensitivity of the l-series genetic research, we feel it best to exert a light touch here.ตามปกติแล้ว เราคงส่งทีมรักษาความปลอดภัยไป แต่เพราะนี่เป็นงานวิจัยพันธุกรรมแอลซีรีส์ ที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนอย่างมาก เราจึงคิดว่าจะดีกว่าถ้าดำเนินการ อย่างระมัดระวังที่สุด
One of the threads in his spinal cord is attached to his tailbone.ตามปกติแล้ว เส้นประสาทไขสันหลังจะเป็นอิสระ ในตอนปลาย แต่ด้วยความที่มันติด
Commonly it takes one month of searching for every $10,000 you expect to earn in salary.ตามปกติแล้วจะใช้หางานเวลาหนึ่งเดือน สำหรับเงินเดือนทุกๆ 10,000 เหรียญที่คุณต้องการได้
Normally, at other companies, I would have been given a position of President and left the company.ตามปกติแล้วถ้าเป็นบริษัทอื่น ๆ ผมจะได้รับตำแหน่งประธานบริษัท และออกจากบริษัทไป
Well, her dad doesn't normally come up in most of our conversations.ตามปกติแล้วเธอไม่พูดถึงพ่อของเธอ แทบทุกคั้งที่เราคุยกัน
Mike's usually pretty smart about things.ตามปกติไมค์จะค่อนข้างฉลาด ในเรื่องต่าง ๆ
He led us on to things usual and unusual,เขาพาเราไปตามปกติ และผิดปกติ,
At this level all functions appear normal.ในระดับนี้ฟังก์ชั่นทั้งหมดจะ ปรากฏตามปกติ
The mission is proceeding normally.ภารกิจคือการดำเนินการ ตามปกติ
I took her to the hospital, a natural thing to do.ฉันพาไปโรงพยาบาลตามปกติวิสัย
I made my usual 20 per cent, of course.ฉันทำตามปกติร้อยละ 20 ต่อของฉันแน่นอน
Not usually.- ไม่หรอกค่ะ ไม่ใช่ตามปกติ
Thank you, Rodrigo. And the usual.ขอบคุณ, โรดริโก และตามปกติ
It's in the usual place.คุณจะ? มันอยู่ในสถานที่ตามปกติ
Good evening. May I take your purse, as usual?ตอนเย็นดี ผมอาจจะใช้กระเป๋าเงินของคุณตามปกติ?
Looks like a normal start-up. Roger, David.ดูเหมือนว่าเริ่มต้นขึ้นตามปกติ
We confirm Drumlin's readings. All normal. We're go.เรายืนยันการอ่านของ ดรัมลิน ทั้งหมดตามปกติ เราไป
Restraint secure. Life support functions normal. Roger.ความยับยั้งชั่งใจที่เชื่อถือได้ ฟังก์ชั่นการสนับสนุนชีวิตตามปกติ
You just have to get him clean and fill in the last year of his life.- คุณแค่ทำตัวเป็นเค้าตามปกติ - คุณเป็นคนต่างชาติอยู่แล้วนี่
Transfer funds in a usual manner, half now, half on delivery. To the following address:จะส่งเงินไปตามปกติ ตอนนี้ครึ่งนึง อีกครึ่งนึงเมื่อของส่งที่เลทเตอร์แฮม ชิปปิ้ง...
Now, Cady, if we want this to work, you are gonna have to keep hanging out with them like nothing is wrong.ตอนนี้ Cady ถ้าเราอยากจะให้งานนี้สำเร็จ เธอต้องพยายามไปอยู่ในกลุ่มพวกนั้นต่อไป ทำตัวตามปกติ
It travels forward normally towards the B end.มันเคลื่อนไปข้างหน้าตามปกติจนมาถึงปลาย B
That way my double sleeps through the night... they don't have this conversation, and they get in the box tomorrow as usual.ดังนั้น ตัวฉันอีกคนก็จะหลับตลอดคืน... จะไม่ตื่นขึ้นมาคุยกันเรื่องนี้ แล้วพรุ่งนี้ก็จะไปที่กล่องกันตามปกติ
The body of internationally renowned author Anna Rivers was discovered last night by a security guard making a routine visit to the disused pier 16, three miles upriver from where her car was found abandoned five weeks ago on Argyle Avenue.ศพของนักปีพันธ์ผู้โด่งดัง แอนนา ริเวอร์ส ถูกพบเมื่อคืนนี้ โดยรปภ.ขณะตรวจตราตามปกติ... ...ที่ท่าเรือร้างที่ 16 ห่างไป 3 ไมล์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตามปกติ
Back to top