ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตามธรรมดา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตามธรรมดา*, -ตามธรรมดา-

ตามธรรมดา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามธรรมดา (adv.) usually See also: ordinarily, ad a rule, generally Syn. ตามปกติ
English-Thai: HOPE Dictionary
commonlyadv. โดยทั่วไป,ตามธรรมดา
normally(นอร์'เมิลลี) adv. ตามธรรมดา,ตามกฎ,โดยทั่วไป, Syn. regulary
regularly(เรก'กิวเลอลี) adv. โดยปกติ,ตามธรรมดา,เป็นประจำ,ตามแบบแผน
English-Thai: Nontri Dictionary
commonly(adv) โดยทั่วๆไป,โดยปกติ,ตามธรรมดา
natural(adj) โดยธรรมชาติ,ตามธรรมดา,แต่กำเนิด
naturally(adv) โดยธรรมชาติ,ตามธรรมดา,โดยกำเนิด
normally(adv) โดยทั่วไป,ตามธรรมดา,โดยปกติ
ordinarily(adv) โดยปกติ,ตามปกติ,ตามธรรมดา,อย่างพื้นๆ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
in general (adv.) ตามธรรมดา See also: โดยทั่วไป Syn. mainly, usually
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Usually girls just fall over my shoulder.ตามธรรมดาผู้หญิงจะพิงที่บ่าของฉัน
We prefer "in remission" but in layman's terms, yeah.เราขอพูดว่าเป็นระยะต้องระวัง แต่ถ้าพูดตามธรรมดาก็ใช่ครับ
I'm not your normal definition of a rock starฉันไม่ใช่ร็อคสตาร์ตามธรรมดา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตามธรรมดา
Back to top