ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตามควร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตามควร*, -ตามควร-

ตามควร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามควร (adv.) appropriately See also: as fits, as it should be, as is proper, as discretion, suitably Syn. พอควร Ops. เกินควร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There were, of course, crimes committed.ฉันไม่พบเหตุการณ์ใดตามควร ที่จะสนับสนุน การสืบสวนครั้งนี้
I got you guys set up back here.ผมว่าคณะติดตามควรรอตรงนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตามควร
Back to top