ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาปรือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาปรือ*, -ตาปรือ-

ตาปรือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาปรือ (v.) drowse See also: be sleepy
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
heavy-eyed (adj.) ซึ่งมีอาการตาปรือ See also: ซึ่งง่วงนอน Syn. drowsy, sleepy, slumberous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาปรือ
Back to top