ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้งเค้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้งเค้า*, -ตั้งเค้า-

ตั้งเค้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งเค้า (v.) forecast See also: brew, predict, foretell, foresee Syn. ส่อเค้า, ส่อ, ส่อแสดง
ตั้งเค้า (v.) forecast See also: brew, predict, foretell, foresee Syn. ส่อเค้า, ส่อ, ส่อแสดง
English-Thai: HOPE Dictionary
brew(บรู) v. ทำเบียร์,ทำเหล้า,ตั้งเค้า,ทำให้เกิด n. ปริมาณที่กลั่น (เหล้า,เบียร์) ได้แต่ละครั้ง, See also: brewer n.
brewingn. การต้มหรือกลั่นเหล้าเบียร์,การตั้งเค้า
brewisn. การต้มหรือกลั่นเหล้าเบียร์,การตั้งเค้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're seeing some bad weather over Canaveral.อากาศเหนือคานาเวรัสตั้งเค้าไม่ดี
That looks like rain clouds over Bisbee.ดูเหมือนเมฆฝนตั้งเค้าแถว บิสบี อยู่นะ
Now that the rains are coming?ฝนกำลังตั้งเค้าอยู่นั่น
I would have seen the signs if I'd been there.ฉันคงเห็นพายุที่ตั้งเค้า ถ้าได้ไปอยู่ที่นั่น
Ah. There's a good storm brewing.อืม พายุตั้งเค้ามาแรง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้งเค้า
Back to top