ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้งอกตั้งใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้งอกตั้งใจ*, -ตั้งอกตั้งใจ-

ตั้งอกตั้งใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งอกตั้งใจ (v.) pay attention See also: concentrate one´s attention Syn. ตั้งใจ, ใส่ใจ, สนใจ, มุ่งมั่น, ใฝ่ใจ Ops. ละเลย, เฉยเมย
English-Thai: HOPE Dictionary
absorbed(แอบซอร์บดฺ', -ซอร์บดฺ') adj. หมกมุ่น,ตั้งอกตั้งใจ, Syn. deeply engrossed)
concentrate(คอน'เซินเทรท) {concentrated,concentrating,concentrates} vt.,vt. รวม,เพ่งเล็ง,รวมศูนย์,รวมกำลัง,อัดแน่น,ทำให้แน่น,ตั้งอกตั้งใจ,สำรวมความคิด. n. สิ่งที่อัดแน่น,สิ่งที่เข้มข้น, See also: concentrative adj. ดูconcentrate concentrator n. ดูconcent
concentrated(คอน'เซินเทรทิด) adj. ใจจดใจจ่อ,ซึ่งตั้งอกตั้งใจ,ซึ่งจับกลุ่มเข้าด้วยกัน,เข้มข้น
concentration(คอนเซินเทร'เชิน) n. ความเข้มข้น,ระดับความเข้มข้น,ความตั้งอกตั้งใจ,ภาวะที่เข้มข้น,สิ่งที่เข้มข้น,การรวมพล,ความใส่ใจในสาขาวิชาหนึ่ง, Syn. convergence,mass ###A. scattering
English-Thai: Nontri Dictionary
absorbed(adj) ที่หมกมุ่น,ที่ใฝ่ใจ,ที่สนใจมาก,อย่างตั้งอกตั้งใจ
attentively(adv) อย่างตั้งอกตั้งใจ,อย่างเอาใจใส่,อย่างสนใจ,อย่างเป็นห่วง
concentrate(vi,vt) สำรวมความคิด,จดจ่อ,ตั้งอกตั้งใจ,ตั้งสมาธิ,รวมกำลัง
concentration(n) ความตั้งอกตั้งใจ,ความเอาใจใส่,ความจดจ่อ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
attentively (adv.) อย่างตั้งอกตั้งใจ See also: อย่างใส่ใจ, อย่างสนใจ Syn. carefully, heedfully
heedfully (adv.) อย่างตั้งอกตั้งใจ See also: อย่างใส่ใจ, อย่างสนใจ Syn. carefully
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wow, you really are determined to bring in some extra money.คุณนี่ตั้งอกตั้งใจหาเงินเพิ่มจริงๆสินะ
I think the last time I saw you concentrating that hard, you were reading the instructions on how to assemble a hookah.ฉันคิดว่าครั้งสุดท้ายที่เห็น คุณตั้งอกตั้งใจขนาดนั้น คุณกำลังอ่านคู่มือ วิธีการประกอบบารากู่
Seriously, you should be focusing on your next best seller.จริงๆนะ คุณควรจะตั้งอกตั้งใจ ทำหนังสือเบสท์เซลเลอร์เล่มต่อไป
You know, maybe if you took the boss's dick out of your mouth for more than five minutes of the day, you might have some time to concentrate on your actual fucking job.เธอรู้ไหม บางทีถ้าเธอเอาปากออกจากไอ้จ้อนของเจ้านายเธอ มากกว่า 5 นาทีต่อวัน เธอคงตั้งอกตั้งใจทำงานของเธอมากกว่านี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้งอกตั้งใจ
Back to top