ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้งต้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้งต้น*, -ตั้งต้น-

ตั้งต้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งต้น (v.) begin See also: start, commence Syn. เริ่ม, เริ่มต้น, ขึ้นต้น, เริ่มทำ Ops. จบ
English-Thai: HOPE Dictionary
begin(บิกิน') {began,begun,beginning,begins} vi.,vt. เริ่ม,เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ, See also: beginner n., Syn. initiate -Conf. start
beginning(บิกิน'นิง) n. การเริ่ม,ระยะตั้งต้น,การมีกำเนิดจาก, Syn. origin,start
conception(คันเซพ'เชิน) n. การคิด,สร้างมโนคติ,ภาวะตั้งครรภ์,การริเริ่ม,การตั้งต้น,อำนาจความคิด,แบบแผน,โครงการ., See also: conceptive adj. ดูconception, Syn. ideation,idea,view
infinitive(อินฟิน'นิทิฟว) n. รูปกริยาที่เป็นนามที่ตั้งต้นด้วย 'to'. adj. เกี่ยวกับรูปกริยาดังกล่าว
ram(แรม) n. แกะตัวผู้,กลุ่มดาวแกะ,เครื่องกระทุ้ง,เครื่องกะแทก,เครื่องตอกเสาเข้ม,การยัดเยียดเรื่องราวลงในสมอง.,แรมย่อมาจาก random access memory แปลว่า หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม เป็นหน่วยความจำประเภทหนึ่งที่เราสามารถเข้าถึงได้โดยวิธีการสุ่ม การเข้าถึงโดยสุ่ม หมายถึง การเข้าถึงหน่วยความจำทุกจุดได้ โดยใช้เวลาในการเข้าถึงเท่ากันหมด ไม่ต้องตั้งต้นใหม่ทุกครั้งแล้วรอไปตามลำดับ (อย่างแถบบันทึกหรือเทป) "แรม" จะหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์วัดขนาดกันเป็นกิโลไบต์ หรือเมกะไบต์ ทำงานได้รวดเร็วมาก แต่เมื่อปิดไฟ ข้อมูลในนี้ก็จะหายไปหมด ไมโครคอมพิวเตอร์ที่ขายทั่วไปมักจะต้องมีข้อความบอกว่า มีแรมขนาดใด ยิ่งมีแรมมาก ก็จะยิ่งทำงานได้เร็ว ดู ROM เปรียบเทียบ vt. กระทุ้ง,ตอก,กระแทก,ยัด,ยัดเยียด,ดันอย่างแรง., See also: rammer n., Syn. strike,batter,cram
random access memoryหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่มใช้ตัวย่อว่า RAM (อ่านว่า แรม) เป็นหน่วยความจำประเภทหนึ่งที่เราสามารถเข้าถึงได้โดยวิธีการสุ่ม การเข้าถึงโดยสุ่มหมายถึง การเข้าถึงหน่วยความจำทุกจุดได้ โดยใช้เวลาในการเข้าถึงเท่ากันหมด ไม่ต้องตั้งต้นใหม่ทุกครั้งแล้วรอไปตามลำดับ (อย่างแถบบันทึกหรือเทป) "แรม" จะหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ วัดขนาดกันเป็นกิโลไบต์ หรือเมกะไบต์ ทำงานได้รวดเร็วมาก แต่เมื่อปิดไฟ ข้อมูลในนี้ก็จะหายไปหมด ไมโครคอมพิวเตอร์ที่ขายทั่วไปมักจะต้องมีข้อความบอกว่า มีแรมขนาดใด ยิ่งมีแรมมาก ก็จะยิ่งทำงานได้เร็ว ในปัจจุบัน ไมโครคอมพิวเตอร์ที่วางขายทั่วไปจะมีแรมประมาณ 1 - 8 เมกะไบต์ ปัจจุบันโปรแกรมสำเร็จใหญ่ ๆ หลายโปรแกรม เจาะจงว่าจะต้องใช้กับคอมพิวเตอร์ที่มีแรมอย่างน้อย 8 เมกะไบต์ดู read only memory เปรียบเทียบ
start(สทาร์ท) vi.เริ่ม,เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ,ทำการ,ตั้งตัว,ยืน,โผล่,กระตุก,กระโดด,สะดุ้งตกใจ,ปรากฎออกมาอย่างฉับพลัน,คลาย,หลวม,ร่วมแข่ง. vt. เริ่มต้น,ตั้งต้น,ก่อให้เกิด,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้คลาย,ทำให้หลวม,เสนอ,ให้สัญญาณการเริ่มแข่ง. n. การเริ่ม,การเริ่มต้น
random access storageหน่วยเก็บเข้าถึงโดยสุ่มเป็นหน่วยความจำประเภทหนึ่งที่เราสามารถเข้าถึงได้โดยวิธีการสุ่ม การเข้าถึงโดยสุ่มหมายถึง การเข้าถึงหน่วยความจำทุกจุดได้ โดยใช้เวลาในการเข้าถึงเท่ากันหมด ไม่ต้องตั้งต้นใหม่ทุกครั้งแล้วรอไปตามลำดับ (อย่างแถบบันทึกหรือเทป) หน่วยเก็บในที่นี้หมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ วัดขนาดกันเป็นกิโลไบต์ หรือเมกะไบต์ ทำงานได้รวดเร็วมาก แต่เมื่อปิดไฟ ข้อมูลในนี้ก็จะหายไปหมด นอกจากนั้นยังหมายถึงจานบันทึก ซึ่งใช้เวลาในการเข้าถึงข้อมูลเท่ากันหมดเช่นกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
begin(vi,vt) เริ่มต้น,เริ่ม,ตั้งต้น,แต่แรก,ลงมือ
beginner(n) ผู้ริเริ่ม,ผู้เริ่มต้น,ผู้ตั้งต้น
beginning(n) การเริ่มต้น,การตั้งต้น,ตอนต้น
starter(n) ผู้ให้สัญญาณ,ผู้ตั้งต้น,ผู้เริ่มต้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
onsetการเริ่มต้น, การตั้งต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
origin๑. จุดกำเนิด, ที่กำเนิด๒. จุดตั้งต้น๓. ที่เกาะต้น, จุดยึด (กล้ามเนื้อ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
precursor๑. สารตั้งต้น, สารต้น๒. อาการต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deltoidกล้ามเนื้อรูปสามเหลี่ยมคลุมอยู่ที่หัวไหล่,ต้นแขน,กล้ามเนื้อหัวไหล่,กล้ามเนื้อรูปสามเหลี่ยม,กล้ามเนื้อขนาดใหญ่ตั้งต้นจากปลายกระดูกทำมุมฉาก,กลุ่มกล้ามเนื้อเดลทอยด์,กล้ามเนื้อโคนแขน [การแพทย์]
Half-lifeครึ่งชีวิต, ระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีใช้ในกระบวนการการสลายกัมมันตรังสี เพื่อลดกัมมันตภาพเหลือครึ่งหนึ่งของกัมมันตภาพตั้งต้น [นิวเคลียร์]
initializeกำหนดค่าตั้งต้น [คอมพิวเตอร์]
Initiatorsผู้เริ่มต้น, ตัวเริ่มต้น, สาเหตุตั้งต้น, ตัวเริ่ม [การแพทย์]
Primerดีเอ็นเอสายเดี่ยวสายสั้นๆ สามารถไปจับปลายของดีเอ็นเอตั้งต้นแต่ละสายprimer ถูกประยุกต์ใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลอง (Polymerase chain reaction, PCR) ในการทำ PCR ซึ่งปฏิกิริยาในหลอดทดลองประกอบด้วยดีเอ็นเอตั้งต้น (ดีเอ็นเอ 2 สายจับกัน) primer 2 สาย DNA polymerase (เอนไซม์ที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทำหน้าที่สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer โดยการคัดลอกจากดีเอ็นเอตั้งต้น) dNTPs (deoxynucleotide triphosphates เป็นหน่วยย่อยของดีเอ็นเอนำไปต่อโดย DNA polymerase เพื่อสร้างดีเอ็นเอสายใหม่) หลังจากนั้นปฏิกิริยาถูกควบคุมอุณหภูมิและเวลาเป็นรอบๆ โดยใช้เครื่องควบคุมอัตโนมัติ โดยแต่ละรอบเริ่มจากควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ดีเอ็นเอ 2 สายที่จับกันแยกออกจากกันเป็นดีเอ็นเอสายเดี่ยว 2 สาย แล้วควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ primer แต่ละสายจับกับดีเอ็นเอสายเดี่ยว แล้วควบคุมอุณหภูมิและเวลาอีกครั้งให้ DNA polymerase สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer ดังนั้นเมื่อผ่านรอบแรกดีเอ็นเอเพิ่มขึ้น 2 เท่า และเมื่อเข้ารอบสองดีเอ็นเอที่เพิ่มขึ้น 2 เท่าในรอบแรกจะกลายเป็นดีเอ็นเอตั้งต้นของรอบสอง ทำให้เมื่อควบคุมอุณหภูมิและเวลาหลายๆ รอบดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้น 2 ยกกำลัง n เท่า เมื่อ n คือ จำนวนรอบ เนื่องจากใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละรอบ ทำให้เมื่อผ่านไปเป็นชั่วโมง ดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้นมากมายเพียงพอต่อการนำไปศึกษา ดังนั้น primer ช่วยให้การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอประสบผลสำเร็จ
reactant [initial substance]สารตั้งต้น, ตัวทำปฏิกิริยา, อะตอม โมเลกุลหรือไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วได้ผลิตภัณฑ์เกิดขึ้น  เช่น   HCl + NaOH ------>  NaCl +  H2O      ในปฏิกิริยานี้ HCl และ NaOH คือสารเริ่มต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Rebound resilienceการกระเด้งกระดอน หมายถึง ความสามารถในการกลับคืนสู่รูปร่างตั้งต้นได้อย่างรวดเร็วภายหลังจากที่ยาง เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างชั่วคราว [เทคโนโลยียาง]
Yellow cakeเค้กเหลือง, สารผสมของยูเรเนียมออกไซด์หลายชนิด (โดยเทียบออกไซด์ทุกชนิดให้อยู่ในรูปของ U3O8) มีลักษณะเป็นผงละเอียด ได้จากกระบวนการสกัดสินแร่ยูเรเนียมจากเหมือง มีสีเหลือง ส้ม หรือเขียวคล้ำ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนชนิดของออกไซด์ และอุณหภูมิที่ใช้ขณะผลิต โดยอุณหภูมิที่สูงกว่าจะทำให้มีสีเข้มขึ้น เค้กเหลืองใช้เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ [นิวเคลียร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
commence (vt.) ตั้งต้น See also: เริ่มต้น, ขึ้นต้น Syn. begin, start
commence (vi.) ตั้งต้น See also: เริ่มต้น, ขึ้นต้น Syn. begin, start
leadoff (n.) การตั้งต้น See also: การเริ่มต้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When a job went wrong, you went back to the beginning.เมื่องานมันผิดพลาด แกต้องไปรอที่จุดตั้งต้น
I'm a needle starting at zero going the other way.ชีวิตผมตั้งต้นตรงศูนย์แล้วต่ำลง ๆ
Then she and her husband came over here and started a new lifeแต่เธอกับสามีก็มาอยู่ด้วยกันที่นี่ ตั้งต้นชีวิตใหม่
You know,you go through life thinking you're one person, and then boom,just like that,the slate is wiped clean.รู้มั๊ย เธอใช้ชีวิตโดยคิดว่าเธอเป็นคนนึง แล้วก็ บูม แค่นั้น แล้วต้องตั้งต้นชีวิตใหม่ทั้งหมด
It's not a lot, but it's enough to get you started.มันไม่มากเท่าไหร่ แต่ก็ทำให้นายตั้งต้นได้
You'd better fundamentally start your life anewนายควรจะตั้งต้นชีวิตใหม่
And then you get angry, start telling yourself nothing matters anymore.แล้วคุณก็จะรู้สึกโกรธ ตั้งต้นบอกตัวเองว่า ไม่มีอะไรแย่กว่านี้อีกแล้ว
No, Patty will do the hearing. She just needs to be the leadoff witness so...ไม่ แพตตี้จะทำเรื่องการฟังเอง เธอแค่ต้องเป็นพยานตั้งต้น เพื่อ...
For the record, I'm gonna be starting with John's idea.ตอนเริ่มอัดเทป ผมจะตั้งต้นถาม ตามไอเดียของจอห์น
So I fucking show up on a set and people ask me-แถมผมแก่เกินจะตั้งต้นใหม่ เอ่อ อุตส่าห์โผล่หน้าไปที่ฉาก
I tell you, 30 gallons of precursor...ฉันจะบอกนายให้นะ 30 แกลลอนของสารตั้งต้น
We must take possession of the code source of the new operating system.เราต้องใช้เวลาเพื่อเอารหัสตั้งต้น ของระบบปฏิบัติการใหม่
Okay, Chuck, listen, we can not to access the source code.โอเค, ชัค เราไม่สามารถเข้าถึงรหัสตั้งต้นได้
You reset, Andrew.นายตั้งต้นใหม่ แอดรูว์ เหมือนเทป
It's like we are brave pioneers, on a quest to start a new life in a magical, new land.กับ ภาระกิจตั้งต้นชีวิตใหม่ ในดินแดนแห่งมนต์มายา
You're gonna get new Socials and new identities.นายจะมีสังคมใหม่ และตั้งต้นชีวิตใหม่
You're gonna get new social's, new identities. It's gonna cost you.นายจะมีสังคมใหม่และตั้งต้นชีวิต นายจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
I mean, he sets you up with a whole new life.ฉันหมายถึง เขาจะช่วยตั้งต้นชีวิตใหม่ให้นายทั้งหมด
I think that consciousness or its immediate precursor -- we'll call it proto-consciousness, has been in the Universe all along, perhaps from the Big Bang.ฉันคิดว่าสติหรือสารตั้งต้นของมันได้ ทันที เราจะเรียกมันว่าโปรสติ ได้รับในจักรวาลตลอด
Whatever we did, we'd clip a sample of the source material to label and keep next to the output.ที่เราทำคือเราแนบตัวอย่างของสารตั้งต้น เพื่อระบุและเก็บไว้ใกล้ๆกับผลที่ได้
Eight years, two months and three days for... carrying a concealed weapon, supplying class A's, three counts of actual bodily harm, four grievous and the attempted murder of a community support officer.แปดปี สองเดือน สามวัน ข้อหา... ขนถ่ายสารตั้งต้นยาเสพติด สาหัสสี่
She runs away, she starts all over.เธอก็หนีไป และตั้งต้นใหม่อีก
Is because your father gave me cash from his personal account to develop it.ก็เพราะพ่อเธอให้เงินส่วนตัวของเขากับฉัน เพื่อตั้งต้นทำบริษัท
But the pipeline doesn't go from here to there.แต่การเชื่อมต่อ ตั้งต้นจากที่นี่ไปที่นั่นไม่ได้
I know it's not all the answers... but it was enough to start putting these pieces together.ฉันรู้ว่า มันไม่ใช่ยาขนานเอกหรอก แต่ก็ถือเป็นนิมิตหมายในการตั้งต้นที่ดี
You can sail to Switchback Cove and catch the current back from there.แค่ไปตั้งต้นที่หน้าผาสวิทช์แบค แล้วล่องไปตามกระแสน้ำจากตรงนั้น
Except now with the prototype I've put on board, no signature.ยกเว้นแต่ว่า ตอนนี้ ได้ติดตั้งต้นแบบ ประจำการไว้ ไม่มีสัญญานแม่แหล็ก
If they work with us to capture the other ones out there, they'll earn their freedom and enough money to resettle.ถ้าพวกเค้าทำงานกับเรา เพื่อช่วยจับคนอื่นๆข้างนอก พวกเค้าจะได้รับอิสระ และเงินมากพอที่จะตั้งต้นใหม่
She's thinking if she makes it look like her inventory's being watched that we'll leave her alone and take our business elsewhere.เธอคิดว่าถ้าเธอทำให้มันดูเหมือน คลังสินค้าของเธอ ถูกตำรวจจับตาดูอยู่ แล้วเราก็จะไม่ไปยุ่งกับเธออีก เเละเราก็จะไปหาสารตั้งต้นธุรกิจของเราที่อื่นแทน
And she's right, we will be taking our business elsewhere, right after I leave her alone in a ditch.และเธอก็ทำมาถูกทาง เราจะไปหาสารตั้งต้น ธุรกิจของเราที่อื่นแทน หลังจากที่ฉันโยนศพของเธอ ทิ้งลงคูน้ำตามลำพัง
Look, that's our precursor. We need her.ฟังนะ นั่นคือแหล่งสารตั้งต้นของเรา เราต้องการเธอ
Where's the juice?สารตั้งต้นอยู่ไหนล่ะ
We'll have to make our stand here.เราจะมาตั้งต้นใหม่ตรงนี้
You need a new beginning.เลยจำเป็นต้องตั้งต้นใหม่
I'm on my way to you with David Clarke's original check to Nolan Ross for Nolcorp's startup funds.ผมกำลังเดินทางไปหาคุณพร้อมกับ เช็คเงินต้นฉบับของเดวิด คาร์ก ให้โนแลน รอส เพื่อเป็นเงินตั้งต้น
He would move you someplace far away and set you up with a whole new life.เขาจะได้ย้ายนายไปซักที่ที่ไกลออกไป และให้นายได้ตั้งต้นชีวิตใหม่
The FBI starts a new house.เอฟบีไอตั้งต้นบ้านใหม่
So we're back to square one. Don't be so sure.งั้นเราก็กลับมาตั้งต้นหนึ่งใหม่ อย่าเพิ่งแน่ใจไปนัก
I would use Maso and his hatred for Albert to get me started.ผมจะใช้มาโซ และความเกลียดของเขาต่ออัลเบิร์ต เพื่อเป็นการตั้งต้น
And get the narcotics running. Starting in Tampa.แล้วก็เริ่มขนยาเสพติดได้ ตั้งต้นจากแทมปา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้งต้น
Back to top