ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้งฉาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้งฉาก*, -ตั้งฉาก-

ตั้งฉาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งฉาก (v.) be perpendicular See also: be vertical, be upright
ตั้งฉาก (v.) be perpendicular See also: be vertical, be upright
English-Thai: HOPE Dictionary
anamorphic(แอนนะมอร์' ฟิค) adj. ซึ่งมีหรือทำให้เกิดการขยายที่ไม่เท่ากันคามแกนที่ตั้งฉากซึ่งกันและกัน -anamorphism n.
apothem(แอพ'พะเธม) n. เส้นตั้งฉากจากจุดศูนย์กลางไปยังด้านใดด้านหนึ่งของรูปเหลี่ยมด้านเท่า
normal(นอร์'เมิล) adj. ปกติ,ธรรมดา,โดยธรรมชาติ,เป็นประจำ,เป็นมาตรฐาน,มีจิตปกติ,เป็นมุมฉาก,ตั้งฉาก,ซึ่งปราศจากการติดเชื้อ. n. มาตรฐาน,ปกติวิสัย,รูปแบบธรรมดา,ค่าเฉลี่ย,เส้นตั้งฉาก., See also: normality n., Syn. usual
perpendicular(เพอเพนดิค'คิวละ) adj. ตั้งฉาก,ตั้งตรง,สูงชัน. n. เส้นตั้งฉาก,แนวตำแหน่งตั้งตรง,ไม้ตั้งฉาก,การยืนตรง,ความถูกต้อง, See also: perpendicularity n., Syn. vertical
plumb(พลัม) n. ลูกดิ่ง. adj.,adv. ตั้งฉาก,เป็นแนวดิ่ง,แท้จริง,โดยตรง,แม่นยำ,อย่างสมบูรณ์,อย่างเด็ดขาด. vt. วัดหรือหยั่งด้วยลูกดิ่ง,ทิ้งดิ่ง,ทำให้ตั้งฉาก,หยั่งความลึกด้วยลูกดิ่งหรือเสียง,ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด,ปิดด้วยตะกั่ว,ใส่ตะกั่วเพิ่มน้ำหนัก,ติดท่อตะกั่ว. vi.ทำงานช่างท่อน้ำ
vertical(เวอ'ทิเคิล) adj. ซึ่งตั้งตรง,ซึ่งตั้งฉากกับแนวราบของขอบฟ้า,ตรงดิ่ง,เกี่ยวกับหรืออยู่บนจุดสุดยอด,ตามยาว,เกี่ยวกับกระหม่อม,เกี่ยวกับกลางกบาล,เกี่ยวกับการรวมกำลังผลิต หรือจำหน่ายสินค้าชนิดหนึ่ง n. สิ่งที่ตั้งตรง,ตำแหน่งที่ตั้งตรง,แนวตั้งฉาก คำศัพท์ย่อย:
English-Thai: Nontri Dictionary
perpendicular(adj) ตั้งตรง,ตั้งฉาก,สูงชัน
vertical(adj) ตั้งตรง,ตั้งฉาก,ตรงดิ่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
anticlinalตั้งฉากกับผิว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
diatropismการเบนตั้งฉากสิ่งเร้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
perpendicular๑. ตั้งฉาก๒. เส้นตั้งฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
orthogonalเชิงตั้งฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
lattice drainage pattern; rectangular drainage patternแบบรูปทางน้ำตั้งฉาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
electromagnetic waveคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, คลื่นซึ่งเกิดจากการสั่นของประจุไฟฟ้าหรือเกิดจากประจุไฟฟ้าที่มีความเร่ง คลื่นนี้ประกอบด้วยสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนค่าตลอดเวลาและตั้งฉากซึ่งกันและกัน แผ่กระจายออกจากแหล่งกำเนิดคลื่นด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วแสง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
moment of a coupleโมเมนต์ของแรงคู่ควบ, ผลคูณของขนาดของแรงใดแรงหนึ่ง (ของแรงคู่ควบ) กับระยะทางตั้งฉากระหว่างแนวแรงทั้งสอง (ดู couple ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Orthogonal frequency division multiplexการมัลติเพล็กซ์โดยการแบ่งความถี่ที่สัญญาพาหะตั้งฉากซึ่งกันและกัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
palisade cellเซลล์แพลิเซด, เซลล์ที่เรียงตัวกันเป็นแถวตั้งฉากกับผิวใบ อยู่ถัดจากชั้นเอพิเดอร์มิสด้านบนของใบพืช เซลล์พาลิเสดมีรูปร่างค่อนข้างยาว ภายในมีคลอโรพลาสต์จำนวนมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
perpendicular linesเส้นตั้งฉาก, เส้นตรงสองเส้นตั้งฉากกัน ก็ต่อเมื่อเส้นตรงทั้งสองตัดกันแล้วมุมประชิดจะมีขนาดเท่ากัน ในเรขาคณิตวิเคราะห์เส้นตรงสองเส้นซึ่งไม่อยู่ในแนวดิ่งจะตั้งฉากซึ่งกันและกัน ก็ต่อเมื่อผลคูณของความชันของเส้นตรงทั้งสอง มีค่าเท่ากับ -1 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pressureความดัน, ขนาดของแรงที่กระทำตั้งฉากต่อ 1 หน่วยพื้นที่ของพื้นที่ผิว หน่วยของความดันเป็นนิวตันต่อตารางเมตร หรือพาสคัลในระบบเอสไอ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
semicircular canalเซมิเซอร์คิวลาร์แคแนล, ส่วนของหูตอนใน มีลักษณะเป็นหลอดครึ่งวงกลม 3 อันวางตั้งฉากกันมีของเหลวบรรจุอยู่ภายใน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวของร่างกาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
torqueทอร์ก, ปริมาณที่ทำให้เกิดการหมุนของวัตถุอันเนื่องมาจากแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุไม่ผ่านศูนย์กลางมวล ทอร์กเป็นปริมาณเวกเตอร์ มีทิศทางตั้งฉากกับระนาบการหมุนของวัตถุ โดยทิศทางของทอร์กจะพุ่งออกตั้งฉากกับระนาบการหมุนเมื่อวัตถุหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา และทิศทางของทอร์ก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
uniform circular motionการเคลื่อนที่แบบวงกลมสม่ำเสมอ, การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนววงกลมหรือส่วนของวงกลมด้วยขนาดของความเร็วคงตัว แต่ทิศทางของความเร็วเปลี่ยนตลอดเวลา ซึ่งทำให้เกิดแรงสู่ศูนย์กลาง โดยมีทิศทางสู่ศูนย์กลางของวงกลมและตั้งฉากกับความเร็วขณะหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
wave frontหน้าคลื่น, แนวของสันคลื่นหรือท้องคลื่นหรือโลกัสของจุดต่าง ๆ ในคลื่นที่มีเฟสเดียวกัน แนวของหน้าคลื่นจะตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นเสมอ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
perpendicular (adj.) ตั้งฉาก See also: ตั้งตรง Syn. upright, vertical Ops. horizontal, parallel
apothem (n.) เส้นตั้งฉากจากจุดศูนย์กลางไปยังด้านใดด้านหนึ่งของรูปเหลี่ยมด้านเท่า
perpendicular (n.) เส้นตั้งฉาก See also: เส้นที่ตั้งตรง
perpendicular (n.) เครื่องมือแสดงเส้นตั้งฉาก
perpendicularly (adv.) อย่างตั้งฉาก See also: อย่างตั้งตรง
plumb (n.) ตำแหน่งตั้งฉาก
plumb (adv.) อย่างตั้งฉาก See also: ในแนวดิ่ง
plumb (adj.) ซึ่งตั้งฉาก See also: ซึ่งเป็นแนวดิ่ง
square (adv.) อย่างตั้งฉาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then as the bow sinks, it pulls the stern vertical and then finally detaches.ขณะที่หัวเรือจม มันดึงให้ท้ายเรือตั้งฉาก จนในที่สุดแยกจากกัน
Perfect, your bow. You're clutching. Your body's stiff, your elbow locked.ดีมาก จับคันสีให้อยู่ในมุมที่พอเหมาะ ตัวต้องตั้งตรง ข้อศอกให้ตั้งฉาก
You need to take perpendicular bites about a millimeter apart.คุณต้องตั้งฉาก เกือบมิลลิเมตร
Here's the entry wound close up.ลองสร้างเส้นตั้งฉาก กับตรงกลาง
But if you take a third circle and keep that perpendicular to the other two, and you Twist it around the inner circle as you wrap it around, you can get all three of those circles to Twist around each otherและคุณตัดไปรอบ ๆ วงในว่า ทำให้มันตั้งฉากคุณจะ ได้รับสิ่งที่เรียกว่าพรู ดูเหมือนว่าพื้นผิวของโดนัท
To form a three-dimensional shape.และให้ตั้งฉากที่อีกสองคน
It would start out at 90 degrees.ก็มันก็ตั้งฉาก 90 องศา
Now, if you have an extra time dimension, you might visualize the time dimension perpendicular to the guitar neck, in this direction.ตอนนี้ถ้าคุณมีมิติเวลาพิเศษ คุณอาจเห็นภาพมิติเวลา ตั้งฉากกับลำคอกีตาร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้งฉาก
Back to top