ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวอ่อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวอ่อน*, -ตัวอ่อน-

ตัวอ่อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวอ่อน (n.) caterpillar See also: embryo
ตัวอ่อน (n.) caterpillar See also: embryo
English-Thai: HOPE Dictionary
aphidlion(เอฟิดไล'อัน) n. ตัวอ่อนหรือปรสิตบนตัว aphid
arehenteron(อาร์คเอน'เทอรอน) n. โพรงย่อยอาหารเริ่มแรกของตัวอ่อน. -archenteronic adj. (primitive enteron)
callow(แคล'โล) adj. ไร้ประสบการณ์,อ่อนหัด,ยังบินไม่ได้ (นกตัวอ่อน) ,ต่ำและเปียกชื้น n. สนามที่ต่ำและเปียกชื้น, Syn. youthful
celomn. ช่องในตัวอ่อน,ช่องในร่างกายระหว่างผนังร่างกายกับลำไส้
chiggern. ตัวอ่อน 6 ขาของเห็บ
chorion(โค'รีออน) n. เยื้อหุ้มทารก (ตัวอ่อน), See also: chorionic adj. ดูchorion chorial adj. ดูchorion
coelomn. ช่องในตัวอ่อน,ช่องในร่างกายระหว่างผนังร่างกายกับลำไส้
coelomen. ช่องในตัวอ่อน,ช่องในร่างกายระหว่างผนังร่างกายกับลำไส้
ectoderm(เอค'ทะเดิร์ม) n. เยื่อชั้นนอกของเซลล์ของตัวอ่อน (embryo), See also: ectodermal,ectodermic adj.
ectogony(เอค'โทโกนี) n. อิทธิพลของตัวอ่อนที่มีต่อมารดา
embryo(เอม'บรีโอ) n. ทารกในครรภ์ระหว่าง1-8 อาทิตย์,ตัวอ่อน,ต้นอ่อนที่อยู่ในเมล็ดพืช,ระยะแรกเริ่ม, See also: embryoid adj., Syn. seed
grub(กรับ) n. ตัวด้วง,ตัวอ่อนที่เดินงุ่มง่ามของแมลง,คนเซ่อซ่า. v. ขุดรู,ขุดราก,ขุดตอ,ถอนราก,ให้อาหาร,ค้นหา,ค้นหา,ใช้ชีวิตที่ต้องทำงานอย่างน่าเบื่อหน่าย,เรียนหนัก., See also: grubber n., Syn. victuals,food,eats
instar(อิน'สทาร์) n. แมลงหลังระยะตัวอ่อนระหว่างการลอกคราบ
larva(ลาร์'วะ) n. ดักแด้,ตัวอ่อน,หนอนตัวอ่อน. adj., See also: larval adj. pl. larvae
maggot(แมก'เกิท) n. ตัวอ่อนที่ไร้ขาของแมลง,ความคิดวิตถาร, See also: maggoty adj.
meristem(เมอ'ริสเทม) n. เนื้อเยื่อของตัวอ่อน
metamorphosis(เมททะมอร์'โฟซิส) n.การเปลี่ยนแปลงรูปร่างโครงสร้างหรือสารที่สมบูรณ์,การเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์,การเปลี่ยนแปลงของแมลงจากตัวอ่อน (larva) เป็นแมลง pl. metamorphoses
nursery(เนิร์ซ'เซอรี) n. ห้องหรือสถานที่เลี้ยงเด็ก,สถานที่ปลูกต้นไม้ (โดยเฉพาะตัวอ่อน) ,โรงเพาะต้นไม้
paedogenesis(พีโดเจน'นิสซิส) n. การผลิตลูกโดยตัวอ่อน (larva), See also: paedogenetic adj. paedogenic adj.
pedogenesis(พีโดเจน'นิสซิส) n. การผลิตลูกโดยตัวอ่อน (larva), See also: paedogenetic adj. paedogenic adj.
royal jellyn. น้ำอาหารที่ผึ้งงานขยอกออกมาเลี้ยงตัวอ่อนในรังผึ้ง
zoea(โซ'เอีย) n. ตัวอ่อนชองสัตว์ทะเล 10 ขาและไร้กระดูกสันหลังชนิดหนึ่ง, See also: zoeal adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
embryo(adj) อยู่ในขั้นต้น,อยู่ในระยะเริ่มแรก,ที่ยังเป็นตัวอ่อน
larva(n) หนอนแมลง,ดักแด้,ตัวอ่อน
maggot(n) ตัวหนอน,ตัวอ่อนของแมลง
embryonic(adj) ในขั้นต้น,เป็นตัวอ่อน,เพิ่งเริ่มก่อตัว,ยังไม่โต,เริ่มแรก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grubตัวอ่อนของด้วง [การแพทย์]
larvaตัวอ่อน, สัตว์ในระยะแรกที่ออกจากไข่ของสัตว์ซึ่งเจริญแบบมีเมทามอร์โฟซิส  ตัวอ่อนจะมีรูปร่างลักษณะแตกต่างไปจากเมื่อโตเต็มวัย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mammalian Embryoตัวอ่อนของพวกแมมมอล [การแพทย์]
Acceptable Daily Intakeปริมาณที่สามารถบริโภดได้ต่อวันปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง (carcinogenic) การก่อกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูปหรือตัวอ่อนที่ผิดปกติ (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity)
amphibianสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก, สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ระยะตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน้ำ เมื่อโตเต็มวัยอาศัยอยู่บนบก  เช่น กบ คางคก งูดิน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Blast Cellsเม็ดเลือดขาวตัวอ่อน,เซลล์ของบลาสต์,เซลล์อ่อน [การแพทย์]
Chick Embryoเอ็มบริย์โอไก่,เอ็มบริโอไก่,ตัวอ่อนของไก่ [การแพทย์]
Culture Mediumอาหารเลี้ยงเซลล์ของเหลวที่ประกอบด้วยสารอาหารต่างๆหรือปัจจัยที่จำเป็นต่อการควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ ซึ่งใส่ไว้ในจานเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่อให้เชื้อได้รับสารอาหารเหล่านี้และใช้ในการเจริญเติบโต - อินดิวส์พลูริโพเทนท์สเต็มเซลล์ หรือไอพีเอสเซลล์ (Induced Pluripotent Stem Cells (iPS Cells))เซลล์ชนิดพลูริโพเทนท์ซึ่งถูกสร้างมาจากเซลล์ที่เจริญวัยเต็มที่แล้ว เช่นเซลล์ผิวหนัง การสร้างไอพีเอสเซลล์จะทำได้โดยการกระตุ้นยีนที่อยู่ในเซลล์ที่เจริญวัยเต็มที่แล้ว ให้พัฒนาย้อนกลับไปทำหน้าที่เหมือนเซลล์ต้นตอจากตัวอ่อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ectodermเอกโตเดิร์มโครงสร้างชั้นนอกสุดของชั้นเนื้อเยื่อตัวอ่อน (Germ Layers) ซึ่งพัฒนาเกิดมาจากมวลเซลล์ชั้นในของบลาสโตซิสต์ เอกโตเดิร์มจะพัฒนาไปเป็นระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัส ผิวหนังและโครงสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Embryoตัวคัพภ,เอ็มบริย์โอ,เอ็มบริโอ,ตัวอ่อน,คัพภ,ตัวคัพภะ,ตัวอ่อนในครรภ์มารดา,คัพภะ,ทารกในครรภ์ที่ยังเป็นตัวอ่อน,เอมไบรโอ,ทารกในครรภ์,ตัวอ่อนในครรภ์,ทารกขณะอยู่ในครรภ์ [การแพทย์]
Floppyอาการตัวอ่อน [การแพทย์]
Immatureเจริญไม่เต็มที่, เด็กไม่รู้จักโต, ไม่สมบูรณ์, ยังไม่ชัดเจน, ผู้ไม่บรรลุวุฒิภาวะ, เซลล์ตัวอ่อน, เด็กกว่าอายุ, เจริญยังไม่เต็มขั้น [การแพทย์]
Inner Cell Massมวลเซลล์ชั้นในกลุ่มเซลล์ที่อยู่ภายในบลาสโตซิสต์ กลุ่มเซลล์นี้จะพัฒนาไปเป็นตัวอ่อน และทารกในครรภ์ (Fetus) ในท้ายที่สุด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Malformation, Embryonicรูปวิปริตของตัวอ่อน [การแพทย์]
metamorphosisเมทามอร์โฟซิส, กระบวนการเจริญเติบโตของสัตว์บางชนิดที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะไปเป็นขั้น ๆ จากตัวอ่อนจน ถึงตัวโตเต็มวัย เช่น การเจริญเติบโตของตัวไหมซึ่งเปลี่ยนแปลงจากไข่เป็นหนอน (ตัวอ่อน) ดักแด้ และตัวโตเต็มวัยตามลำดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
molluskมอลลัสก์, สัตว์ในไฟลัมมอลลัสกา มีลำตัวอ่อนนิ่ม ไม่มีข้อปล้อง รูปร่างค่อนข้างสั้น มีกล้ามเนื้อด้านหน้าท้องทำหน้าที่เป็นขาเดิน เช่น หอยต่าง ๆ หมึก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
mothผีเสื้อกลางคืน, แมลงพวกหนึ่งในออร์เดอร์เลพิดอปเทอรา ส่วนใหญ่ออกหากินกลางคืน ตัวอ่อนเป็นศัตรูที่สำคัญของพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
zygotezygote, ไข่ที่ได้รับการผสมกับอสุจิ หรือคือไข่ที่ได้รับการผสมกับอสุจิ หรือตัวอ่อนที่มีเซลล์เพียงเซลล์เดียวหลังการปฏิสนธิ [ชีวจริยธรรม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fet (prf.) ตัวอ่อน
feti (prf.) ตัวอ่อน
feto (prf.) ตัวอ่อน
embryo (n.) ตัวอ่อนของคน, สัตว์ See also: ต้นอ่อนของพืช
larva (n.) ตัวอ่อนของสัตว์ Syn. maggot, grub
entozoon (n.) ตัวอ่อนของแมลง See also: ตัวหนอน Syn. caterpillar
grub (n.) ตัวอ่อนของแมลง See also: ตัวหนอน Syn. caterpillar, entozoon
slug (n.) ตัวอ่อนของแมลง
caddis worm (n.) ตัวอ่อนของแมลงปีกคู่มีขนชนิดหนึ่ง
strawworm (n.) ตัวอ่อนของแมลงปีกคู่มีขนชนิดหนึ่ง Syn. caddis worm
eft (n.) ตัวอ่อนซาลามานเดอร์ Syn. newt
embryology (n.) การศึกษาเกี่ยวกับการเติบโตและพัฒนาการของตัวอ่อนของมนุษย์
embryology (n.) วิชาว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตและพัฒนาการ
grovel before (phrv.) ทำตัวอ่อนน้อมต่อ
grovel to (phrv.) ทำตัวอ่อนน้อมต่อ
instar (n.) แมลงหลังระยะตัวอ่อนระหว่างการลอกคราบ
royal jelly (n.) อาหารเหลวที่ผึ้งงานใช้เลี้ยงตัวอ่อน
wireworm (n.) หนอนลำตัวแข็งเป็นตัวอ่อนของแมลงเต่าทองและทำลายรากพืช
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In humans, the larvae attack the central nervous system and sort of burrow their way into the brain stem.ในคน ตัวอ่อน จะโจมตีระบบประสาทส่วนกลาง และไชชอนหาทางเข้าสู่สมอง
Shape-shifter embryo.ตัวอ่อนของพวกเปลี่ยนรูปร่างนี่
Blowfly larvae indicate time of death to be between five and eight days ago.ตัวอ่อนของแมลงวัน บ่งบอกเวลาที่เสียชีวิต คือช่วงเวลาระหว่าง5และ8วันมาแล้ว
The larvae spin webs over the branches to support them while they consume the foliage.ตัวอ่อนจะปั่นใยรอบๆกิ่งไม้ เพื่อพยุงตัว ในขณะที่พวกมันกินใบไม้
The hatchling burrowed... straight for the nearest source of radiation... your father's power plant, in Janjira... and cocooned there for 15 years, absorbing its radioactive fuel... to gestate, to grow.ตัวอ่อนชอนไช ไปหาแหล่งรังสีที่ใกล้ที่สุด โรงงานที่พ่อคุณทำงานอยู่ และเป็นดักแดมา 1 5ปี ดูดกลื่นพลังงานรังสี
Fetuses have been transplanted before. Whole uteruses too.ตัวอ่อนถูกปลูกถ่ายก่อนมดลูกทั้งหมด
The larvae he's depositing at the crime scenes are indigenous to the southwestern United States.ตัวอ่อนหนอนแมลงที่ใช้ในที่เกิดเหตุ พบในเขตแห้งแล้งทางตอนตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ
So embryo three is entering its two-to-four stage.ตัวอ่อนหมายเลขสามเข้าสู่ภาวะที่สองจากสี่
The body mistakenly identifies the embryo... as an unwanted foreign substance... and creates antibodies to fight and reject it.ตัวอ่อนเป็นวัตถุแปลกปลอมที่ไม่ต้องการ และสร้างแอนติบอดี้มาต่อสู้ และขับมันออก
The fetus was only at about 5 weeks.ตัวอ่อนในครรภ์มารดามีอายุ 5 สัปดาห์
There's plenty of room to hold the embryo through the first trimester.มีที่ว่างพอจะฝังตัวอ่อนได้สามเดือน
Just stop taking the Expectane.แค่หยุดทานเอ็กซ์เพกเทน ตัวอ่อนก็หลุดออกมาแล้ว
Hang in thereอย่าทำตัวอ่อนแออย่างนั้นสิ
You could say he's kind of like a larva.เหมือนยังเป็นตัวอ่อนอยู่
When a woman comes here for an exam, We implant a cloned embryoเมื่อมีผู้หญิงมารับการตรวจ เราจะปลูกถ่ายตัวอ่อนโคลนไว้ในตัวเธอ
You wanna take Cracker Jack with you? He's very flexible.นายอยากพาแคร็กเกอร์แจ็คไปด้วยมั้ย เขาตัวอ่อนมากนะ
Squished insect larva. Protein.ตำตัวอ่อนแมลง โปรตีน
When did you start bending over for the big boys?นี่คุณเริ่มทำตัวอ่อนน้อม กับพวกนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่
Uh, prior to implantation, our embryo was accidentally switched with another client's.ก่อนที่จะทำการฝังตัวอ่อน ตัวอ่อนของคุณเกิดสับเปลี่ยนกับลูกค้าคนอื่น
No, I'm afraid your embryo didn't take.ไม่ ผมเกรงว่าตัวอ่อนของคุณไม่ได้ถูกนำไปใช้
And her even more limber friendกับเพื่อนที่ตัวอ่อนยิ่งกว่า
And he comes off really slick,and then he turns around and he's all sensitive and caring about people.และเขากลบเกลื่อนมันได้ลื่นมาก แต่แล้วเขากลับ ทำตัวอ่อนไหวและห่วงใยผู้คน
And ten pounds of live insect larvae,กับกล่องเก็บตัวอ่อนแมลง 10 อัน
This is where they implanted the embryos, but this isn't where the actual cloning would take place.นี่เป็นที่เขาฝังตัวอ่อน แต่ไม่ใช่ สถานที่จริงๆที่ ใช้ในการทำโคลนนิ่ง
"Why choose to do the embryo implanting here?""ทำไมจึงเลือก ฝังตัวอ่อนเด็ก ที่นี่"?
They're like embryonic stem cells. They become whatever they want.พวกมันเหมือนตัวอ่อนของสเตมเซล พวกมันเป็นแบบที่พวกมันต้องการ
It's a viral infection. It can infect the fetus.มันติดเชื้อไวรัส มันสามารถติดต่อไปยังตัวอ่อนได้
Yank the fetus. If she survives the surgery, she'll be fine.โยกคลอนตัวอ่อน.ถ้าเธอรอด จากการผ่าตัด เธอจะหาย
Just terminating the fetus when it's glued to her intestines is high-risk surgery.แค่ทำลายตัวอ่อน เมื่อมันติดกับลำไส้เธอ เป็นการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงมาก
The patient's joints don't hurt, abdominal pain went away when the fetus did, and no palpable lymph nodes.คนไข้ไม่เจ็บข้อ อาการปวดท้องจะหายไปเมื่อตัวอ่อน และคลำไม่พบว่าต่อมน้ำเหลืองโต
As a fetus, Aurora learned to process information... just like a computer.ขณะที่เป็นตัวอ่อนออโรร่า.. เรียนรู้การประมวลผลข้อมูลต่างๆ แบบเดียวกันกับคอมพิวเตอร์
She was just a vessel... a prototype that wasn't built to last.เธอเป็นแค่ท่อทางผ่าน.. ให้.. ตัวอ่อนต้นแบบ..
I remember you used to be really loose and limber.ผมจะได้ว่าคุณเคยตัวอ่อนนี่นา
Without more Energon, hatchlings will keep dying.ไม่มีเอ็นเนอร์จอนเพิ่ม ตัวอ่อนก็จะตายไปเรื่อยๆ
...gestating in that inside of you....ตัวอ่อนของเอี่ยนจะฟักออกมาจากตัวนาย.
This whining, puking larva. Are you trying to convert me?พวกขี้แย พวกน่ารังเีกียจ พวกตัวอ่อน ของเขา
They can wake you up in the middle of the night, all night long, you know, and...หญิงตั้งครรภ์ ตัวอ่อนในท้องจะอ่อนไหวต่อ ระดับของสารปรอทมากที่สุด
But now, thanks to you, we're safe to grovel before every petty tyrant who enters our system.แต่ตอนนี้ ขอบคุณท่านมาก พวกเราปลอดภัยพอที่จะทำตัวอ่อนน้อม ต่อไอ้พวกทรราชต่ำช้าทุกคนที่เข้ามาในระบบดาวของเรา
Whether is it a rat or a cat, I can't stand seeing people around me being so weak.ฉันทนไม่ได้ที่จะเห็นคนรอบๆตัวอ่อนแอ
Her own body would have destroyed the fetusภูมิคุ้มกันของเธอจึงไป ทำลายตัวอ่อนในครรภ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวอ่อน
Back to top