ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวยับยั้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวยับยั้ง*, -ตัวยับยั้ง-

ตัวยับยั้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวยับยั้ง (n.) inhibitor See also: restraint, restriction
English-Thai: HOPE Dictionary
avidin(แอฟ'วิดิน) n. โปรตีนชนิดหนึ่งในไข่ขาวเป็นตัวยับยั้งฤทธิของ biotin ทำให้เกิดการขาดแคลน biotin; vitamin H (Cf. egg-white)
deterrent(ดิเทอ'เรินทฺ) adj. ซึ่งยับยั้ง,ซึ่งกีดขวาง n. ตัวยับยั้ง,ตัวกีดขวาง, See also: deterrence n.
inhibiter(อินฮิบ'บิเทอะ) n. ตัวขัดขวาง,ตัวยับยั้ง,ตัวสกัดกั้น,ผู้ห้าม
inhibitor(อินฮิบ'บิเทอะ) n. ตัวขัดขวาง,ตัวยับยั้ง,ตัวสกัดกั้น,ผู้ห้าม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
inhibitorตัวยับยั้ง, สารเคมีที่เติมลงไปในปฏิกิริยาเคมีหนึ่งแล้วทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาลดลง  หรือหยุดนิ่ง เมื่อปฏิกิริยาเคมีสิ้นสุดแล้วก็ยังคงมีสารนั้นในระบบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
inhibitor (n.) ตัวยับยั้ง See also: สารยับยั้ง, เครื่องยับยั้ง Syn. prevention, prohibition
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't know you. You don't know me.มันเป็นไปได้ทางทฤษฎีเท่านั้น แต่ผมกำลังทดลองเรื่องตัวยับยั้ง
It's a cholinesterase inhibitor.เป็นตัวยับยั้งเอนไซม์/N ช่วยพัฒนา acetic ester ของ choline
Sildenafil citrate. It's a PDE-5 inhibitor.ยาช่วยให้แข็งตัว เป็นตัวยับยั้งเอนไซม์พีดีอี 5

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวยับยั้ง
Back to top