ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวถ่วงความเจริญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวถ่วงความเจริญ*, -ตัวถ่วงความเจริญ-

ตัวถ่วงความเจริญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวถ่วงความเจริญ (n.) hindrance See also: barrier, obstruction, impediment
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Go away! You're dragging me down!เลิกตามซะทีเถอะน่า แกเป็นตัวถ่วงความเจริญของฉัน
People who read fairy tales are always a sort of becoming a hideous burden compared to people like me.คนที่อ่านหนังสือนิทานส่วนใหญ่มักจะกลายเป็น ตัวถ่วงความเจริญเมื่อเทียบกับคนแบบฉัน
All those retards who'll be running their asses off.พวกตัวถ่วงความเจริญทั้งหมด พวกนั้นต่างหากที่มันจะไปวิ่งกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวถ่วงความเจริญ
Back to top