ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวต้นเหตุ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวต้นเหตุ*, -ตัวต้นเหตุ-

ตัวต้นเหตุ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวต้นเหตุ (n.) culprit See also: prime, principal, important one, chief instigator, ringleader, head a conspiracy Syn. ตัวการ
ตัวต้นเหตุ (n.) culprit See also: prime, principal, important one, chief instigator, ringleader, head a conspiracy Syn. ตัวการ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This thracian caused rome a great disservice, father.เทรเชียนผู้นี้เป็นตัวต้นเหตุ ที่ทำให้โรมเสียหายค่ะท่านพ่อ
You're the reason I've got to go on unemployment for God knows how long.คุณเป็นตัวต้นเหตุ ที่ทำให้ฉันต้องกลายเป็นคนตกงาน พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงรู้ว่านานแค่ไหน
No, what you gotta do is take some time to think about what we did as a family that caused this.ไม่ สิ่งที่เราต้องทำ คือมาคิดถึงเรื่อง.. ..ที่เราในฐานะครอบครัว เป็นตัวต้นเหตุ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวต้นเหตุ
Back to top