ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวกวน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวกวน*, -ตัวกวน-

ตัวกวน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวกวน (n.) meddler See also: nuisance, troublesome person Syn. ตัวป่วน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Those weasels! Never told me about any Marauder's Map. He won't keep it.สองคนนั้นไม่เคยบอกฉัน เรื่องแผนที่ตัวกวนนั่นเลย
Truth is, you've been a real pain in my ass.ที่จริง นายน่ะเป็นตัวกวน
Yeah, I had a feeling I hit a nerve this afternoon.ใช่ ฉันรู้สึกว่าตัวเองทำตัวกวนประสาทเมื่อบ่ายนี้
Don't remember this on the Marauder's Map.ไม่เคยเห็นทางนี้ในแผนที่ตัวกวน
Kong Xiu of Dongling, by his highness order, To capture Guan Yuขงสิ้ว แห่งตังเหลงก๋วน รับราชโองการให้จับกุมตัวกวนอู
Looks like that pain-in-the-ass Donnelly finally caught up with the man in the suit.ดูเหมือนว่า ไอ้ตัวกวนตีน ดอนเนลลี่ ถูกจับในที่สุด โดยพวกใส่สูท

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวกวน
Back to top