ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวกลาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวกลาง*, -ตัวกลาง-

ตัวกลาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวกลาง (n.) medium See also: mean, average
ตัวกลาง (n.) mean See also: average
ตัวกลาง (n.) middleman See also: intermediary, go-between Syn. คนกลาง
ตัวกลาง (n.) medium Syn. สื่อกลาง
ตัวกลาง (n.) middleman See also: intermediary, go-between Syn. คนกลาง
English-Thai: HOPE Dictionary
output mediaสื่อแสดงผลเมื่อคอมพิวเตอร์ประมวลผลให้ตามคำสั่งแล้ว ก็จะส่งผลให้เราทราบผ่านทางหน่วยแสดงผล (output unit) ซึ่งมีตัวกลางหรือสื่อหลายชนิดที่นิยมใช้กันแพร่หลาย คือ 1. บัตร (card) 2. แถบบันทึก (magnetic tape) 3. กระดาษพิมพ์ (continuous form) 4. จานบันทึก (disk) ฯลฯดู input media เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
medium(adj) ปานกลาง,เป็นสายกลาง,ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง,เป็นตัวกลาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
meanมัชฌิม, ตัวกลาง, ค่าเฉลี่ย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mediaสื่อ, สื่อบันทึก, ตัวกลาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mediatorตัวสื่อ, สารตัวกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medium๑. ตัวกลาง, มัชฌิม๒. สาร [มีความหมายเหมือนกับ substance] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mediatorsตัวกลาง, สารที่เป็นสื่อ, สารปฎิกิริยา, สารชักนำ, ตัวสื่อ [การแพทย์]
mediumตัวกลาง, สารที่คลื่นสามารถเคลื่อนที่ผ่านไปได้  เช่น อากาศเป็นตัวกลางให้คลื่นเสียงผ่าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Anticoagulantสารเคมีที่เติมลงในน้ำยางเพื่อหน่วงปฏิกิริยาจากแบคทีเรียที่ทำให้ อนุภาคยางที่แขวนลอยอยู่ในตัวกลางมารวมตัวกันเป็นก้อนที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งจะทำให้น้ำยางเสียสภาพ ตัวอย่างสารต้านการจับตัว เช่น แอมโมเนีย [เทคโนโลยียาง]
antinodeปฏิบัพ, ตำแหน่งของคลื่นในคลื่นนิ่ง ซึ่งมีการกระจัดมากที่สุด หรือซึ่งตัวกลางมีการสั่นมากที่สุด จากรูป ตำแหน่ง A คือ ปฏิบัติ   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dealerตัวแทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่าย (Dealer) มีความหมายคล้ายกับคำว่า Agent ในความหมายทั่วไป ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่าย หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างห้องสมุดและสำนักพิมพ์ มีความรับผิดชอบในกระบวนการจัดหาให้แก่ห้องสมุด ได้แก่ การสมัครเป็นสมาชิก การรับ-ส่ง การต่ออายุสมาชิก การทวง การจ่ายเงิน และการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ
gelเจล, คอลลอยด์ชนิดหนึ่ง มีอนุภาคของของแข็งกระจายเป็นโครงตาข่ายอยู่ทั่ว ๆ ไปในตัวกลางที่เป็นของเหลว เช่น วุ้น เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mediaสื่อ, ตัวกลางหรือตัวเชื่อม หรือพาหนะที่ทำให้สารเดินทางจากจุดต้นกำหนดหรือจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทาง [เทคโนโลยีการศึกษา]
one-sided marketตลาดฝ่ายเดียวตลาดที่มีเฉพาะผู้ซื้อที่มีศักยภาพหรือผุ้ขายที่มีศักยภาพฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น มีลักษณะที่สำคัญคือ จะไร้สภาพคล่อง (illiquidity) ไม่สามารถจะนำเอาสินทรัพย์ที่มีอยู่ (เช่น คาร์บอนเครดิต) ไปแปลงเป็นเงินได้โดยง่าย ปกติจะเกิดขึ้นได้ยากเนื่องจากจะเกิดตัวกลางในตลาด เช่น นายหน้า ที่ไม่สามารถจะทำให้ตลาดฝ่ายเดียวเกิดได้ การจะเกิดตลาดฝ่ายเดียวได้นั้นจะต้องมีการกำหนดเป็นกฎหมาย [เศรษฐศาสตร์]
rarefactionส่วนขยาย, บริเวณหนึ่งของตัวกลางซึ่งมีความหนาแน่นของโมเลกุลน้อยกว่าบริเวณใกล้เคียงในขณะที่มีคลื่นตามยาวเคลื่อนที่อยู่ในตัวกลางนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sparkประกายไฟฟ้า, ปรากฏการณ์ที่ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านตัวกลาง เช่น อากาศหรือฉนวนไฟฟ้า ระหว่างจุด 2 จุดที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้าสูง เกิดจากการเสื่อมสภาพเป็นฉนวนอย่างฉับพลันของตัวกลางนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Trickling Filter โปรยกรอง (ระบบ) เครื่องกรองประกอบด้วยชั้นตัวกลาง เช่น ก้อนหินหรือพลาสติก สำหรับให้จุลินทรีย์ยึดเกาะอาศัย น้ำเสียจะถูกโปรยกระจายเป็นหยด ผ่านตัวกลางนี้ บีโอดีจะถูกจำกัดไปโดยจุลินทรีย์ที่เกาะติดกับตัวกลาง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
go-between (n.) ตัวกลาง See also: คนกลาง, นายหน้า, พ่อสื่อ, แม่สื่อ Syn. carrier, messenger
flip (n.) พลิกตัวกลางอากาศ See also: ตีลังกา Syn. somersault
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What that means is we can't be sure where the enemy is.ซ่อนตัวกลางวันเพื่อหลบหนีเครื่องบิน นั่นทำให้เราไม่แน่ใจเลย ว่าศัตรูเราอยู่ที่ไหนกันบ้าง
How can you appear around here in broad daylight?มาปรากฎตัวกลางวันแสก ๆ อย่างนี้ได้ไง
Dimitrios worked as a middleman.ดีมีเทรียสทำงานเป็นเหมือนตัวกลาง
You don't have to use her as an intermediary.รู้มั้ย คุณแค่โทรมาก็ได้ ไม่เห็นต้องใช้เธอเป็นตัวกลางเลย
Raising our kid.เป็นตัวกลางทุกเรื่องซะอีก ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความ
We must broker a peace between the Pantaurens and the creatures who call this place home.เราต้องเป็นตัวกลางในการเจรจาสันติ ระหว่างพวกแพนทอร์เรน กับพวกสัตว์ที่เรียกดาวดวงนี้ว่าบ้าน
There was just a minor centerpiece problem.มีปัญหาเรื่องโต๊ะตัวกลางแค่นั้น
Money is not this institution's primary medium of exchange.เงินไม่ใช่ตัวกลางของการแลกเปลี่ยนเพียงอย่างเดียว
"Principles of Intermediate?"หลักการของตัวกลาง" "ศึกษาวิทยา" "ชั้นเรียนขั้นต้น"
Oh, I don't want to get in the middle.อย่าให้ฉันเป็นตัวกลางเลยเถอะ
A central defender. right-back.ปราการหลังตัวกลาง แบ็คขวา
He thought it was something that I just made up just to cause trouble and be the center of attention.เขาคิดว่ามันคือสิ่งที่เกิดอุปสรรค และเป็นตัวกลางสำคัญด้วย
Organisms, designed to determine whether a host is to be a controller or a controlee take up residence within the host's body and creates the perfect master/slave relationship between a human and the B.O.W.สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ได้ถูกกำหนดมาแต่กำเนิด ว่าจะกลายเป็นผู้ควบคุม หรือ ถูกควบคุม เพียงแค่ใส่ตัวกลางเข้าไปในร่างละก็
They can't order at a restaurant without two compromises and an ultimatum.พวกเขาสั่งซื้อที่ ร้านอาหารไม่ได้หรอก ถ้าปราศจากตัวกลางประสานงาน
What was the medium? Maple syrup and sugar packets.อะไรคือตัวกลาง น้ำเชื่อมเมเปิล
She's doing it because she wants to be part of our relationship.เธอทำเพราะเธอต้องการ ที่ใช้เธอเป็นการตัวกลางสื่อสัมพันธ์
Another kidnapping in broad daylight.ลักพาตัวกลางวันแสกๆอีกแล้ว
Am I acceptable to you as an intermediary?คุณจะยอมให้ผมเป็นตัวกลางเจรจาหรือเปล่า?
Mr Magnussen, am I acceptable to you as an intermediary?คุณแมคนัสเซน คุณจะยอมให้ผม เป็นตัวกลางการเจรจาไหม?
Once separated from the bloodstream... it can serve as a powerful agent to slow the spread of the virus.เมื่อแยกออกจากกระแสเลือด... มันสามารถเป็นตัวกลางที่มีประสิทธิภาพ จะชะลอการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
He bought for his daughter a tutor who taught her to balance green peas on her...เขาจ้างครูสอนพิเศษให้ลูกสาว สอนให้เธอยืนทรงตัวกลาง...
They need a conduit... someone between them willing to sacrifice themselves.พวกเขาต้องใช้ตัวกลาง คนที่ยืนระหว่างพวกเขา และสละชีวิตตัวเอง
They need a conduit... someone between them willing to sacrifice themselves.พวกเขาต้องใช้ตัวกลาง... คนที่จะยืนระหว่างพวกเขา และเสียสละชีวิตตัวเอง
Morgan's learning to control some aspects of her environment without an intermediary.มอร์แกนเริ่มหัดควบคุมสภาพแวดล้อมได้ โดยไม่ต้องใช้ตัวกลาง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวกลาง
Back to top