ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัดสายป่าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัดสายป่าน*, -ตัดสายป่าน-

ตัดสายป่าน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดสายป่าน (v.) cut off See also: sever, break up, separate Syn. ตัดขาด, ตัดเยื่อใย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัดสายป่าน
Back to top