ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัดทิ้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัดทิ้ง*, -ตัดทิ้ง-

ตัดทิ้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดทิ้ง (v.) cut off See also: break of, sever, get rid off Syn. ตัดขาด, เลิก, ทิ้ง, ละ
ตัดทิ้ง (v.) shorten See also: cut down, reduce, cut out, prune out Syn. ตัด
ตัดทิ้ง (v.) shorten See also: cut down, reduce, cut out, prune out Syn. ตัด
English-Thai: HOPE Dictionary
excide(อิคไซดฺ') vt. ตัดออก,ตัดทิ้ง
excise(เอค'ไซซ) n. ภาษีสรรพสามิต,ภาษีสินค้า,ภาษี vt. (เอ็คไซซ') เรียกเก็บภาษีสรรพสามิต,เรียกเก็บภาษีสินค้า,เรียกเก็บภาษี,ตัดทิ้ง,ตัดออก,ตัดตอน,ตัดข้อความออก., See also: excisable adj. ดูexcise
excision(เอคซิส'เชิน) n. การตัดออก,การตัดทิ้ง,การตัดตอน,การขับไล่,การขับออกจากศาสนา, Syn. cuttng
English-Thai: Nontri Dictionary
eliminate(vt) ขจัด, ขับไล่,ตัดทิ้ง,ลบทิ้ง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exclusionตัดทิ้ง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cut away (phrv.) ตัดทิ้ง See also: ตัดออก
cut off (phrv.) ตัดทิ้ง See also: ตัดออก, ตัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sounds like you're clearing your throat.ตัดทิ้งแบบไร้เยื่อใยมากเลยนะ
I can't speak a foreign language so that's out.ผมพูดภาษาต่างประเทศไม่ได้ ดังนั้น ตัดทิ้งไป
We can't rule out an accident at this point.เรายังไม่สามารถตัดทิ้งประเด็นอุบัติเหตุ ณ ตอนนี้
You probably could've left off the last bit.คำหลังตัดทิ้งไปก็ได้นะ.
I cut off one arm, then I cut off the other, and I'm not a good butcher!แล้วก็ตัดทิ้งอีกข้างหนึ่ง และผมก็ไม่ใช่คนชำแหละเนื้อที่ดี!
Fuck that. I'll make you cut it out me.น่าสยองนะ เป็นฉันยอมโดนตัดทิ้งเลยดีกว่า
I want my old life back.ประวัติของฉันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ตัดทิ้งซะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
Turns out, you only need two fingers to work a calculator.ถูกตัดทิ้ง นายต้องการสองนิ้วมือสองนิ้วเท่านั้น ในการใช้เครื่องคิดเลข
Not as many as I used to. I had to make some cutbacks.ก็ไม่มากเท่าเมื่อก่อนค่ะ ต้องตัดทิ้งไปบ้าง
But the only way to remove the A.V.M. safely is through the sinus.แต่วิธีเดียวที่จะตัดทิ้ง A.V.M.อย่างปลอดภัย
Question is, are you gonna toss your hook in the water or cut bait?คำถามคือ นายจะเหวี่ยงเบ็ด หรือจะตัดทิ้ง?
So that rules out, uh, financial motive.นั่นทำให้เราตัดทิ้งเรื่องเงินไปได้เลย
I heard the deleted scenes are the scenes and the scenes are the deleted scenes.ผมก็ได้ยินมาว่าฉากที่ถูกตัดทิ้งคือฉากในหนัง และฉากในหนังคือฉากที่ถูกตัดทิ้ง
Maybe this is one problem I can check off the list.บางทีนี่อาจเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ผมสามารถตัดทิ้งไปได้
I've thrown that idea out.ข้อนั้นเราตัดทิ้งไปแล้วค่ะ
And does the surgery cause unsightly scarring?และการผ่าตัดทิ้งรอยแผลเป็นที่น่าเกลียด?
I killed it. Got rid of it. We don't need it anymore.ผมเลยตัดทิ้งไปเลย ไม่ต้องใช้แล้ว
She was given a complete hysterectomy.มดลูกเธอถูกตัดทิ้งทั้งหมด
Why are all the trees cut down?ทำไมต้นไม้ถูกตัดทิ้งหมด?
We're having outtakes, bloopers, deleted scenes, Wood's Web Cam.เรามีทั้งฉากหลุด ฉากที่ถูกตัดทิ้ง หรือแม้กระทั่งวู้ดเว๊บเเคม.
And, an all new opening credit sequence bloopers, outtakes, deleted scenes clips from Wood's famous web cam show.และฉากเปิดเเบบใหม่ ฉากหลุด ฉากที่ถูกตัดทิ้ง และ ฉากที่ลบไป คลิปจากกล้องเว็บแคมของวู้ดผู้โด่งดัง.
I fear it must be cut away.เกรงว่าจะต้องตัดทิ้ง
The safest course would be to take the whole arm off.ให้ปลอดภัยที่สุดก็ต้องตัดทิ้งทั้งแขน
"And if your right hand offends you, cut it off, cast it from you."หากมือขวาทำให้ท่านหลงผิด จงตัดทิ้งเสีย
Ah, babe, that needs to be cut down.โธ่ ที่รัก นั้นต้องตัดทิ้งได้แล้ว
I will hunt my father like a dog, and I will tear him apart slowly... piece by piece... until he knows some semblance of the profound and unceasing pain...เพื่อออกไล่ล่าพ่อ จับมาฉีกร่างช้าๆ ตัดทิ้งทีละส่วน จนกว่าเขาจะรู้ซึ้ง ความเจ็บปวด แสนสาหัสไร้สิ้นสุด
And it was written by Redmon.มันถุูกตัดทิ้งก่อนที่จะ...
And 110% expendable?และตัดทิ้งได้ 110 เปอร์เซ็นต์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัดทิ้ง
Back to top