ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัดตอน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัดตอน*, -ตัดตอน-

ตัดตอน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดตอน (v.) extract See also: excerpt, quote Syn. ยกมาบางส่วน, ตัดมาบางส่วน, แบ่งมาบางส่วน, เลือกมาบางส่วน
English-Thai: HOPE Dictionary
castrate(แคส'เทรท) vt. ตอน,ตัดเอาลูกอันฑะทั้งสองออก,ตัดเอารังไข่ทั้งสองออก,ขจัด,ตัดตอนแก้ไข, See also: castration n. ดูcastrate castrator n. ดูcastrate, Syn. geld,unsex
censor(เซน'เซอะ) n. เจ้าหน้าที่จับผิด,เจ้าหน้าที่ดูแลมหาวิทยาลัย,พลังข่มจิตภายใน vt. ตรวจสอบ,เซนเซอร์,ตัดตอนแก้ไข, See also: censorial adj. -Conf. consure
edit(เอด,'ดิท) {edited,editing,edits} vt. เรียบเรียง,แก้ไข,ตัดตอน,ตัดย่อ,เป็นบรรณาธิการ,ลำดับเรื่อง,พิมพ์โฆษณา, Syn. correct,revise
excerpt(เอค'เซิร์พ) {excerpted,excerpting,excerpts} n. ข้อความที่คัดมาจากที่อื่น,สิ่งที่คัดตอนมา,สิ่งที่สกัดมา. vt. (อิคเซิร์พ') ตัดตอนมา,คัดลอกมา., See also: excerpter n. ดูexcerpt excerptor n. ดูexcerpt excerptible adj. ดูexcerpt excerption n.
excise(เอค'ไซซ) n. ภาษีสรรพสามิต,ภาษีสินค้า,ภาษี vt. (เอ็คไซซ') เรียกเก็บภาษีสรรพสามิต,เรียกเก็บภาษีสินค้า,เรียกเก็บภาษี,ตัดทิ้ง,ตัดออก,ตัดตอน,ตัดข้อความออก., See also: excisable adj. ดูexcise
excision(เอคซิส'เชิน) n. การตัดออก,การตัดทิ้ง,การตัดตอน,การขับไล่,การขับออกจากศาสนา, Syn. cuttng
unabridged(อัน'อะบริดจฺทฺ) adj. ไม่ย่นย่อ,ไม่ได้ย่อ,ไม่ได้ตัดตอน,สมบูรณ์เหมือนเดิม
English-Thai: Nontri Dictionary
excerpt(n) ข้อความที่ตัดตอนมา,สิ่งที่สกัดมา,ข้อความที่คัดลอกมา
intercept(vt) ตัดตอน,กีดกั้น,สกัด,ขวาง,ยึด,ยับยั้ง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anthologyหนังสือรวมเรื่องAnthology หมายถึง หนังสือรวมเรื่องหรือส่วนที่ตัดตอนออกมาจากงานเขียนของผู้แต่งคนเดียวหรือ ผู้แต่งหลาย ๆ คนที่คัดเลือกมาสำหรับการจัดพิมพ์ในฉบับเดียวหรือในชุดเดียว ดังนั้น จึงมีเนื้อหาหลาย ๆ เรื่องรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน โดยไม่ได้มีเนื้อหาต่อเนื่องกันเลย เช่น หนังสือรวมบทความ หนังสือรวมงานวิจัย หนังสือรวมเรื่องสั้น เป็นต้น หนังสือรวมเรื่องมักถูกจำกัดที่รูปแบบของวรรณกรรมหรือประเภทของหนังสือ (เช่น เรื่องสั้น บทละคร ร้อยกรอง) หรือประเภทของผู้แต่ง ในบัตรรายการ อาจลงรายการจำแนก (Analytical entry) ให้กับงานเขียนที่จัดพิมพ์ในแบบหนังสือรวมเรื่อง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทราบ หรือค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์แบบรวมเรื่องได้ ส่วนรายการออนไลน์ งานเขียนของผู้แต่งแต่ละบุคคลจะจัดทำรายการอยู่ในรายการบรรณานุกรม (Bibliographic record) ในเนื้อหาที่สามารถค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ได้โดยใช้คำสำคัญในการสืบค้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
take out (phrv.) ตัดตอนข้อความออกมา See also: คัดลอกข้อความออกมา Syn. excerpt, extract
excerpt (vt.) ตัดตอนมา (ข้อความ, ย่อหน้า เป็นต้น) Syn. extract, select
excerpt (n.) ข้อความที่ตัดตอนมา See also: ส่วนที่ตัดตอนมา Syn. extract, selection
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We gotta get him to OR now.เราต้องพาเค้าเข้าห้องผ่าตัดตอนนี้!
You know, the first and greatest sin or deception of television is that it simplifies, it diminishes, great, complex ideas, tranches of time.คุณรู้ไหมว่า บาปหรือการหลอกลวงของโทรทัศน์ ที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งเลย คือมันทำให้ดูง่ายขึ้น ตัดตอนให้สั้นลง หลายช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ ความคิดที่ซับซ้อน
We cut the dealer a pass to get the distributor.เราตัดตอนช่องทางของ ผู้ค้าส่งตัวใหญ่ เพื่อให้ได้ คนขายรายย่อย
I can't have surgery right now.ฉันผ่าตัดตอนนี้ไม่ได้ค่ะ
I mean really tell me,because i'm about to go in on a surgery right now that i'm not sure i should be going in on,and i can't think like that,right?ชั้นหมายถึงให้เธอพูดแบบหมายความว่าอย่างงั้นจริงๆ เพราะว่าชั้นกำลังจะเข้าไปผ่าตัดตอนนี้ แล้วชั้นก็ไม่มั่นใจเลย ชั้นไม่ควรจะคิดอย่างนี้ใช่ไหม?
We must sever all ties with the consultant.เราต้องรีบตัดตอน อย่าให้สาวถึงเราได้
I know that's not a very kind thing to say, but that's my observation.ตอนนี้ ผมรู้แล้วว่าเป็นเพราะ คุณตัดตอนนั่นเอง
And I know there's a lot of big bucks in this post-traumatic stress thing... but combat's pretty much like anything else:แต่คุณจะต้องทำการตัดตอนข้อตกลงอื่นๆ กับผม คุณต้องบอกทุกอย่างกับผม
Uh, a phone conversation about a cutting-edge weapon coming into the U.S.การสนทนาทางโทรศัพท์เรื่องตัดตอน การส่งอาวุธมาสหรัฐฯ
Drawing and quartering? Hanging?ถ่วงน้ำ ฆ่าตัดตอน đ'vg n·ṃ ᶍ'atádton แขวนคอ qêvnxo
Bring Bourne in. Or tie it off.เอาบอร์นกลับมา ไม่ก็ตัดตอนซะ
And that's an excerpt from a speech you made at the Best Western Hotel in Tampa on July the 25th, 1998.และที่ตัดตอนมา จากคำพูดที่คุณทำ ที่ดีที่สุดของโรงแรมเวสเทิร์ ในแทมปา
I was definitely gonna cut this bit out, Frank.ยังไงฉันจะตัดตอนนี้ออกอยู่แล้ว แฟรงค์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัดตอน
Back to top