ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตักน้ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตักน้ำ*, -ตักน้ำ-

ตักน้ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตักน้ำ (v.) bail out See also: pump, scoop water out, throw water out
English-Thai: Nontri Dictionary
dipper(n) กระบวยตักน้ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll just walk all the way down to the well and fetch some water, then, shall I?ข้าก็แค่เดินไปที่บ่อน้ำและ ตักน้ำ อย่างนั้นใช่ไหม?
Take water from the canal for laundry.ตักน้ำจากบ่อ สำหรับซักผ้า
Alright, alright. Go fetch another bucket of water.เอาล่ะ เอาล่ะ ไปตักน้ำมาอีก.
It's the duty of Junior to fetch water for Senior.มันเป็นหน้าที่ที่รุ่นน้องจะต้องไปตักน้ำมาให้รุ่นพี่.
Okay, cleaning time Could you get some water from the stream?เอาล่ะ ได้เวลาทำความสะอาดแล้ว พวกเธอช่วยไปตักน้ำจากลำธารมาหน่อย
Ain't you supposed to be hauling water to your pals instead of hanging out with this motherfucker?แกน่าจะตักน้ำไปแจกจ่ายเพื่อนทหาร มากกว่ามาไถนาให้ไอ้บ้านี่
Here, I fetched you a pail of water.นี่, ฉันไปตักน้ำมาให้คุณถังนึง
Let me pour the water for you.ชั้นจะตักน้ำให้คุณเอง
They're kind of cold from scooping ice.มันเย็นนะ เพราะต้องตักน้ำแข็ง
You can fill them and bring them up.ช่วยไปตักน้ำแล้วยกขึ้นมาด้วย
We're emptying the Atlantic with a tablespoon.เรากำลังตักน้ำทะเลออกจากแอตแลนติกด้วยช้อนโต๊ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตักน้ำ
Back to top