ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะเวน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะเวน*, -ตะเวน-

ตะเวน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะเวน (v.) roam See also: wander, inspect Syn. กระเวน, ทะเวน
ตะเวน (v.) press one´s way See also: make one´s way through Syn. สัญจร, โคจร, เดินทาง, แรมรอน, ท่องเที่ยว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She reaches at every studio!เธอตะเวนไปตามกองถ่ายหนังทุกที่!
I want roving death squads around the perimeter 24/7.ส่งกองลาดตะเวนตรวจตรารอบๆ บริเวณตลอด 24 ชั่วโมง
The perimeter guards are less predictable, but they're only on at night.ยามลาดตะเวนนั้นมีก็จริง แต่ว่ามีเฉพาะตอนกลางคืน
Copy, 3106.รับทราบ 3106 หน่วยลาดตะเวนในเส้นทาง
It's my dream to zoom down the streets of Ginza in a chartered limousineฝันของผมคือการได้นั่งลีมูซีน ตะเวนไปในย่านกินซ่า
Hang out on the sidelines, survey the field.ลาดตะเวนไป สำรวจพื้นที่
Tech Sergeant Elena Santos, Air Force.หน่วยเฝ้าระวังและลาดตะเวน
You could put a patrol car on Speltzer.คุณสามารถใช้รถลาดตะเวน ติดตามสเปลท์เซอร์ได้
Armed guards on the fence and patrolling the perimeter to keep the biters away.พวกการ์ดติดอาวุธจะอยู่บนรั้ว คอยลาดตะเวน ป้องกันเขตเมืองจากพวกซอมบี้
Deputies went from house to house inoculating irathient children by force.มี เจ้าหน้าที่ ตะเวนไปตามบ้าน เรือน บังคับให้ ฉีดยาให้ เด็กๆ อิธาเธียนต์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะเวน
Back to top