ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะลึงงัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะลึงงัน*, -ตะลึงงัน-

ตะลึงงัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะลึงงัน (v.) be stunned See also: be stupefied, be dumbfounded, be nonplussed, be astonished, be shocked Syn. ตกตะลึง
English-Thai: HOPE Dictionary
petrify(พี'ทริไฟ) vt. ทำให้เป็นหิน,ทำให้กลายเป็นหิน,ทำให้แข็งทื่อหรือตะลึงงัน (ด้วยความกลัว,ตกใจหรืออื่น ๆ) vi. กลายเป็นหิน,แข็งทื่อ, See also: petrifiable adj.
shock(ชอค) n. การกระทบกระแทกอย่างกะทันหัน,อาการสะเทือน,อาการสะเทือนทางใจอย่างกะทันหัน,อาการตื่นตะลึง,ความสะดุ้งตกใจ,อาการสั่นกระตุก,อาการเป็นลม,อาการแน่นิ่งไปอย่างกระทันหัน. vt. ทำให้ตะลึงงัน,ทำให้สะดุ้งตกใจ,เขย่าขวัญ,ทำให้สะเทือน,กระทบอย่างแรง,ตีอย่างแรง. vi.ตะลึงงัน,สดุ้งตกใจ
stupefy(สทู'พะไฟ) vt. ทำให้มึนงง,ทำให้ไม่มีความรู้สึก,ทำให้กึ่งสลบ,ทำให้ประหลาดใจที่สุด,ทำให้ตะลึงงัน., See also: stupefyingly adv., Syn. stun
stupid(สทิว'พิด) adj. โง่,เง่า,เซ่อ,ทึ่ม,โฉดเขลา,บัดซบ,เชื่องช้า,หงอยซึม,น่าเบื่อหน่าย,ไม่มีรสชาติ,ไม่น่าสนใจ,มึนงง,งงงวย,ตะลึงงัน., See also: stupidness n.
transfix(แทรนซฺฟิคซฺ') vt. แทงทะลุ,ตรึง,ติดแน่น,ทำให้ตะลึงงันอยู่กับที่. -transfixion n., Syn. impale,stun,petrify,amaze
wonder-stricken(วัน'เดอะสทริคเคิน) adj. พิศวง,งงงัน,งงงวย,ตะลึงงัน, Syn. wonderstruck
English-Thai: Nontri Dictionary
fascinate(vt) ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้หลงใหล,ตรึงใจ,ทำให้ตะลึงงัน
petrify(vt) ทำให้เป็นหิน,ทำให้เสียขวัญ,ทำให้ตะลึงงัน
transfix(vt) แทงทะลุ,ตรึง,ทำให้ตะลึงงัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
stun (vt.) ทำให้ตะลึงงัน See also: ทำให้งง Syn. amaze, daze, shock
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And Mike said he could easily show one of our guys how to do the dance number.ตะลึงงัน และไมค์บอกว่า เขาสามารถ แสดงให้พวกเราดูการเต้นอย่างมีระดับได้สบายๆ / ฉันบอกเหรอ?
Dazzled by our abilities...ตะลึงงันกับความสามารถของเรา
You all had had the chance and the privilege to be enchanted, transported, and even sometimes devastated, by the performances of this true artist of our company.ทุกๆท่านมีโอกาสและสิทธิ ในการหลงใหล เริงรื่น หรือบางครั้งอาจตะลึงงัน ด้วยการแสดง โดยศิลปินตัวจริงของบริษัทเรา
My mom enrolled me after seeing me in front of the TV, jetéing and debouléeing to the Blues Clues theme song.แม่ฉันสมัครให้ฉํนตอนที่เห็นฉันอยู่หน้าทีวี ตะลึงงันอยู่กับธีมเพลง Blues Clues
Dazzle me. Go.ทำให้ผมตะลึงงันหน่อย เริ่ม
And I think you'll be fascinated to see what happens when it is applied to the subject's brain.และ... ผมคิดว่าคุณคงจะตะลึงงันที่ได้เห็น... สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อมัน...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะลึงงัน
Back to top