ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะบิดตะบอย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะบิดตะบอย*, -ตะบิดตะบอย-

ตะบิดตะบอย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะบิดตะบอย (adv.) dawdle See also: linger, idle, take a long time Syn. ชักช้า, ร่ำไร, อืดอาด Ops. กระฉับกระเฉง, คล่องแคล่ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะบิดตะบอย
Back to top