ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตวาดไล่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตวาดไล่*, -ตวาดไล่-

ตวาดไล่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตวาดไล่ (v.) chase See also: oust, drive, eject or expel, chase away, drive away Syn. ไล่, ร้องไล่, ไล่ส่ง Ops. ร้องเรียก, เรียก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตวาดไล่
Back to top