ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตราไปรษณียากร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตราไปรษณียากร*, -ตราไปรษณียากร-

ตราไปรษณียากร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตราไปรษณียากร (n.) postage stamp See also: revenue stamp Syn. แสตมป์
English-Thai: HOPE Dictionary
stamp(สแทมพฺ) vt. ตอก,ตี,ประทับ,กระแทก,กระทืบ,เหยียบ,บด,กด,ขยี้,กำจัด. vi. กระทืบ,เหนียบ,ย่ำ n. ตราประทับ,ตรา,รอยด่างประทับ,ดวงตราไปรษณียากร,ลักษณะเฉพาะ,เอกลักษณ์,เครื่องหมาย,สิ่งที่เห็นได้ชัด,เครื่องประทับตรา,เครื่องบด,เครื่องขยี้,เครื่องทุบ,การกระทืบ,การย่ำ,
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
postage (n.) ดวงตราไปรษณียากร See also: แสตมป์ Syn. stamp
stamp (n.) ดวงตราไปรษณียากร See also: แสตมป์ Syn. postage
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Small yellow boxes, minimum postage, which means they're nearly weightless.กล่องเล็กๆ สีเหลือง ตราไปรษณียากรราคาถูก ซึ่งแปลว่า ของพวกนี้แทบไม่มีน้ำหนัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตราไปรษณียากร
Back to top