ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรังค์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรังค์*, -ตรังค์-

ตรังค์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรังค์ (n.) wave See also: billow, swell Syn. ลูกคลื่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรังค์
Back to top