ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตระหง่าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตระหง่าน*, -ตระหง่าน-

ตระหง่าน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตระหง่าน (adv.) loftily See also: dominantly, commanding, foremost, conspicuously Syn. สูงเด่น
ตระหง่าน (v.) be eminent See also: be prominent, attract, be conspicuous, be important Syn. สูงเด่น
English-Thai: HOPE Dictionary
lofty(ลอฟ'ทิ) adj. สูงตระหง่าน,สูงมาก,สูงส่ง,ชั้นสูง,โอหัง,อวดดี., See also: loftily adv. loftiness n., Syn. tall,exalted,arrogant
majestic(มะเจส'ทิค) adj. สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,ตระหง่าน,มีอำนาจ,น่าเกรงขามและน่าเคารพนับถือ,ใหญ่โต, Syn. majestical., See also: majestically adv., Syn. grand,splendid
tower(เทา'เออะ) n. หอสูง,หอคอย,เจดีย์ vi. อยู่สูง,ยืนตระหง่าน,สูงขึ้นมาก,บินสูง,ตั้งตระหง่าน., See also: towery adj., Syn. belfry,spire,minaret,citadel,fort
towering(เทา'เออะริง) adj. สูงตระหง่าน,สูงมาก,สูงลิ่ว,ทะยาน,รุนแรง,เกินขอบเขต,มากเกิน., See also: toweringly adv., Syn. lofty
English-Thai: Nontri Dictionary
majestic(adj) ใหญ่โต,ตระหง่าน,โอ่อ่า,สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,น่าเกรงขาม
towering(adj) ทะยาน,รุนแรง,สูงตระหง่าน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lofty (adj.) สูงตระหง่าน See also: สูง Syn. high, tall Ops. low
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Towering over your headสูงตระหง่านเหนือหัวของคุณ
It feels as though we have ascended a medieval stone fortress... towering above the center of Asia.รู้สึกเหมือนกำลังปีนขึ้นบน ปราการหินแบบยุคกลาง ที่ตระหง่านอยู่เหนือภูมิภาคเอเชียกลาง
I felt like I was standing at a great precipice... with no one to pull me back.ฉันเหมือนยืนอยู่บนหน้าผาตระหง่าน ไม่มีใครดึงฉันกลับ
The huge rock rested on its corner. A breathtaking sight!หินผายังคงตั้งตระหง่านที่มุมๆเดิม
Its banners caught high in the morning breeze.ทิวธงสูงตระหง่าน ในสายลมยามเช้า
On the hill stands a castle where I liveบนภูเขามีปราสาทตั้งตระหง่าน ฉันอยู่ที่ไหนล่ะ
They are so majestic, so massive.มันตั้งตระหง่านมั่นคงมาก
Up above the world so high,อยู่สูงตระหง่านบนโลก
Well, before I leap I picture myself standing on a great cliff with the Guardians, ready for battle.ก่อนจะออกตัว ข้านึกภาพตัวเองยืนบนผาตระหง่าน เคียงข้างเหล่าผู้พิทักษ์ที่พร้อมทำศึก
Like a mighty oak.เหมือนต้นโอ๊คตระหง่านมากกว่า
The tree towering and opulent.ต้นไม้ที่สูงตระหง่านและหรูหรา
They're majestic, pensive and tall.พวกเขาตระหง่านหม่นและสูง.
There are two approaching armies, hunger and fatigue, but a great wall keeps them at bay.ความหิวโหยและอ่อนล้าอันเป็นศัตรูเคลื่อนทัพเข้ามา แต่กำแพงตระหง่านขวางพวกมันไว้ที่อ่าว
Maintaining stables, standing suites at the South Fork, and our yacht you've suddenly grown fond of again, actually costs money.รักษาความสุขุม ยืนตระหง่านอยู่ที่ เซาท์ฟอร์ค และความหวังของเราก็จะเติบโตอีกครั้ง
How tall the trees.{\cHFFFFFF}ต้นไม้สูงตระหง่าน
It's not high up in the mountains. It's down on the ground.{\cHFFFFFF}มันไม่ได้ตั้งสูงตระหง่านอยู่กลางเทือกเขา มันตั้งอยู่บนผืนดิน
This towering statue of Saturn may have look something like this on the night of saturnalia.นี้รูปปั้นที่สูงตระหง่านของดาวเสาร์ อาจจะมีอะไรบางอย่างที่มีลักษณะเช่นนี้ ในคืนวันเสาร์
The only thing standing between us and the Army of the Dead is the Wall, and the Wall hasn't been properly manned in centuries.สิ่งเดียวที่ตั้งตระหง่านอยู่ระหว่างพวกเรากับพวกกองทัพแห่งความตายคือ The Wall ผากำแพงที่มนุษย์ไม่ได้เข้าไปจัดการมาเป็นร้อยๆปี
The Wall has stood through it all.กำแพงยืนตระหง่านผ่านเรื่องต่างๆมามากมาย
The only thing standing between us and the army of the dead is the Wall, and the Wall hasn't been properly manned in centuries.มีสิ่งหนึ่งที่ตั้งตระหง่านระหว่าเรา และกองทัพคนตาย ก็คือผากำแพง และผากำแพงก็ไม่ได้มีผู้ดูแลมาร่วมศตวรรษแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตระหง่าน
Back to top