ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตระพัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตระพัง*, -ตระพัง-

ตระพัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตระพัง (n.) well See also: reservoir, pond Syn. แอ่ง, บ่อ, หนอง, ตะพัง, กระพัง, สะพัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตระพัง
Back to top