ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตระบัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตระบัด*, -ตระบัด-

ตระบัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตระบัด (adv.) momentarily See also: briefly Syn. ทันใด, บัดใจ
ตระบัด (v.) embezzle See also: cheat Syn. ยักยอก, ฉ้อฉล
ตระบัดสัตย์ (v.) reverse one´s promise See also: break one´s word, go back on one´s word Syn. เสียสัตย์, ผิดสัญญา Ops. ซื่อสัตย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And failing to honor that oath would be the worst kind of hypocrisy.และการ ตระบัดคำสาบาน จะทำให้แม่เป็นคนเจ้าเล่ห์ที่เลวที่สุด
He broke his vows, betrayed his brothers.เขาตระบัดสัตย์ หักหลังพี่น้อง
I want you to break 'em.ข้าอยากให้เจ้าตระบัดสัตย์
Lord Frey requires a formal apology for your violation of your sacred oath to marry one of his daughters.ลอร์ดเฟรย์ต้องการให้ท่านขอโทษอย่างเป็นทางการ ที่ท่านตระบัดคำสาบาน จะสมรสกับลูกสาว
Kingslayer. Oathbreaker.ไอ้คงปลงพระชนม์ ไอ้คนตระบัดสัตย์
You admit to breaking your vows, then?ยอมรับว่าตระบัดสัตย์งั้นรึ?
Then you'll remember the passages concerning buggery and perjury.งั้นท่านน่าจะจำบทเกี่ยวกับ รักร่วมเพศและตระบัดสัตย์ได้
My loyal subjects, the treacherous birds have repaid our friendship with an unprovoked act of aggression.เหล่าพสกนิกรของข้า พวกนกตระบัดสัตย์ ทรยศในไมตรี ด้วยการบุกโจมตี โดยไร้สาเหตุ
We're not oathbreakers. We're not schemers.เราไม่ใช่พวกตระบัดสัตย์ ไม่ใช่พวกมากอุบาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตระบัด
Back to top