ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตระกล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตระกล*, -ตระกล-

ตระกล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตระกล (adv.) beautifully See also: prettily, attractively Syn. งาม
ตระกล (adv.) abundantly See also: plentifully Syn. มาก
ตระกลาม (adv.) greedily See also: voraciously, avariciously Syn. จะกละจะกลาม
ตระกลาม (adv.) greedily See also: voraciously, ravenously Syn. ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม, มูมมาม
ตระกลาม (adj.) gluttonous See also: greedy, voracious, ravenous Syn. ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม
ตระกลาม (adj.) gluttonous See also: greedy, voracious, ravenous Syn. ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม
ตระกลาม (adv.) greedily See also: voraciously, ravenously Syn. ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม, มูมมาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hudson-Hummel-Berry clan.ตระกลู ฮัดสัน ฮัมเมล เบอรี่
That a starling? A grackle?ตระกลูนกหางยาวรึเปล่า?
The Starks have manned the wall for thousands of years.ตระกลูสตาร์ค ดูแลกำแพง มาหลายพันปีแล้ว
Insane Arthur Chambers-- about 50, family man.ตระกลูอาร์เธอร์ แชมเบอร์... ราวทศวรรษ 50
Three generations of McShaws have owned that place.ตระกลูแม็คชอว์ เป็นเจ้าของที่นี่ มาสามชั่วอายุคน
No, I am Don Juan... directly descended from the noble Spanish family.เปล่า ผม ดอนฮวน สืบเชื้อสายโดยตรง จากตระกลขุนนางสเปน
COMMENTING ON THE RECENT MEADE FAMILY MISFORTUNES.จะแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ร้ายที่เกิดกับตระกลูมี้ด
I received a request for marriage today for Anne from the Carey family.วันนี้มีคนมาทาบทามสู่ขอตัวแอนน์ สำหรับแอนนี่ จากตระกลูแครี่
Aspirin, ibuprofen, bananas, zucchini, alforms of squash.แอสไพริน, ไอบูโพรเฟน, กล้วย, มะเขือยาว พวกพืชตระกลูแตง-น้ำเต้าทั้งหลาย
Aretha at the Fillmore with Ray Charles.อาร์ธา ในตระกลูฟิลมอร์ กับ เรย์ ชาร์ลี
She must have helped the carpenters back in the day.ในอดีต เธอต้องเคย ให้ความช่วยเหลือ ตระกลูคาร์เพนเตอร์
Get to the Lockwood cellar.ไปที่ห้องขังของตระกลูล็อควู๊ด
The truth is, our ancestry is part of a legacy that dates as far back as 1692.ความจริงก็คือต้นตระกลูของพวกเรา เป็นส่วนหนึ่ง ในตำนาน ย้อนกลับไปที่ปี 1692
You might want to find that necklace before they start going alphabetically through the founding families.คุณอาจกำลังต้องการ หาสร้อยเส้นนั้น ก่อนที่พวกมันจะเริ่มฆ่า เรียงตามตัวอักษร คนในตระกลูผู้ก่อตั้ง
I thought the Lockwoods came here with the original founders in the 1860s.ฉันคิดว่า พวกตระกลูล็อควูดมาที่นี่ พร้อมกับพวกผู้ก่อตั้งดั้งเดิมในปี 1860 ซะอีก
I think our guests might be curious to learn about the originator of the Petrova line.ฉันคิดว่าแขกของเราคงจะอยากรู้อยากเห็น เกี่ยวกับต้นตระกลูของเพโทรวา
For the Blakes and the Conants,สำหรับตระกลูเบลก กับ โคแนนท์
This war has already wiped one great house from the world.สงครารมนี้ได้ลบล้างหนึ่ง ในตระกลูที่ดีไปจากโลกนี้แล้ว
For ourselves, for our house, for this.เพื่อเรา เพื่อตระกลู และเพื่อ..

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตระกล
Back to top