ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตกลงความ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตกลงความ*, -ตกลงความ-

ตกลงความ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกลงความ (v.) compromise See also: make a settlement, settle, conciliate, agree, negotiate Syn. ระงับข้อพิพาษ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If I accept this mercy deal...ถ้า l ยอมรับข้อตกลงความเมตตานี้ ...
You will beg forgiveness for your treason, and you will renounce the peace agreement.ยกโทษให้กับการคิดกบฎของเเก เเล้วเเกจะยุติข้อตกลงความสงบ
I'm certain I can convince him to return with me here, to broker a peace with you.ข้ามั่นใจว่าข้าพาเขากลับมาที่นี่ เพื่อตกลงความสงบกับท่านได้
Our relationship agreement specifies that the second Thursday of every month, or the third Thursday in a month with five Thursdays, is date night.ข้อตกลงความสัมพันธ์ของเราระบุว่า ทุก ๆ วันพฤหัสฯ ที่สองของทุกเดือน หรือพฤหัสฯ ที่สามถ้าเดือนนั้นมีพฤหัสฯ ห้าวัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตกลงความ
Back to top