ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ด้วยปรากฏว่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ด้วยปรากฏว่า*, -ด้วยปรากฏว่า-

ด้วยปรากฏว่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ด้วยปรากฏว่า (conj.) because See also: since, for, as Syn. เพราะว่า, เพราะ, เหตุ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ด้วยปรากฏว่า
Back to top