ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ด้วยความเต็มใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ด้วยความเต็มใจ*, -ด้วยความเต็มใจ-

ด้วยความเต็มใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ด้วยความเต็มใจ (adv.) voluntarily See also: willingly, freely, by choice
ด้วยความเต็มใจ (adv.) voluntarily See also: willingly
ด้วยความเต็มใจ (adv.) voluntarily Syn. โดยสมัครใจ
ด้วยความเต็มใจ (adv.) with love See also: with pleasure, happily
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
freewill (adj.) ด้วยความเต็มใจ See also: ด้วยความสมัครใจ Syn. voluntary Ops. involuntary
willy-nilly (adj.) ด้วยความเต็มใจหรือไม่ก็ตาม See also: ด้วยความสมัครใจหรือไม่ก็ตาม
obliging (adj.) ที่ทำด้วยความเต็มใจ See also: เต็มใจที่จะช่วย Syn. willing, helpful, kind
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He didn't provide his coat willingly, so I'm gonna have to get a court order.เขาไม่ได้ให้เสื้อโค๊ดของเขา ด้วยความเต็มใจ ดังนั้นฉันจะต้องขอคำสั่งศาล
It was our pleasure.ด้วยความเต็มใจของเรา
This is my forte, ma'am.ด้วยความเต็มใจครับ คุณผู้หญิง
On purpose?ด้วยความเต็มใจงั้นเหรอ
Willy-nilly. - Willy-nilly.ด้วยความเต็มใจหรือไม่ก็ตาม
The pleasure was all mine.ด้วยความเต็มใจเป็นที่สุด
You, of your own will, did it.เธอได้แยกเราด้วยความเต็มใจของตัวเอง
However, what you are now witnessing is an act of my own free will.อย่างไรก็ตาม, พวกคุณก็ได้เห็นสิ่งที่ผมทำด้วยความเต็มใจ
It shall be settled to our satisfaction or we'll be leaving as soon as possible.เราจะต้องอยู่ที่นี่ด้วยความเต็มใจหรือว่า จะเดินทางออกไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
If force wasn't an issue and the person wanted to come of their own free will, you'd want them to go with you?ถ้าไม่ใช่แบบถูกบังคับไป และคนๆ นั้น อยากไปด้วยความเต็มใจน่ะ คุณต้องการให้เขาไปกับคุณงั้นเหรอ
They went to die willingly.พวกเค้าตายด้วยความเต็มใจ
I, Shin, will respectfully accept this position.หม่อมฉัน,หม่อมฉัน,ยินดีที่จะรับฐานะนี้ด้วยความเต็มใจเพค่ะ
You know what, sir? Since you're my only customer today, it would be my pleasure.จะบอกว่า วันนี้คุณเป็นลูกค้าเพียงคนเดียว ด้วยความเต็มใจครับ
You would give me an heir... willingly ?เธอจะให้ทายาทแก่ฉันใช่ไหม ด้วยความเต็มใจ
And once I understood that, I wanted to do it.และเมื่อผมได้เข้าใจ ผมก็ทำด้วยความเต็มใจ
This is a guy that's like, "if you don't come to me willingly, I will not touch you."แต่สำหรับราพณาสูร ประมาณว่า "ถ้าเจ้าไม่มาหาข้าด้วยความเต็มใจ ข้าก็จะไม่แตะต้องเจ้า"
Understood.คิดว่าข้าเชื่อว่าเจ้ายอมเป็นสนมข้าด้วยความเต็มใจเหรอ
The guy goes to prison on purpose?หมอนี่ยอมติดคุกด้วยความเต็มใจงั้นเหรอ
The general's getting me a job with an office and a desk.นายพลจะให้งานฉัำนทำด้วยความเต็มใจ
Yes! Tag 'em and bag 'em, MacGruber!จัดไปอย่าให้เสียด้วยความเต็มใจ แมคกรูเบอร์
We embraced you wwith open hearts.เราได้อ้าแขนรับคุณ ด้วยความเต็มใจ
Absolutely not sir, we were all participating in this operation willingly.โทษทั้งหมดควรจะตกอยู่ที่ผม คนเดียวเท่านั้น ไม่เช่นนั้นครับ.เราร่วมทำปฎิบัติการณ์ครั้งนี้ด้วยความเต็มใจ
When I mentioned that Madame Shin is opening a gallery, the other party handed it over directly.พอฉันบอกว่า คุณจะเปิดแกลลอรี่ เขาก็ให้มาด้วยความเต็มใจเลยค่ะงั้นเหรอ?
I can not marry that lady does notข้าก็จะแต่งกับแม่นางตี้ด้วยความเต็มใจครับ
Thank you. You're welcome.ขอบใจมาก ด้วยความเต็มใจ
Most give a year.พวกเค้าให้ด้วยความเต็มใจ สำหรับผู้ไม่ได้เป็นสมาชิก มากกว่า 1 ปี
They're here by choice.พวกเขามาด้วยความเต็มใจ
I'd be happy to.บอกผม ถ้าคุณได้อะไร ด้วยความเต็มใจ
He won't do that willingly.เขาจะไม่ทำด้วยความเต็มใจ
Who said he had to be willing?แล้วใครบอกว่าเขาจะไม่ทำด้วยความเต็มใจ?
You may defer to the host body's wishes.ร่างกายผู้ให้ยืมอยากให้ด้วยความเต็มใจ
But willingly or not,แต่.. ด้วยความเต็มใจหรือไม่
It must be taken willingly.มันต้องเป็นไปด้วยความเต็มใจ
Oh, it's my pleasure.โอ้ ด้วยความเต็มใจครับ
Thank you, officer Yannick. You're welcome. My pleasure.ขอบคุณ เจ้าหน้าที่แยนนิค ด้วยความยินดี ด้วยความเต็มใจ
Remember, Emrys, the Queen must enter the water willingly.จำไว้นะเอมริส ราชินีจะต้องเข้าไปในหม้อน้ำด้วยความเต็มใจ
I'm simply going to assist you.ผมช่วยเหลือคุณด้วยความเต็มใจ
No, I gave it to her willingly to save you.ไม่เลย แม่ให้หลักฐานนั้นกับเธอด้วยความเต็มใจ เพื่อที่จะปกป้องลูก
Humanity needed to surrender its freedom willingly.มนุษย์จำเป็นที่จะยอมจำนนเสรีภาพของตนด้วยความเต็มใจ
You willingly made a pact with evil.แกทำสัญญากับปีสาจด้วยความเต็มใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ด้วยความเต็มใจ
Back to top