ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดียอด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดียอด*, -ดียอด-

ดียอด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดียอด (adj.) prime See also: first-rate, best Syn. ดีที่สุด, ดีเยี่ยม, ดีเลิศ
English-Thai: HOPE Dictionary
admirable(แอด' มิระเบิล) adj. น่าเลื่อมใส, น่าศรัทธา, ดียอดยิ่ง, น่าชมเชย, Syn. attracitve)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes, excellent, excellent. Very good.ใช่ดียอดเยี่ยม ดีมาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดียอด
Back to top