ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดีมาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดีมาก*, -ดีมาก-

ดีมาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดีมาก (adj.) excellent See also: well-done, outstanding Syn. ดีเยี่ยม, ดีเลิศ
ดีมาก (adv.) very well See also: very good Syn. ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม
English-Thai: HOPE Dictionary
bully(บูล'ลี) {bullied,bullying,bullies} n. คนพาล,แมงดา,คนลวง,เนื้อวัวกระป๋อง vt. ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ทำให้กลัว vt. เป็นอันธพาล,รังแก. adj. ดีมาก,ดีเลิศ,ร่าเริง. interj. ดี,ทำได้ดี,เอาเลย
copacetic(โคพะเซท'ทิค) adj. พอใจที่สุด,ดีมาก,น่าพอใจอย่างยิ่ง
copasetic(โคพะเซท'ทิค) adj. พอใจที่สุด,ดีมาก,น่าพอใจอย่างยิ่ง
copesetic(โคพะเซท'ทิค) adj. พอใจที่สุด,ดีมาก,น่าพอใจอย่างยิ่ง
dean's listn. รายชื่อนักเรียนที่ เรียนดีมาก
delighted(ดิไล'ทิด) adj. ยินดีมาก,สุขใจ
delightful(ดิไล'ฟูล) adj. ซึ่งให้ความสุขใจ,ยินดีมาก,สุขใจมาก., See also: delightfulness n.
enrapturevt. ทำให้ปีติยินดีมาก,ทำให้หลงใหล., See also: enrapturedly adv.
first-rateadj.,ชั้นหนึ่ง,ดีเยี่ยม,ดีเลิศ,อันดับหนึ่ง,ดีมาก. adv. ดีมาก
germanium(เจอเม'เนียม) adj. ธาตุโลหะชนิดหนึ่งเป็นวัสดุอย่างหนึ่งใช้ทำสารกึ่งตัวนำกระแสไฟฟ้า (semiconductor) ได้ดีมาก แต่ปัจจุบันนิยมใช้ซิลิคอน (silicon) กันมากกว่า
great(เกรท) adj. ใหญ่,ยิ่งใหญ่ -adv. ดีมาก. n. คนสำคัญ,คนที่มีชื่อเสียง., See also: greatness n., Syn. large,huge,excellent
heavy(เฮฟ'วี) adj. หนัก,ขนาดหนัก,ใหญ่มาก,เพียบ,หนา,ดก,อุ้ยอ้าย,จำนวนมาก,มาก,สำคัญมาก,ลึกซึ้ง,รุนแรง (พายุ) ,เป็นภาระมาก,ดีมาก
immense(อิเมนซฺ') adj. ใหญ่มาก,มหึมา,มโหฬาร,มากมาย,กว้างขวาง,ไม่มีขอบเขต,เหลือคณานับ,ดีมาก,เลิศ,ยอดเยี่ยม., See also: immensely adv. immenseness n., Syn. huge,vast ###A. small,little
lovely(ลัฟว'ลี) adj. สวยงาม,น่ารัก,ดีงาม,เป็นที่น่าเบิกบานใจ. adv. ดีมาก,ดีเยี่ยม., See also: loveliness n. ดูlovely, Syn. attractive ###A. ugly
luxuriate(ลักซู' ริเอท') vi. อยู่อย่างเพลิดเพลิน,อยู่อย่างฟุ่มเฟือย,เจริญงอกงาม,รุ่งเรือง,มีความปีติยินดีมาก, See also: luxuriation n., Syn. revel
magnetite(แมก'นิไททฺ) n. แร่เหล็กออกไซด์สีดำสามารถถูกแม่เหล็ก ดึงดูดไว้ดีมาก
oriental(โอริเอน'เทิล,ออ'-) adj. เกี่ยวกับประเทศในบูรพาทิศ, (ไข่มุก) แวววาว,ชั้นดีมาก n. ชาวตะวันออก, (โดยเฉพาะคนจีน และญี่ปุ่น) .
pussycat(พุส'ซีแคท) n. = pussy (ดู) , (Slang) บุคคล สิ่งของหรือสถานการณ์ที่ดีมาก
resolution(เรซซะลู'เชิน) n. ความแน่วแน่,ความเด็ดเดี่ยว,การยืนหยัด,การตัดสินใจแล้ว,มิติ,การลงมติ,การแก้ปัญหา,การยุบลงของส่วนที่บวมหรืออักเสบ ,ความคมชัดหมายถึง ความละเอียดของภาพ โดยจะนับจุดเล็ก ๆ ในภาพนั้น ยิ่งมีมากจุดต่อนิ้วก็ยิ่งแสดงว่าภาพนั้นมีความคมชัด เช่น อาจใช้วัดประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ว่า สามารถพิมพ์ได้ 300 - 600 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น ถ้าเป็นชนิดดีมากควรจะพิมพ์ได้ถึง 2,400 จุดต่อนิ้ว ส่วนความละเอียดของจอภาพ มักจะวัดทั้งความกว้างและยาว เช่น 320 X 200 แสดงว่าจุดมีขนาดใหญ่ แต่ถ้าเป็น 1240 X 800 แสดงว่าจุดมีขนาดเล็ก หมายความว่า ภาพคมชัดกว่า เมื่อใช้อธิบายถึงภาพสี คำ resolution ใช้บอกจำนวนสีที่สามารถแสดงได้ในแต่ละครั้ง ถ้าความคมชัดต่ำ จะแสดงสีได้ครั้งละมาก ๆ ซึ่งทำให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่า ภาพนั้นมีความคมชัดมาก ภาพที่มีความคมชัดมากจริง ๆ จะแสดงสีได้น้อยสีในคราวเดียวกัน โดยปกติ มักใช้คำ high res และ low res เป็นคำย่อว่า ความคมชัดมากหรือน้อยดู high resolutution และ low resolution ประกอบ, Syn. resolve,determination
saint(เซนทฺ) n. นักบุญ,คำที่ใช้เขียนนำหน้านักบุญ,บุคคลที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ศีลธรรมหรือคุณงามความดีมาก. vt. ทำให้เป็นนักบุญ,บูชาเป็นนักบุญ, Syn. paragon,venerate
sanctitude(แซงคฺ'ทิทิวดฺ) n. ความศักดิ์สิทธิ์,ความเป็นนักบุญ,จิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์,การมีคุณความดีมากและสูงส่ง, Syn. holiness,saintliness
silicon(ซิล'ละคอน) n. ธาตุอโลหะชนิดหนึ่ง,หมายถึง สารชนิดหนึ่ง (มีลักษณะเหมือนทรายที่ใช้ทำแก้ว) ใช้ทำวงจรรวมหรือชิป (chip) ถือเป็นสารกึ่งตัวนำ (semiconductor) ที่ดีมากตัวหนึ่ง นิยมใช้อยู่ในปัจจุบันดู semiconductor ประกอบ
steed(สทีด) n. ม้า (โดยเฉพาะชั้นดีมาก)
tickle(ทิค'เคิล) vt. ทำให้จั๊กจี้,ทำให้คัน,ทำให้ขัน,ยั่ว,จี้,ทำให้อยาก,กระตุ้น,ทำให้ชอบอกชอบใจ vi. รู้สึกจั๊กจี้,รู้สึกคัน -Phr. (tickled pink ดีใจมาก ยินดีมาก) . n. ความรู้สึกจั๊กจี้,ความรู้สึกคัน
English-Thai: Nontri Dictionary
excel(vi,vt) ดีกว่า,เก่งกว่า,เหนือกว่า,ดีมาก,ดีเลิศ
golden(adj) เหมือนทอง,ทำด้วยทอง,ดีมาก,มีค่า,งดงาม,ประเสริฐ
thankful(adj) กตัญญู,ขอบคุณมาก,รู้สึกขอบใจ,ยินดีมาก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bandwidthความกว้างแถบความถี่, แบนด์วิชท์แบนด์วิชท์ (Bandwidth) หมายถึง ความกว้างของแถบคลื่นความถี่ แบนด์วิชท์เป็นคำที่ใช้วัดความเร็วในการส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ต ซึ่งโดยมากเรามักวัดความเร็วของการส่งข้อมูลเป็น bps (bit per second), Mbp (bps*1000000) เช่น แบนด์วิชท์ของการใช้สายโทรศัพท์ในประเทศไทยเท่ากับ 14.4 Kbps แบนด์วิชท์ของการส่งข้อมูลของ KSC ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับอเมริกาเท่ากับ 2 Mbps เป็นต้น เนื่องจากแบนด์วิชท์ คือ ความกว้างของแถบคลื่นความถี่ ดังนั้นยิ่งแบนด์วิชท์สูง การรับส่งข้อมูล เข้า-ออก ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพสูงด้วย เช่น การเลือกใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์สำเร็จรูปหรือเว็บโฮสติ้ง (Web hosting) หากเป็นไปได้ควรพิจารณาเลือกแบนด์วิชท์แบบไม่จำกัดปริมาณการรับส่งข้อมูล (Unlimited bandwidth) จะเป็นผลดีมากกว่าโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่มีจำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์เป็นจำนวนมากต่อวัน
Does More Good Than Harmก่อให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย [การแพทย์]
Maximalขนาดสูงสุด, ดีมาก [การแพทย์]
Savanna Forest ป่าหญ้า หรือ ป่าทุ่ง ป่าที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นที่แห้งแล้งภายหลัง จาก ที่ป่าธรรมชาติได้ถูกทำลายหรือถูกไฟป่าเผาไปหมด ดินมีสภาพเสื่อมโทรม ต้นไม้ไม่อาจขึ้น หรือเจริญเติบโตต่อไปได้ พวกหญ้าต่างๆ จึงเข้ามาแทนที่ สามารถพบได้ทั่วไปตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย บริเวณที่เป็นป่าร้างและไร่ร้าง หญ้าที่ขึ้นส่วนใหญ่เป็นหญ้าคา แฝกหอม หญ้าชันอากาศ หญ้าพง สาบเสือ เป็นต้น อาจจะมีต้นไม้ขึ้นอยู่ห่างๆ กันบ้าง เช่น กระโดน กระกินป่าหรือกระถินพิมาน สีเสียดแก่น ประดู่ ซึ่งเป็นไม้พวกทนทานต่อไฟป่าได้ดีมาก [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
andsome (sl.) ดีมาก See also: เยี่ยมมาก
beautiful (adj.) ดีมาก See also: ยอดเยี่ยม Syn. excellent
brill (adj.) ดีมาก
bully (adj.) ดีมาก See also: ดีเลิศ Syn. smashing, great
crucial (sl.) ดีมาก See also: ดีเยี่ยม
gnarly (adv.) ดีมาก See also: ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม
great (adj.) ดีมาก See also: ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
tremendous (adj.) ดีมาก
fab (adj.) ดีมาก (คำสแลง) See also: ยอดเยี่ยม Syn. marvellous, fabulous, wonderful
swell (adj.) ดีมาก (คำไม่เป็นทางการ) See also: ดี, เนี้ยบ, ยอด Syn. excellent, first-rate
after a fashion (idm.) ไม่ดีมาก See also: ไม่ดีพอ
big-hearted (adj.) ใจดีมาก
charmed (adj.) ปิติยินดีมาก See also: ปลื้มมาก Syn. enchanted Ops. unaffected, unconcerned
golden opportunity (sl.) โอกาสดีมาก
have the gift of gab (idm.) สามารถใช้ภาษาได้ดีมาก
in fine feather (sl.) แต่งตัวดีมาก See also: แต่งตัวสวยมาก
know someone like a book (idm.) รู้จักดีมาก
know something like a book (idm.) รู้จักดีมาก
know something only too well (idm.) รู้จักดีมาก See also: เข้าใจบางสิ่งเพราะเคยมีประสบการณ์มา
rapt (adj.) ปิติยินดีมาก See also: ปลื้มมาก Syn. enchanted, charmed Ops. unaffected, unconcerned
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It was so good to read your letterดีมากเหลือเกินที่ได้อ่านจดหมายของคุณ
It's great to have you hereดีมากๆ ที่คุณมาที่นี่
You look nice this morningคุณดูดีมากเช้านี้
You speak English pretty wellคุณพูดภาษาอังกฤษได้ดีมาก
That's very kind of youคุณช่างใจดีมาก
Thank you, that's very kindขอบคุณ คุณช่างใจดีมาก
That's a pretty good backgroundนั่นเป็นภูมิหลังที่ดีมากทีเดียว
He might not be very good companyเขาอาจไม่ใช่เพื่อนร่วมทางที่ดีมาก
You did it very nicelyคุณทำมันได้ดีมาก
That's very nice of youคุณช่างดีมาก
Her English is pretty goodภาษาอังกฤษของเธอดีมาก
Not very goodก็ไม่ดีมากนัก ฉันปวดหัว
Your dress suits you very wellชุดของคุณเหมาะกับคุณดีมาก
He is very nice-lookingเขาหน้าตาดีมาก
She is not too happy with her marksเธอไม่ยินดีมากนักกับคะแนนที่ได้
It was a very good learning experienceมันเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีมาก
You're a pretty good cookคุณเป็นแม่ครัวที่ดีมาก
I haven't had much luck with womenฉันโชคไม่ค่อยดีมากนักเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Good. Very good. Now, check your altitude.ดี ดีมาก ทีนี้ ตรวจดูความสูงของคุณ
Just seeing someone in the office, you don't really get a chance to know them.เอาละนะ อย่างนั้นแหละ ดีมาก ได้แต้ม -เป็นไรไป?
Great. Very good. Try it again.เยี่ยม ดีมาก เอาใหม่
You follow me, Bobby? All right, then.ตามทันรึเปล่า บ็อบบี้ ดีมาก ต่อไป
Come on! Look, there he goes. Misty, run!เร็ว ดีมาก มิสตี้ วิ่ง
Ro... That's good. We can get you out of that.- ร็อค ดีมาก เราพาเธอออกมาได้
That's a good thing.- ดีมาก ฟังเสียงของราตรี
Excellent, Harry. Good work. Well, then, I'll just be...เก่งจริง ๆ แฮร์รี่ ดีมาก ถ้างั้นฉันขอลา
Good work, penny.ฉันเป็นห่วงเธอมาก ดีมาก เพนนี่
Excellent. Excellent. Perfect, keep that going.โอเค ดี ดีมาก ทำต่อไป
Well done, well done.โอ้ ได้โปรดเถอะ! ดีมาก ดีมาก
Wonderful, Neville, wonderful! Incredible! Okay...ดีมากเนวิล ดีมาก ไม่น่าเชื่อ
Terrific, terrific. You still taking your medication?ดีมาก ดีมาก / คุณยังใช้การรักษาด้วยตัวยาอยู่มั้ย?
No, it's cool, I gotta bounce.ไม่เป็นไร ดีมาก ผมกำลังจะไป
All right, that's a good try. It was a bad throw. It's a bad throw.นั่นแหละ ดีมาก โยนแย่ไปหน่อย โยนแย่หนะ
Good work. She deserved that.อืมม ดีมาก เธอสมควรจะได้
Look, it's good, it's good, but let's please do not jump to conclusions.เอาล่ะ ดี ดีมาก /Nแต่อย่าเพิ่งโดดไปถึงบทสรุปเลย
Barry landman.รอยล้อรถ ดีมาก เป็นส่วนตัว
Garcia says the bullet was a.223 fired from the m-4 variant of the m-16.ส่วนคนของผมจะตระเวณไปตาม จุดพักรถและทางออกต่างๆ เท่าที่เป็นไปได้ ดีมาก ต้องแสดงให้เห็นว่าเราจับตามองอยู่
Kelvin, good job, good job. Way to get in there.เคลวิน ดีมาก ดีมาก ทำแบบนั้นแหละ
That's what I'm talkin' about, Madlock. Great job, Kelvin.ให้มันได้แบบนั้นสิ แม้ดล็อค ดีมาก เคลวิน
Good run. Good run. Right, let's get up.ดีมาก ดีมาก ดี ลุกขึ้น เดินให้หาย
There you go. Good girl.เอาล่ะ ดีมาก สาวน้อย
All I could do was study and be a good child.เยี่ยมเลย ซาคากิคุงเล่นกลอง ดีมาก ทุกคนพยายามให้ดีที่สุดนะ
Wow.Great.Well,thank you for letting me know.ว้าว เยี่ยม ดีมาก ขอบใจนะ ที่บอกให้ฉันรู้
Okay, good. Great. Great.ตกลงค่ะ ดีมาก เก่งมากค่ะ เยี่ยม
Okay, good. Let's go.โอเค ดีมาก ไปกันเถอะ
Whoa. Good, good.ดีมาก ดีมาก ถูกต้อง ถูกต้อง...
Well, good job we've got the manpower, Andy?ดี ดีมาก เรามีกำคนพอใช่ไหม แอนดี้
Wonderful. Thank you.-ดี ดีมาก ขอบคุณนะครับ
There you go! Nice. All right, start looking around.นั่นแหละยอด ดีมาก ลองดูรอบๆซิ
Nanny! Good, you're up.พี่เลี้ยง ดีมาก อยู่นั่นเอง
Good job, Rosebud. Nice, Mudbud.เก่งมาก โรสบั๊ด ดีมาก มัดบั๊ด
It's just a game. ♪ You set my soul alight ♪ Nice kitty.ไม่เอาน่า ก็แค่เกมน่ะ ดีมาก เจ้าลูกแมว
Well, great, great, so how do we get him in the tunnel.ดี ดีมาก แล้วเราจะล่อมันเข้าอุโมงค์ยังไง ?
Yeah, that's great, dexter.ใช่แล้ว ดีมาก เด็กซ์เตอร์
I'll Take It. All Right, Signed Lease, First, Last And Security.ฉันจะซื้อ ดีมาก เซ็นชือ่เลย บนและล่าง เพื่อความปลอดภัย
Okay, well, get some rest. We can talk some more tomorrow.โอเค ดีมาก ไปพักผ่อนเถอะ พรุ่งนี้เราค่อยคุยกัน
Well, good, we can both go with clean air.ดี ดีมาก เราจะได้ ไม่มีอะไรข้องใจกัน ใช่
No, this is good, this is good. This is...ไม่ ที่นี้ดีมาก ดีมาก ที่นี้...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดีมาก
Back to top