ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดอก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดอก*, -ดอก-

ดอก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดอก (n.) decorative pattern See also: floral pattern
ดอก (clas.) numerative noun for flowers
ดอก (n.) flower See also: blossom, bloom Syn. ดอกไม้
ดอก (n.) interest Syn. ดอกเบี้ย
ดอก (int.) unquestionable See also: certainly, at all Syn. หรอก
ดอกกระมัง (end.) probably
ดอกกุหลาบ (n.) rose Syn. กุหลาบ
ดอกจอก (n.) flower-like pattern of investiture
ดอกจัน (n.) asterisk See also: star
ดอกจันทน์ (n.) placenta-like cover of the seed of Myristica fragrant
ดอกจิก (n.) club Syn. ไพ่ดอกจิก
ดอกดั้ว (n.) woman´s breast Syn. นม
ดอกดั้ว (n.) fireproof horn Syn. เขาดอกดั้ว
ดอกดั้ว (n.) woman Syn. ผู้หญิง
ดอกดิน (n.) flower of Aeginetia pedunculata See also: Burmannia coelestis Syn. หญ้าข้าวกล่ำ
ดอกถวายพระ (n.) flower of the creeper plant See also: flower of pumpkin, flower bearing no fruit Syn. กระชอมดอก
ดอกทอง (n.) promiscuous woman See also: whore, harlot, courtesan, prostitute, fast woman Syn. สำส่อน, แพศยา
ดอกทานตะวัน (n.) sunflower
ดอกน้ำผึ้ง (n.) flowers of Schoutenta peregrina Syn. รวงผึ้ง, น้ำผึ้ง
ดอกบัว (n.) lotus See also: water lily Syn. บัว, บุษบง, สัตตบุษย์, ปทุม, นิลุบล, นิโลบล
ดอกบานชื่น (n.) Zinnia elegans Syn. ต้นบานชื่น
ดอกบานไม่รู้โรย (n.) Globe amaranth See also: Gomphrena globosa Linn.
ดอกบุก (n.) name of a kind of carcinoma
ดอกผล (n.) produce See also: crop, harvest, product, yield Syn. ผล, ผลิตผล
ดอกผล (n.) profit See also: benefit, gain Syn. ผลกำไร
ดอกพลับพลึง (n.) lily Syn. ดอกวิรังรอง, ดอกวิรงรอง
ดอกพิกัน (n.) a species of tree Syn. ต้นพิกัน
ดอกพิกุล (n.) bullet wood See also: Mimusops elengi Syn. ต้นพิกุล
ดอกพุด (n.) Ervatamia Syn. ต้นพุด
ดอกพุด (n.) Gardenia Syn. ต้นพุด
ดอกพุทธชาด (n.) Jasminum auriculatum Vahl. Syn. พุทธชาด
ดอกฟ้า (n.) high-ranking woman See also: high-class woman, exalted woman, young lady of rich and powerful family Syn. หญิงสูงศักดิ์ Ops. ดอกหญ้า
ดอกมะตาด (n.) kind of fireworks with various colors See also: tube-packaged fireworks Syn. ดอกไม้ตาด
ดอกมะลิ (n.) jasmine
ดอกมะลิลา (n.) Arabian jusmine See also: Jasminum sambac Syn. มะลิลา
ดอกรัก (n.) kind of decorative pattern Syn. ลายดอกรัก
ดอกรัก (n.) crown flower See also: Calotropis giantea
ดอกลำโพง (n.) loudspeaker See also: megaphone Syn. ลำโพง
ดอกวิรงรอง (n.) lily Syn. ดอกพลับพลึง, ดอกวิรังรอง
ดอกวิรังรอง (n.) lily Syn. ดอกพลับพลึง, ดอกวิรงรอง
English-Thai: HOPE Dictionary
apple blossomดอกต้นแอปเปิล
bleeding heartดอกไม้ประดับชนิดหนึ่ง
compound fracture n.ดอกเบี้ยทบต้น
star-dot-starดอกจันจุดดอกจันหมายถึงเครื่องหมาย *.* (ในภาษาอังกฤษเรียกสัญลักษณ์ * นี้ว่า "star") ในระบบดอส หมายถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้ม เช่น "Copy A:*.* C:" แปลว่าให้คัดลอกแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มใน A: ไปไว้ใน C: ดู wildcard ประกอบ
acrogen(แอค' โรเจน) n. พืชไร้ดอกจำพวกเฟิร์นหรือมอส
african marigoldn. ชื่อพรรณไม้ดอกของเม็กซิโก (Aztec marigold, big marigold)
african violetไม้ประดับชนิดหนึ่งที่มีดอกสีม่วง ชมพูหรือขาว
agave(อะเกฟว, อะกา'เว) n. ต้นดอกโคม,พืชประเภทดอกโคม
ageratum(แอจเจอเร' ทัม, -เจอ' ระทัม) พืชไม้ดอกชนิดหนึ่งมีดอกเล็กสีน้ำเงินหรือสีขาว
allogamy(อะลอก' กะมี) n. การผสมพันธุ์ของดอกไม้ต่างชนิด. -allogamous adj.
amaryllis(แอมมะริล ' ลิส) n. พืชไม้ดอกจำพวกว่าน Amaryllis Belladonna, หญิงบ้านนอก, สาวงาม
ament(แอม' มันทฺ, เอ' เมน) n. ดอกไม้เป็นช่อคล้ายหางกระรอก. -amentaceous adj. -amentiferous adj. (catkin)
american beautyต้นกุหลายในอเมริกาที่มีดอกสีแดงเข้มขนาดใหญ่ (rose)
androgynous(แอนดรอจ' จินัส) adj. ซึ่งมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเม่ยในดอกเดียวกัน, กะเทย
anemone(อะเนม' โมนี) n. พืชจำพวก ดอกบัวเงิน สัตว์ทะเลใน phylum Coelenterata ซึ่งมีหนวดรอบปากของมัน (ranunculaceous plant)
anemophilous(แอนนิมอฟ' ฟะลัส) adj. ซึ่งได้รับเกสรดอกไม้ที่ลมพัดมา. -anemophily n.
anther(แอน' เธอะ) n. เกสรตัวผู้ของดอกไม้.
anthesis(แอนธี' ซิส) n. ระยะบานของดอกไม้
anthocyanin(แอนโธไซ' อะนิน) n. กลุ่มของสารสี (pigments) ที่ทำให้ดอกไม้และพืชมีสีม่วงแดง., Syn. -anthocyan
anthodium(แอนโธ' เดียม) n., (pl. -dia) หัวดอก, ช่อดอก (flower head, capitulum)
apetalous(อะเพท'ทะลัส) adj. ไร้กลีบดอก, -apetaly (having no petals)
apocarp(แอพ'พะคาร์พ) n. ดอกไม้ที่มีก้านเกสรตัวเมียแยกกัน (having separate carpels)
arabesque(อาระเบสค') n. เครื่องประดับที่ใช้ไม้ดอกไม้ประดับเป็นลวดลาย, ลายแบบอาหรับ, ดนตรีลีลาแบบอาหรับ. -adj. ลวดลาย, ประณีต, พิสดาร
arnica(อาร์'นิคะ) n. ต้นดอกยานภูเขาทอง, ทิงคเจอร์ผสมดอกยานภู่เขาทอง (ใช้ทาบาดแผลภายนอก) (genus Arnica)
artichoke(อาร์'ทิโชค) n. พืชมีใบเป็นหนามจำพวกหนึ่งชึ่งหัวและดอกใช้รับประทานได้
assignation(แอสซิกเน'เชิน) n. การนัดพบ,การมอบหมาย, ภาระหน้าที่,การบ้านจากโรงเรียน,การโอน (สิทธิ์,ทรัพย์สิน,ดอกเบี้ย,ฯลฯ) , การบรรยาย, Syn. rendezvous, engagement
assignee(อะไซนี') n. ผู้รับโอน (สิทธิ,ทรัพย์สินดอกเบี้ยหรืออื่น ๆ)
assignment(อะไซ'เมินทฺ) n. หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย,การบ้าน,การโอน (สิทธิทรัพย์สิน, ดอกเบี้ยหรืออื่น ๆ), Syn. duty, task,mission
aster(แอส'เทอะ) n. ต้นไม้ดอกจำพวกดอกเบญจมาศหรือดอกเก๊กฮวย,ส่วนที่มีรูปคล้ายดาว ในระหว่างการแบ่งตัวของเซลล์
asteraceous(แอสเทอเร'เซียส) adj. เกี่ยวกับพืชไม้ดอกตระกูล aster (aster family)
autogamy(ออทอก'กะมี) n. การปฎิสนธิภายในตัวเอง, การที่ดอกไม้ได้รับเกสรของตัวเอง. -autogamous, autogamic adj.
azalea(อะแซล'เลีย) n. พืชไม้ดอกจำพวกหนึ่งคล้ายต้นดอกขนแขกเต้า
bloom(บลูม) n. ดอกไม้,ดอกไม้ทั้งหมดที่เห็น,ดอกไม้บาน,ความแดงของแก้ม,ความเปล่งปลั่ง,การแตกเนื้อสาว vi. ออกดอก,สู่วัยหนุ่มสาว,ทำให้สดสวย, Syn. flowering,peak ###A. wane)
blooming(บลูม'มิง) adj. ดอกไม้บาน,กำลังบาน,ในวัยหนุ่มสาว,ในวัยแตกเนื้อสาว,เจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง,สุดขีด,ระยำ,อัปรีย์, Syn. fresh ###A. declining
bloomy(บลูม'มี) adj. ดอกไม้กำลังบาน
blossom(บลอส'เซึม) n. ดอกไม้,ภาวะที่ดอกกำลังบาน vt. ทำให้ดอกบาน,ดอกบาน,พัฒนา,เจริญเติบโต, See also: blossomy adj. ดูblossom, Syn. flower ###A. fade
asterisk(แอส'เทอริสคฺ) n. เครื่องหมายดอกจันทร์ (*) , สิ่งที่มีลักษณะคล้ายดาว. -vt. ใส่เครื่องหมายดอกจันทร์หรือดาว ดอกจัน * เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
bit(บิท) 1. n. ดอกสว่าน,สิ่งค้ำ,ของเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ครู่เดียว,การกระทำ,บทบาทเล็กน้อย,เหรียญเล็ก ๆ ,หน่วย,กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bite, บิต, 2. ในระบบเลขฐาน 2 หมายถึงตัวเลข 0 และ 1, หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด โดยที่หนึ่งบิตจะต้องเพียงพอต่อการบอกความแตกต่างระหว่างข้อมูลประเภท "ใช้" ในปัจจุบันมักใช้บิตเป็นหน่วยวัดตัวประมวลผล (microprocessor) ของไมโครคอมพิวเตอร์ ว่าเป็นขนาด 8 บิต 16 บิต หรือ 32 บิต ถ้าจัดบิตเป็นชุดที่เรียกว่าไบต์ (byte) ซึ่งปกติจะมี 8 บิต จะใช้เป็นรหัสเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร ฯ ดู byte ประกอบ
boondoggle(-ดอก'เกิล) n. งานที่ไม่ค่อยมีค่า
boughpot(เบา'พอท) n. แจกันดอกไม้ขนาดใหญ่
English-Thai: Nontri Dictionary
amaranth(n) ดอกบานไม่รู้โรย,สีม่วงแดง
aster(n) ดอกแอสเตอร์
asterisk(n) เครื่องหมายดอกจัน
bloom(n) ดอกไม้บาน,ความเปล่งปลั่ง,การแตกเนื้อสาว
blossom(n) ดอกไม้บาน
bouquet(n) ช่อดอกไม้
brocade(n) ผ้าปักดอก
bud(n) ช่อ,ตาต้นไม้,ดอกไม้ตูม,หน่อไม้,รุ่นกระเตาะ
calix(n) ขั้วดอกไม้,กระเปาะ
carpel(n) เกสรดอกไม้
cauliflower(n) ดอกกะหล่ำ
chrysanthemum(n) ดอกเบญจมาศ,ดอกเก็กฮวย
cockscomb(n) ดอกหงอนไก่,คนหยิ่ง,คนขี้โอ่
corolla(n) กลีบดอกไม้
daffodil(n) ดอกแดฟโฟดิล
dahlia(n) ดอกรักเร่
daisy(n) ดอกเดซี
dart(n) หอกซัด,ลูกดอก,หลาว,การถา,การโถม,การโผ
dividend(n) ตัวตั้งหาร,เงินปันผล,ผลประโยชน์,ดอกเบี้ย
doctor(n) หมอ,แพทย์,ดอกเตอร์
engaging(adj) น่ารัก,น่าเอ็นดู,ถูกใจ,ต้องตาต้องใจ,ติดอกติดใจ
fecund(adj) อุดมสมบูรณ์,สร้างสรรค์,มีลูกดก,มีดอกมีผล
festoon(n) ระย้า,พู่,พวงดอกไม้
fireworks(n) ดอกไม้เพลิง,ดอกไม้ไฟ,ประทัด
floral(adj) ประกอบด้วยดอกไม้
florist(n) คนปลูกดอกไม้,นักเล่นต้นไม้,คนขายดอกไม้
flower(n) ดอกไม้,ความเปล่งปลั่ง,ความเบ่งบาน,การออกดอก
flowery(adj) มีดอก,สละสลวย,หรูหรา,ไพเราะ
fond(adj) ที่รัก,ชอบ,ติดอกติดใจ,หลงงมงาย
fruit(n) ผลไม้,พืชผล,ดอกผล,ผลิตผล,ผลลัพธ์,บุตร,ผลกำไร
fruitful(adj) มีผล,ออกดอกออกผล,มีลูกมาก,มีผลดก,ให้ผลดี
progeny(n) ทายาท,ดอกผล,อนุชนรุ่นหลัง
horticulture(n) การทำสวนดอกไม฿,พืชสวน
hyacinth(n) ดอกผักตบชวา
income(n) รายได้,รายรับ,ดอกเบี้ย,เงินเดือน
increase(n) การเพิ่ม,การทวีคูณ,สิ่งที่เพิ่ม,ดอกเบี้ย,ผลกำไร
interest(n) ความสนใจ,ดอกเบี้ย,ผลประโยชน์,ความเอาใจใส่,ส่วนได้ส่วนเสีย
iris(n) รุ้งกินน้ำ,ม่านตา,ดอกไม้ชนิดหนึ่ง
jasmine(n) ดอกมะลิ
jessamine(n) ดอกมะลิ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
regular flower; actinomorphic flower; radially symmetrical flowerดอกสมมาตรตามรัศมี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
compound interestดอกเบี้ยทบต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conkดอกเห็ดหิ้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fruitดอกผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
imperfect flowerดอกไม่สมบูรณ์เพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
interestดอกเบี้ย, ผลประโยชน์, ส่วนได้เสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
simple interestดอกเบี้ยคงต้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
angiosperm; anthophyteพืชดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
anthesisระยะออกดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apetalousไร้กลีบดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
autoicousมีช่อดอกเพศผู้และเพศเมียร่วมต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bank rateอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bevel gearเฟืองดอกจอก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bloom๑. ออกดอก [มีความหมายเหมือนกับ blossom ๑]๒. นวล๓. สะพรั่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
blossom๑. ออกดอก [มีความหมายเหมือนกับ bloom ๑]๒. ดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
carrying chargeค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียเพิ่มต่างหากจากดอกเบี้ย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chasmogamous-ถ่ายเรณูข้ามเมื่อดอกบาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
corollaวงกลีบดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
deliquescent๑. แตกกิ่งมาก๒. บางฉ่ำ [กลีบดอก] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dioecious-ดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
discจานฐานดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
floral bud; flower budตาดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
floricultureวิชาไม้ดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
flower bud; floral budตาดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
flowering plant; angiospermพืชดอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fungiform-รูปดอกเห็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sympetalous; gamopetalous; monopetalous-กลีบดอกเชื่อมกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
glumaceousเหมือนกาบดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
heterogamous๑. มีดอกหลายชนิด [เพศ]๒. มีเซลล์สืบพันธุ์ต่างแบบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
homogamous๑. มีดอกชนิดเดียว [เพศ]๒. มีเซลล์สืบพันธุ์รูปเหมือน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
inflorescenceช่อดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
knife cuts; sipesร่องดอกละเอียด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
monoecious-ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
papilionaceous-รูปดอกถั่ว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pedicelก้านดอกย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
petalกลีบดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
polygamousมีดอกเพศเดียวและดอกสมบูรณ์เพศร่วมต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
poppet valveลิ้นดอกเห็ด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
porphyry; porphyrite; porphyritic rockหินเนื้อดอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
recapped tire; retreaded tireยางหล่อดอก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ceramic flowersดอกไม้เซรามิก [TU Subject Heading]
Fabric flowersดอกไม้ผ้า [TU Subject Heading]
Fireworksดอกไม้ไฟ [TU Subject Heading]
imperfect flowerดอกไม่สมบูรณ์เพศ, ดอกที่มีแต่เกสรเพศผู้หรือเกสรเพศเมียแต่เพียงอย่างเดียว  เช่น ดอกข้าวโพด ดอกตำลึง ดอกฟักทอง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Interestดอกเบี้ย [TU Subject Heading]
perfect flowerดอกสมบูรณ์เพศ, ดอกไม้ที่มีทั้งเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Usuryดอกเบี้ยเกินอัตรา [TU Subject Heading]
angiospermพืชดอก, พืชจำพวกหนึ่งที่มีระบบท่อลำเลียง มีดอกเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ เมล็ดมีรังไข่ห่อหุ้ม เป็นพืชที่มีมากที่สุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Balsaminaเทียนดอก [TU Subject Heading]
Bank rateอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลาง [เศรษฐศาสตร์]
Barred Tree Snakesงูดอกหมากแดง [การแพทย์]
Bond พันธบัตร ตราสารทางการเงินที่ออกโดยองค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจธนาคาร หรือบริษัทต่างๆ โดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินกลับคืนเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ประชาชนที่ซื้อพันธบัตรจะได้ดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดเป็นระยะๆ จนหมดอายุพันธบัตร โดยปกติจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ ครึ่งปี แต่ในยุโรปมักจ่ายปีละครั้งพันธบัตรที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี จะเรียกว่าพันธบัตรระยะสั้น หากมีอายุระหว่าง 10-20 ปี เรียกว่าพันธบัตรระยะกลาง มีอายุมากกว่า 20 ปี เรียกว่า พันธบัตรระยะยาว พันธบัตรอาจจะไม่มีอายุ หรือพันธบัตรบางชนิดก็สามารถแปลงสภาพได้จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้มีในรูปดอกผล จำนวนหนึ่ง ในอัตราคงที่รวมกับโอกาศที่จะได้กำไร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพันธบัตรเป็นหุ้นสามัญแล้วทำให้ราคาตลาดเพิ่มขึ้น ผู้ที่ออกพันธบัตรมากที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือรัฐบาลกลางของประเทศต่างๆ [สิ่งแวดล้อม]
Bordeauxบอร์ดอกซ์ [การแพทย์]
Bouquets ; Posiesช่อดอกไม้ [TU Subject Heading]
Bridal bouquetsช่อดอกไม้ของเจ้าสาว [TU Subject Heading]
Burdock Rootรากเบอร์ดอก [การแพทย์]
Cauliflowerกะหล่ำดอก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Compound interest depreciation methodการคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีดอกเบี้ยทบต้น [การบัญชี]
Costal Angleมุมยอดอก [การแพทย์]
Crowding Out การแย่งเงินกู้จากเอกชน กระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อการเพิ่มขึ้นในการ กู้ยืม ของรัฐบาลจากประชาชนมีผลทำให้เอกชนในประเทศต้องลดการกู้ยืม และการใช้จ่ายลง จำนวนของการแย่งเงินกู้ยืมจากเอกชน จะมีมากน้อยแค่ไหน ขึ้นกับว่าการเพิ่มขึ้นในการกู้ยืมเงินของรัฐส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของ อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพียงใด หากส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดสูงขึ้นมาก การใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ของภาคเอกชนก็จะลดลงมาก หากการเพิ่มขึ้นในการกู้ยืมเงินของรัฐไม่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของอัตรา ดอกเบี้ย ก็จะไม่มีผลกระทบต่อการใช้จ่ายของภาคเอกชน [สิ่งแวดล้อม]
fernเฟิน, พืชพวกหนึ่งในดิวิชันเทอคีโอไฟตา มีราก ลำต้น และใบอย่างแท้จริง ไม่มีดอกและเมล็ด สืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Floralกลิ่นดอกไม้ [การแพทย์]
Floricultureการปลูกดอกไม้ [TU Subject Heading]
Floristryการประดิษฐ์ด้วยดอกไม้ [TU Subject Heading]
Flower arrangementการจัดดอกไม้ [TU Subject Heading]
Epigastric Distressการปวดเสียดยอดอก [การแพทย์]
gymnospermพืชเมล็ดเปลือย, พืชจำพวกหนึ่ง ไม่มีดอกแต่มีเมล็ดอยู่ในอวัยวะที่เรียกว่าโคน (cone) เช่น สน ปรง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Debentureหุ้นกู้เป็นตราสารการกู้เงินระยะยาว (อายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป) จากประชาชน ซึ่งออกโดยบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจำกัด รวมถึงนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย ตามระยะเวลาและอัตราที่กำหนด และจะได้คืนเงินต้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ระบุในตราสาร หลักทรัพย์ที่บริษัทนำออกจำหน่ายเพื่อกู้เงินจากผู้ลงทุน หุ้นกู้จะมี กำหนดเวลาไถ่ถอนคืนที่แน่นอน ผู้ถือหุ้นกู้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัท จะได้รับดอกเบี้ยตอบแทนเป็นงวด ๆ ตามอัตราที่กำหนด ตลอดอายุของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดในหุ้นกู้จะสูงหรือต่ำ ขึ้นอยู่กับฐานะกิจการของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และระดับอัตรา ดอกเบี้ยในตลาดการเงินขณะที่นำหุ้นกู้ออกจำหน่ายครั้งแรก [ตลาดทุน]
Face valueมูลค่าตามหน้าตราสาร (มูลค่าที่ตราไว้)มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กำหนดระบุไว้บนใบตราสารซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิของแต่ละบริษัท มูลค่าที่ตราไว้เป็นข้อมูลที่แสดงให้ทราบถึงมูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกสำหรับหุ้นแต่ละหน่วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางบัญชี และใช้แสดงให้ทราบถึงทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็น 10 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นต้น มูลค่าที่ตราไว้มีประโยชน์ในการกำหนดอัตราผลตอบแทนสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร และหุ้นบุริมสิทธิ เพราะดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร รวมถึงเงินปันผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าที่ตราไว้ มูลค่าที่ตราไว้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับราคาตลาดที่ตกลงซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ ราคาตลาดจะถูกกำหนดขึ้นโดยภาวะอุปสงค์และอุปทานในตลาด ซึ่งเป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้น ๆ และสภาวะการซื้อขายในตลาด par value อาจเรียก face value (มูลค่าตามหน้าตราสาร) หรือ nominal value (มูลค่าที่กำหนดไว้) [ตลาดทุน]
Floating Exchange Rate อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว การปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนสามารถ เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอุปสงค์และอุปทานในตลาดการเงิน ระบบนี้ได้รับการนำมาใช้โดยประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ เมื่อต้นทศวรรษที่ 1970 เนื่องจากเห็นว่าระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ยนในสกุลหนึ่งจะอ่อนหรือแข็ง ขึ้นอยู่กับอัตราเงินสำรองระหว่างประเทศของประเทศนั้นที่เป็นเงินตราสกุล แข็ง (ดู Hard Currency) และทองคำ รวมทั้งอัตราภาวะเงิเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และความแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้น อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้ (Flexible Exchange Rate) [สิ่งแวดล้อม]
Mushroom cloudมัชรูมคลาวด์, กลุ่มแก๊สร้อน ควัน ฝุ่น และสสารอื่นๆ ที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าหลังการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ในอากาศหรือใกล้ผิวโลก มักมีรูปร่างเหมือนดอกเห็ด เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า mushroom cloud (ดู Fireball และ Radioactive cloud ประกอบ)
ovaryรังไข่, อวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย รังไข่ของสัตว์เป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะสืบพันธุ์  ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์และฮอร์โมน ส่วนรังไข่ของพืชดอกมีออวุลอยู่ภายใน เมื่อเจริญเติบโตต่อไปรังไข่จะกลายเป็นผล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Grace Period ระยะเวลาผ่อนผัน ระยะเวลาช่วงหนึ่งที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมซึ่ง จะไม่ต้องจ่ายคืนเงินกู้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เช่น สัญญาชำระเงินกู้ระยะเวลา 7 ปี มีระยะเวลาผ่อนผัน 3 ปี ดังนั้น เงินต้นและดอกเบี้ยจะต้องผ่อนชำระคืนในช่วง 4 ปีหลังของสัญญา ระยะเวลาผ่อนผันนับเป็นสิ่งสำคัญในการเจรจากู้ยืมเงินระหว่างผู้กู้และผู้ ให้กู้ในโครงการต่างๆ ซึ่งผู้กู้บางส่วนยินดีจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้น เพื่อให้ได้ระยะเวลาผ่อนผันนานออกไป [สิ่งแวดล้อม]
ovuleออวุล, โครงสร้างภายในรังไข่ของพืชดอก เป็นที่กำเนิดของเซลล์ไข่ เมื่อเซลล์ไข่ได้รับการผสมแล้วออวุลจะเจริญเติบโตไปเป็นเมล็ดพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
oxidizing agentตัวออกซิไดส์, อะตอมหรือโมเลกุลหรือไอออนที่เกิดปฏิกิริยารีดักชันในปฏิกิริยารีดอกซ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Par valueมูลค่าตามหน้าตราสาร (มูลค่าที่ตราไว้)มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กำหนดระบุไว้บนใบตราสารซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิของแต่ละบริษัท มูลค่าที่ตราไว้เป็นข้อมูลที่แสดงให้ทราบถึงมูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกสำหรับหุ้นแต่ละหน่วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางบัญชี และใช้แสดงให้ทราบถึงทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็น 10 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นต้น มูลค่าที่ตราไว้มีประโยชน์ในการกำหนดอัตราผลตอบแทนสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร และหุ้นบุริมสิทธิ เพราะดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร รวมถึงเงินปันผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าที่ตราไว้ มูลค่าที่ตราไว้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับราคาตลาดที่ตกลงซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ ราคาตลาดจะถูกกำหนดขึ้นโดยภาวะอุปสงค์และอุปทานในตลาด ซึ่งเป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้น ๆ และสภาวะการซื้อขายในตลาด par value อาจเรียก face value (มูลค่าตามหน้าตราสาร) หรือ nominal value (มูลค่าที่กำหนดไว้) [ตลาดทุน]
petalกลีบดอก, โครงสร้างของดอกชั้นถัดจากกลีบเลี้ยงเข้าไป ทำหน้าที่ป้องกันเกสรขณะที่ดอกยังอ่อนและล่อแมลงให้มาช่วยในการถ่ายละอองเรณู มักจะมีสีต่าง ๆ สวยงาม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pistilเกสรเพศเมีย, อวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียของพืชดอก ประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมีย คอเกสรตัวเมียและรังไข่ ซึ่งมีความสำคัญต่อการสืบพันธุ์ของพืชดอก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pollen grainละอองเรณู, เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของพืชดอก อยู่ภายในอับละอองเรณูของเกสรตัวผู้   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Prime rateอัตราดอกเบี้ยพิเศษ, อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสุด [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
orchid (n.) ดอกกล้วยไม้
rose (n.) ดอกกุหลาบ See also: ต้นกุหลาบ
rosebud (n.) ดอกกุหลาบตูม
carnation (n.) ดอกคาร์เนชั่น
safflower (n.) ดอกคำฝอย
mace (n.) ดอกจันทน์เทศ (เครื่องเทศชนิดหนึ่ง)
bud (n.) ดอกตูม
burgeon (n.) ดอกตูมหรือหน่อ
sunflower (n.) ดอกทานตะวัน
lotus (n.) ดอกบัว See also: บัว
pond lily (n.) ดอกบัว
water lily (n.) ดอกบัว Syn. pond lily
bloom (n.) ดอกบาน See also: ดอก Syn. flower
high-class woman (n.) ดอกฟ้า
jasmine (n.) ดอกมะลิ Syn. jessamine
tread (n.) ดอกยาง (รถยนต์, รองเท้า)
lily (n.) ดอกลิลลี่
bit (n.) ดอกสว่าน
spadix (n.) ดอกหน้าวัว
daisy (n.) ดอกเดซี่ See also: มีดอกสีขาวและเกสรสีเหลือง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You don't have a good home life?เธอไม่ได้มีชีวิตครอบครัวที่ดีดอกหรือ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, 20 roses, perfume... and the other thing, they say.ก็ ดอกกุหลาย 20 ดอก น้ำหอม... แล้วก็อื่นๆ ที่เค้าพูดกัน
Let's go, bitch. I wish I was a monster... Is she okay?เต้นกัน ดอก หล่อนไม่เป็นไรนะ
A 70-gauge bit would ba perfect fi70 ดอก ดูเหมือนจะพอดีเลย
First of all, order a hundred roses, and contact the jewelry shop and have them bring over a catalog of new items.อย่างแรก สั่งดอกกุหลาบ 100 ดอก แล้วก็ ติดต่อร้านเครื่องประดับ เอาของใหม่จากแคตตาลอกมาเลย
The Dodo Agency is the best in Korea.ถ้าเป็นโด ดอก เอเจนซี่ นั่นเยี่ยมเลยครับ
Well, one's my manager's key.เขาใช้กุญแจ 2 ดอก ใช่ดอกหนึ่งเป็นของผม ผู้จัดการธนาคาร
He just put an arrow in Adam Hunt. Oops. I really do need to take this call.เขาเพิ่งปักลูกธนู 3 ดอก ใส่อดัม ฮันท์ สายนี้ผมต้องรับ ผู้รับเหมาของผมเอง
You shall find no easy conquest here, khaleesi.ท่านกำชัยมิได้ง่ายๆ ดอก คาลีซี
There's only 6 keys. That mean two keys will be used twice.มีกุญแจ 6 ดอก นั่นแปลว่ามี 2 ดอกที่ต้องใช้ซ้ำ
'Purpurroten Mantelein', indeed.ดอก Mantelein สีม่วง
An orchid will make my mom feel special.ดอกกล้วยไม้จะทำให้แม่ฉันรู้สึกพิเศษ
The orchids are especially beautiful.ดอกกล้วยไม้สวยมากเป็นพิเศษ
The orchid is super dangerous.ดอกกล้วยไม้เป็นอะไรที่อันตรายมาก
Gillyflowers, maybe, 'stead of daisies...ดอกกิลลี่, อาจจะดีกว่าดอกเดซี่ บางทีนะ...
Roses or tulips?ดอกกุหลาบ หรือ ทิวลิปส์ ?
Roses are very nice, definitely roses.ดอกกุหลาบก็ดี เอากุหลาบแน่ๆ
They were all different.ดอกกุหลาบทุกดอกมันไม่เหมือนกัน
A common rose and three volcanoes that came up to my knees.ดอกกุหลาบธรรมดา ๆ กับภูเขาไฟ 3 ลูกที่สูงแค่หัวเข่าฉัน
A rose, a red rose.ดอกกุหลาบน่ะ กุหลาบสีแดง
Roses pull in love and romance.ดอกกุหลาบเป็นสัญลักษณ์ ของความรักและความโรแมนติก
Carnations. What a douche bag.ดอกคาเนชั่นนี่นะ งั่งชะมัด
Menorcan capers, red poblano chilies. Oh!ดอกคาเปอร์เมโนแคน พริกโพบลาโน่แดง โอ้
My key's totally bigger. It's bigger than your key, man. I got the big key.ดอกฉันใหญ่กว่า ใหญ่กว่านายเห็นๆ
Life blossoms in the House of Batiatus...ดอกชีวิตใน สภา Batiatus ...
The cactus flower has bloomed.ดอกต้นตะบองเพชรกำลังบาน
Next one goes in the heart.ดอกต่อไปเข้าที่หัวใจแน่ๆ
Sweet peas symbolize good-bye in japanese culture.ดอกถั่วสวีทพีเป็นสัญลักษณ์ แทนคำกล่าวลา ในวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Sunflowers? What do you want sunflowers for?ดอกทานตะวันหรอ คุณจะเอาไปทำอะไร
Well, it's a tulip, which is symbolic for rebirth...ดอกทิวลิป มันเป็น สัญลักษณ์ของการเกิดใหม่
If tulips are still your favorite.ดอกทิวลิป ยังเป็นดอกไม้ที่ลูกชอบหรือไม่
Tulips don't bloom this time of year... white or otherwise.ดอกทิวลิปจะไม่บาน ในเวลานี้ของปี... จะสีขาวหรือสีอื่นก็เถอะ
The tulips with the coke were pink.ดอกทิวลิปที่มีโคเคนมาด้วย ต้องเป็นดอกสีชมพู
Well, the tulips are amazing this year.ดอกทิวลิปสวยน่าทึ่งมากเลยปีนี้
It's tulip season today and I'm so happy.ดอกทิวลิปเพิ่งออกวันนี้ด้วย แหม ฉันมีความสุขจังเลย
Those belonged to a young couple a few years ago.ดอกนี้เป็นของคู่รักวัยรุ่นคู่หนึ่ง ไม่กี่ปีก่อน
These keys used to belong to a young lad from Manchester Englandดอกนี้เป็นของหนุ่มอังกฤษคนหนึ่ง มาจากแมนเชสเตอร์
A lotus must die in the ground to become a flower again.ดอกบัวจะตายเมื่ออยู่บนดิน เพื่อที่จะกลายเป็นดอกไม้อีกครั้ง
Lotus flowers hiding in the forest?ดอกบัวซ่อนอยู่ในผืนป่า?
A lotus keeps the world clear and scented even in the mud.ดอกบัวว... ทำน้ำให้มันใสและสะอาด
Another Lotus flower?ดอกบัวอีกชิ้นมั้ยคะ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดอก
Back to top