ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดวงจันทร์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดวงจันทร์*, -ดวงจันทร์-

ดวงจันทร์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดวงจันทร์ (n.) moon See also: lunar Syn. พระจันทร์, จันทรา, บุหลัน, จันทร, จันทร์, ดวงเดือน
English-Thai: HOPE Dictionary
apolune(แอพ'พะลูน) n. จุดวงจรรอบดวงจันทร์ที่อยู่ห่างจากดวงจันทร์มากที่สุด
corona(คะโร'นะ) n. ทรงกลด (ของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์) ,มาลา,มงกุฎ,สิ่งที่เหมือนมาลา,โคมระย้าช่อกลม, See also: coronal adj. ดูcorona,pl. coronas,coronae
crescent(เครส'เซินทฺ) n. เสี้ยวพระจันทร์,ดวงจันทร์ครึ่งซีก,สัญลักษณ์ของตุรกีหรืออิสลาม,รูปพระจันทร์ครึ่งซีก,ศาสนาอิสลาม,บ้าน ถนนหรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นรูปครึ่งวงกลม adj. เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก,เพิ่มหรือสูงขึ้นเป็นลำดับ, See also: crescentic adj. ดูcresc
demilune(เดม'มิลูน) n. ดวงจันทร์ครึ่งวงกลม.
lunar(ลู'นะ) adj. เกี่ยวกับพระจันทร์,วัดโดยการหมุนรอบของดวงจันทร์,เกี่ยวกับธาตุเงิน. n. การสังเกตดวงจันทร์
moon(มูน) n. ดวงจันทร์,พระจันทร์,เดือน,ดวงจันทร์ของดาวนพเคราะห์,สิ่งที่เป็นรูปเสี้ยวพระจันทร์
moonrise(มูน'ไรซ) n. การขึ้นของดวงจันทร์เหนือขอบฟ้า,เวลาที่ดวงจันทร์ขึ้นเหนือขอบฟ้า
satellite(แซท'ทะไลทฺ) n. ดาวเทียม,ดาวบริวาร,ดาวบริวารของดาวนพเคราะห์,ดวงจันทร์,ประเทศบริวาร,ลูกน้อง,บริวาร,ผู้ติดตาม adj. เกี่ยวกับดาวเทียม (ดาวบริวาร,ดวงจันทร์...)
sublunary(ซับ'ลูนะรี) adj. ใต้ดวงจันทร์,อยู่ระหว่างโลกกับดวงจันทร์,เกี่ยวกับโลก,เกี่ยวกับโลกมนุษย์,โลกีย์ทางโลก., Syn. sublunar
umbra(อัม'บระ) n. ร่มเงา,เงา,เงามืด,จุดบอดของดวงอาทิตย์,เงาดวงจันทร์,เงาโลก,ภูติผีปีศาจ, See also: umbral adj. ,pl. umbrae, Syn. shade
wane(เวน) vi.,n. (การ) (ดวงจันทร์) แหว่ง,ลด,ถอย,เสื่อม,ตกต่ำ,ค่อย ๆ สลาย,ค่อย ๆ สิ้นสุด,ระยะเสื่อม,ระยะตกต่ำ,น้ำลง -Phr. (on the wane ลดลง เสื่อมลง), Syn. diminish
waxแวคซฺ) n. ขี้ผึ้ง,สารที่คล้ายขี้ผึ้ง,ขี้หู,แผ่นเสียง,ครั่ง,ยางเหนียว,อารมณ์โกรธ vt. ทาด้วยขี้ผึ้ง vi. เพิ่ม,เสริม, (ดวงจันทร์) เพิ่มความสว่างขึ้น adj. ทำด้วยหรือเกี่ยวกับหรือคล้ายขี้ผึ้ง, See also: waxer n. waxlike adj. คำที่มีความหมายเหมือน
English-Thai: Nontri Dictionary
moon(n) ดวงจันทร์,พระจันทร์,เดือน,การนั่งซึม,การรำพึง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moonดวงจันทร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Basin แอ่ง บริเวณพื้นที่ที่มีระดับต่ำกว่าพื้นดินโดยรอบ คำนี้ใช้ประกอบกับคำอื่น ๆ เช่น แอ่งทะเลสาบ (lake basin) แอ่งน้ำบาดาล (ground water basin) แอ่งตื้น ๆ บนพื้นมหาสมุทร แอ่งบนผิวดวงจันทร์ แอ่งน้ำขึ้นน้ำลง นอกจากนี้ basin ยังใช้หมายถึง บริเวณลุ่มน้ำ (drainage basin) ลุ่มน้ำ (river basin) และแอ่งโครงสร้าง (structure basin) ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ephemeris (n.) ตารางที่แสดงตำแหน่งของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดาวเคราะห์ต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่งในอนาคต
interlunar (adj.) เกี่ยวกับช่วงเวลาในแต่ละเดือนที่มองไม่เห็นดวงจันทร์
mare (n.) พื้นที่ราบและกว้างใหญ่บนดวงจันทร์ ดาวพุธ หรือดาวอังคาร Syn. moonscape, rill
maria (n.) บริเวณที่ราบสีดำและกว้างใหญ่บนดวงจันทร์หรือดาวอังคาร Syn. mare
moonscape (n.) ภาพพื้นผิวดวงจันทร์
moonscape (n.) บริเวณที่โล่งเหมือนพื้นผิวดวงจันทร์
moonshot (n.) การปล่อยจรวดขึ้นสู่ดวงจันทร์
phase (n.) ลักษณะของดวงจันทร์หรือดวงดาวที่ปรากฎในช่วงเวลาต่างๆ กัน
rillet (n.) หุบเหวตื้นๆ บนพื้นผิวดวงจันทร์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Arabian nights 'neath Arabian moonsอาหรับราตรี ภายใต้ ดวงจันทร์ อาหรับ
Yes, the moon, the glow, the magical feeling.ใช่ ดวงจันทร์ แสงนวล ความรู้สึกวิเศษ
Sun and the moon, blah blah blah.ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ บลาๆๆ
Apollo. Moon. Aliens.อพอลโล่ ดวงจันทร์ เอเลี่ยน ปกปิด
The last... moon of autumn!สุดท้าย ... ดวงจันทร์ ...
You are my sun, my moon, my Fresh Prince of Bel-Air.เธอเป็นดั่งดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ เจ้าชายละครเบลแอร์ ฉันชอบละครเรื่องนั้น
The moon hung low in its cycle, as it does now... a blood moon, as Katrina described.ดวงจันทร์กลมโตเหมือนถูกดึงเข้ามาใกล้ๆ เหมือนกับตอนนี้... . มันคือ จันทราสีเลิอด ตามที่เเคทรินาเคยบอกไว้
The moon came out.ดวงจันทร์กำลังจะเต็มดวง
The moon's breaking up.ดวงจันทร์กำลังจะแตกแล้ว มาเร็ว
The moons of Saturn and Jupiter. They're not here.ดวงจันทร์ของดาวพฤหัส ดาวเสาร์ก็หาย
Moon, concordia.ดวงจันทร์ของเรา คอนคอร์เดีย
The moon controls the ocean's waves, the sun our internal timing, but something is happening to me.ดวงจันทร์ควบคุมคลื่อนมหาสมุทร ดวงอาทิตย์ควบคุมเวลาในร่างกายเรา แต่มีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นกับผม
The concordian moon is aดวงจันทร์คอนคอร์เดียเป็น
Moon is goddess-- wife of sun.ดวงจันทร์คือเทพี เจ้าสาวของดวงอาทิตย์
The moon is American soil. Moon flag, star and stripes.ดวงจันทร์คือแผ่นดินอเมริกัน ธงของดวงจันทร์ ดาวและแถบสี
Saturn's largest moon.ดวงจันทร์ดวงใหญ่สุดของดาวเสาร์
And which moon was that?ดวงจันทร์ดวงไหนหรือ?
The moons glimmering, the cold air licking your tits.ดวงจันทร์ทั้งสองส่องประกาย สายลมเย็นพัดกระทบทรวงอกเจ้า
We have a great masquerade the night of the harvest moon.ดวงจันทร์ที่นั่นสวยงามมาก
Moon of yours.ดวงจันทร์นี่ของท่านซะหน่อยแล้ว
"The moon affects her as it does a woman, " he thought.ดวงจันทร์มีผลต่อเธอ เช่นเดียวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขา คิดว่า
The moon told him to.ดวงจันทร์ยังบอกเขาอีกด้วย
The moon is as good as ours.ดวงจันทร์ยังไงก็ของเรา
The moon is not high enough. Go quickly.ดวงจันทร์ยังไม่ขึ้นสูงพอ เร็วเข้า
The moon can show itself any minute now, gentlemen.ดวงจันทร์สามารถแสดงตัวเองนาที ใด ๆ ในขณะนี้
What is that I hear and smell?ดวงจันทร์หรือชีวิตข้า ข้าได้ยินเสียงใด หรือกลิ่นใด
The Moon spook you turned into a snowflake.ดวงจันทร์หลอนคุณ -เปลี่ยนเป็นเกล็ดหิมะ
The moon is 250.ดวงจันทร์อยู่ห่างแค่ 250
The moon is a souvenir of that violent epoch.ดวงจันทร์เป็นของที่ระลึก ของยุคที่มีความรุนแรง
The Moon has passed its apex.ดวงจันทร์เพิ่งจะผ่านจุดสูงสุดของมันไปแล้ว
Our moon of Pantora is the only civilization in this system.ดวงจันทร์แพนทอร่าของเรา เป็นเพียงความเจริญเดียวเท่านั้นในระบบดาวนี่
The moons will soon be rising.ดวงจันทร์ใกล้จะขึ้นฟ้าแล้ว
The moon within closer reach.ดวงจันทร์ในการเข้าถึงใกล้ชิด
The moon had been up for a long time, but he slept on.ดวงจันทร์ได้รับการขึ้นเป็น เวลานาน แต่เขานอนอยู่บน
Moon is no egg.ดวงจันทร์ไม่ใช่ไข่มังกร
And then a cloud came upon the moon and hovered an instant like a dark hand before a face.แล้วเมฆก็เคลื่อนผ่านดวงจันทร์... โฉบเข้ามาในทันใด ราวกับมีมือดํามืดมาปิดบังใบหน้า
In the dawn, the old man simply woke... ... looked out the door at the dying moon, unrolled his trousers and put them on.ในยามเช้าที่ชายชราก็ตื่น มองออกไปนอกประตูที่เปิดไป ที่ดวงจันทร์กำลังจะตาย, คลี่กางเกงของเขาและนำมันใน
Imagine how it would be if, every day, a man had to try to kill the moon.นึกว่ามันจะถ้าทุกวัน ชายคนหนึ่งที่มีการพยายามที่ จะฆ่าดวงจันทร์
He who wins is privileged to wear the sacred ring from sun to moon, from moon to sun.ที่จะสวมใส่แหวนศักดิ์สิทธิ์ จากดวงอาทิตย์ไปยังดวงจันทร์จาก ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ และในตอนท้ายของวันที่มีความสุข
Passing this way with hot foot to the temple.ผ่านวิธีนี้เท้าร้อน หลายดวงจันทร์ที่วัด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดวงจันทร์
Back to top