ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ญาติดีกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ญาติดีกัน*, -ญาติดีกัน-

ญาติดีกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ญาติดีกัน (v.) reconcile Syn. คืนดีกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All right, invitation pointlessly offered, invitation declined as expected, everyone's civil, nobody's fighting.เชิญอย่างไร้จุดหมาย และโอนปฏิเสธอย่างที่คาดไว้ ทุกคนญาติดีกัน ไม่มีใครทะเลาะ
When were we ever on greeting terms?เราเคยญาติดีกันเมื่อไหร่เหรอ ?
Or they're so friendly with each other...หรือว่า พวกเขาญาติดีกัน
You hugged me yesterday, and you glare at me today.เมื่อวานเราเพิ่งจะญาติดีกัน แล้ววันนี้พี่จะมาเป็นศัตรูกันอีกแล้วเหรอ?
Yeah, well, just 'cause you and I are on ok terms doesn't mean that I'm a suddenly a big advocate for your "lifestyle".การที่คุณกับฉัน ญาติดีกันได้ ไม่ได้หมายความว่า ฉันจะสนับสนุน "วิถีชีวิต" ของคุณหรอกนะ
We don't exactly get along.เราไม่ค่อยญาติดีกันเท่าไหร่
Looks like it's too late to stay friendly.ดูเหมือนจะสายไปแล้วที่จะญาติดีกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ญาติดีกัน
Back to top