ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชำรุดทรุดโทรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชำรุดทรุดโทรม*, -ชำรุดทรุดโทรม-

ชำรุดทรุดโทรม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชำรุดทรุดโทรม (v.) be worn out See also: be damaged, be out of order, be in a state of decay, be in disrepair, be ruined, be dilapidated, be tumbledown Syn. ทรุดโทรม, เสีย, พัง, หมดสภาพ, เสื่อมโทรม, ชำรุด
English-Thai: HOPE Dictionary
creaky(ครีค'คี) adj. ซึ่งดังเอี๊ยด,เก่าแก่,ชำรุดทรุดโทรม., See also: creakily adv. ดูcreaky creakiness n. ดูcreaky, Syn. screechy,squeaky
dilapidated(ดิแลพ'พิเดทิด) adj. ปรักหักพัง,ชำรุดทรุดโทรม,เน่าเปื่อย, Syn. falling
disrepair(ดิสรีแพร์') n. ความชำรุดทรุดโทรม,สภาพที่ขาดการซ่อมแซม, Syn. decay
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
deteriorated (adj.) ซึ่งชำรุดทรุดโทรม See also: ซึ่งเน่าเปื่อย, ผุพัง Syn. disintegrated
dilapidated (adj.) ซึ่งชำรุดทรุดโทรม See also: ซึ่งเน่าเปื่อย, ผุพัง Syn. deteriorated, disintegrated
disintegrated (adj.) ซึ่งชำรุดทรุดโทรม See also: ซึ่งเน่าเปื่อย, ผุพัง Syn. deteriorated
disrepair (n.) ความชำรุดทรุดโทรม See also: การขาดการซ่อมแซม, สภาพชำรุดทรุดโทรม Syn. collapse, ruination
tumble-down (adj.) ซึ่งชำรุดทรุดโทรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In the early 20th century, geologists explained how life crossed the oceans by imagining that land bridges had once existed between them.นักธรณีวิทยาอธิบายว่าชีวิตข้ามมหาสมุทร โดยจินตนาการสะพานที่ดินที่ ได้เคยอยู่ระหว่างพวกเขา คิดว่ามันเป็นสะพานที่ดิน เหล่านี้ชำรุดทรุดโทรมค่อยๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชำรุดทรุดโทรม
Back to top