ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชำรุด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชำรุด*, -ชำรุด-

ชำรุด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชำรุด (v.) be ruined See also: to be damaged, to be dilapidated, to be out of order Syn. ทรุดโทรม, เสีย, พัง, หมดสภาพ, เสื่อมโทรม, ชำรุดทรุดโทรม
ชำรุดทรุดโทรม (v.) be worn out See also: be damaged, be out of order, be in a state of decay, be in disrepair, be ruined, be dilapidated, be tumbledown Syn. ทรุดโทรม, เสีย, พัง, หมดสภาพ, เสื่อมโทรม, ชำรุด
English-Thai: HOPE Dictionary
breakage(เบรค'คิจฺ) n. การแตกออก,ภาวะที่แตกออก,ค่าชำรุด,เงินค่าเสื่อมหรือสึกหรอ
creaky(ครีค'คี) adj. ซึ่งดังเอี๊ยด,เก่าแก่,ชำรุดทรุดโทรม., See also: creakily adv. ดูcreaky creakiness n. ดูcreaky, Syn. screechy,squeaky
deteriorate(ดิเทีย'เรียเรท) vt.,vi. ทำให้เลวลง,ทำให้เสื่อมเสีย,เลวลง,เสื่อมลง,ชำรุด,แตกสลาย, Syn. lessen
dilapidate(ดิแลพ'พิเดท) vi.,vt. ทำให้ชำรุด,ทำให้พัง,ใช้อย่างฟุ่มเฟือย,ทำให้สูญเสีย. vi. สลักหักพัง,ชำรุด,เน่าเปื่อย., See also: dilapidation n. ดูdilapidate dilapidator n. ดูdilapidate
dilapidated(ดิแลพ'พิเดทิด) adj. ปรักหักพัง,ชำรุดทรุดโทรม,เน่าเปื่อย, Syn. falling
dished(ดิชทฺ) adj. เว้าเข้า,เป็นรูปจาน,ชำรุด,ทรุดโทรม,ซึ่งห่างจากส่วนยอดมากกว่าส่วนกลาง
disrepair(ดิสรีแพร์') n. ความชำรุดทรุดโทรม,สภาพที่ขาดการซ่อมแซม, Syn. decay
frail(เฟรล) adj. อ่อนแอ,บอบบาง,แตกง่าย,เปราะ,ชำรุดง่าย,จิตใจอ่อนแอ,ใจง่าย, See also: fraily adv. frailness n., Syn. delicate
frailty(เฟรล'ที) n. ความอ่อนแอ,ความบอบบาง,ความแตกง่าย,ความเปราะ,ความชำรุดง่าย,ความมีจิตใจอ่อนแอ,ความใจง่าย,ความผิดที่กระทำไปเพราะมีจิตใจที่อ่อนแอ, Syn. debility,infirmity,weakness
grungy(กรัน'จี) adj. น่าเกลียด,ชำรุด
wear(แวร์) {wore,worn,wearing,wears} vt.,n. (การ) สวม,ใส่,ติด,ประดับไว้,แสดง,แสดงให้เป็นท่า,ครอง,ใช้,สึก,ทำให้สึก,ทำให้อ่อนเพลีย vi. ลึก,เสียดสี,ทน,ใช้จนสึก,ใช้จนขาด wear down สึก สึกกร่อน เสื่อมชำรุด ทำให้เหนื่อย มีชัยเหนือ, See also: wearer,n.
English-Thai: Nontri Dictionary
dilapidated(adj) ปรักหักพัง,แตกสลาย,ทรุดโทรม,ชำรุด
deteriorate(vi) เสื่อมลง,เลวลง,ชำรุดเสียหาย
dilapidation(n) ความชำรุด,ความทรุดโทรม,ความเน่าเปื่อย
vitiate(vt) ทำให้ชำรุด,ทำให้เสีย,ทำให้เสื่อมคุณภาพ
wear(n) การสวม,รอยชำรุด,การใช้สอย,ความสึกหรอ,เสื้อผ้า
WORN-worn-out(adj) ชำรุด,เสีย,หมดแรง,เหน็ดเหนื่อย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
defect๑. การชำรุด๒. ตำหนิ, ข้อบกพร่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
with all faultsโดยต้องรับเอาความชำรุดบกพร่อง (ของทรัพย์ที่ซื้อ), พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่อง (ของทรัพย์ที่ซื้อ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Containmentอาคารคลุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, อาคารหรือสิ่งก่อสร้างชั้นนอกที่ออกแบบให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อป้องกันเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จากอุบัติภัยภายนอก และเพื่อไม่ให้สารกัมมันตรังสีแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมกรณีเกิดอุบัติเหตุภายในอาคารหรือสิ่งกักกั้นชำรุดหรือเสียหาย
Fineค่าปรับห้องสมุด มีการระบุถึงการปรับในระเบียบการใช้ห้องสมุด กรณีคืนหนังสือช้ากว่ากำหนด หรือ ผู้ใช้ทำหนังสือห้องสมุดหาย หรือชำรุด จะมีการระบุว่า ต้องชำระเป็นเงินทดแทนหนังสือเล่มนั้น (หรืออาจจะซื้อหนังสือที่มีเนื้อหาอย่างเดียวกันมาทดแทน)
Inventoryการสำรวจหนังสือการสำรวจหนังสือ หมายถึง การติดตามสถานภาพของหนังสือที่ห้องสมุดมีให้บริการ เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อให้ทราบว่า หนังสือนั้น ยังคงอยู่ให้บริการที่ชั้นหรือไม่ และมีการจัดเรียงอย่างถูกต้องหรือไม่ หนังสือรายการใดที่มีการยืมออก สามารถตรวจสอบได้จากหลักฐานการยืมออก หรือมีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลห้องสมุด และเพื่อให้ตรวจสอบถึงสภาพของหนังสือที่ชำรุด สมควรได้รับการซ่อมแซม หรือควรจำหน่าย หรือควรซื้อมาทดแทน หรือ รายการใดที่สูญหายไป เป็นจำนวนเท่าใด ควรจะซื้อมาทดแทนหรือไม่
Reactor containmentอาคารคลุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, อาคารหรือสิ่งก่อสร้างชั้นนอกที่ออกแบบให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อ ป้องกันเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จากอุบัติภัยภายนอก และเพื่อไม่ให้สารกัมมันตรังสีแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมกรณีเกิด อุบัติเหตุภายในอาคารหรือสิ่งกักกั้นชำรุดหรือเสียหาย [นิวเคลียร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
crock (n.) ของชำรุด See also: คนหรือสิ่งของที่ใช้การไม่ได้อีก
deteriorated (adj.) ซึ่งชำรุดทรุดโทรม See also: ซึ่งเน่าเปื่อย, ผุพัง Syn. disintegrated
dilapidate (vt.) ปล่อยให้ชำรุด See also: ทำให้ทรุดโทรม, ทำให้ปรักหักพัง Syn. impair
dilapidate (vi.) ปล่อยให้ชำรุด See also: ปล่อยให้พัง, ชำรุด, ทรุดโทรม Syn. impair
dilapidated (adj.) ซึ่งชำรุดทรุดโทรม See also: ซึ่งเน่าเปื่อย, ผุพัง Syn. deteriorated, disintegrated
disintegrated (adj.) ซึ่งชำรุดทรุดโทรม See also: ซึ่งเน่าเปื่อย, ผุพัง Syn. deteriorated
disrepair (n.) ความชำรุดทรุดโทรม See also: การขาดการซ่อมแซม, สภาพชำรุดทรุดโทรม Syn. collapse, ruination
tumble-down (adj.) ซึ่งชำรุดทรุดโทรม
wear out (phrv.) ใช้จนเก่าหรือชำรุด See also: ใช้จนไม่สามารถใช้ต่อได้อีกแล้ว
wear out (phrv.) สวมจนเก่าหรือชำรุด Syn. wear up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Faded and broken just like me.มันร่วงโรย และ ชำรุด ไม่ต่างอะไรจากผม.
He went on, his voice broken, sobbingเขาไปบน, เสียงของเขา .ที่ชำรุด , sobbing
This elevator is not in service, sir Please use anotherลิฟต์ตัวนี้ชำรุดค่ะท่าน กรุณาใช้ตัวอื่น
She's a loose cannon. She's out of control.นางเป็นปืนใหญ่ที่ชำรุด นางเป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้
Commander, we've lost power to the forward rotors. We're losing altitude.ผู้การครับ แหล่งพลังงานขับเคลื่อนเครื่องยนต์ชำรุด เรากำลังเสียทิศทางเคลื่อนที่ครับ
Means my robot's broken.หมายความว่า หุ่นยนต์ของชั้นชำรุด
Said you got to see your brother at the long end of a broken bottle.บอกว่าคุณต้องเห็นพี่ชายของคุณที่ตอนจบของขวดชำรุด.
I am fine. No permanent damage.ฉันปลอดภัยดี ไม่มีส่วนไหนชำรุดเสียหาย
Or that computer simply... wears down and quits.หรือจนกว่ามันจะ... ชำรุดและหมดสภาพไป
The residents all got to keep one of the dead kidneysศัลยแพทย์จะได้รับไตที่ชำรุดหนึ่งไต
If you got problems with malfunctioning equipment I suggest you take them up with Maintenance, counselor.ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องอุปกรณ์ชำรุด... ...ผมแนะนำนให้ติดต่อแผนกช่างนะคุณอัยการ
My poor books are in a terrible state of disrepair.หนังสือที่น่าสงสารของฉัน ชำรุดเข้าขั้นโคม่าแล้วล่ะ
Engine failure. Two of the six are down.เครื่องยนต์ขัดข้อง 2 ใน 6 ชำรุดไปแล้ว
Mr. Anheuser, your party is the last to arrive.คุณอไนเซอร์ พวกคุณ เป็นกลุ่มสุดท้ายที่มาถึง กัปตัน ผมได้รับรายงานว่ามี การชำรุดร้ายแรงเกิดขึ้น
The tech must be rebuilding the image from the broken device.เดอะเทคต้องสร้างภาพ ขึ้นมาได้ใหม่แน่ จากอุปกรณ์ที่ชำรุด
They're rebuilding the image from the broken device.พวกเขาสร้างภาพขึ้นมาใหม่ จากอุปกรณ์ที่ชำรุด
You told her you understand how to fix things that are broken.คุณได้บอกเธอว่า คุณรู้วิธีรักษา ของบางสิ่งที่ชำรุดแล้ว
These droids are too gone to give us any good intel.ดรอยด์พวกนี้ชำรุดเกินกว่าจะให้ข้อมูลดีๆ แก่เรา
I am leaving the damaged shuttle behind.ผมจะทิ้งกระสวยที่ชำรุดนี้ไว้ให้
Are you aware that the hackney carriage by which you arrived, Had a damaged wheel?สังเกตเห็นรึปล่าวว่าล้อรถม้าที่จ้างให้มาส่ง ชำรุดอยู่ข้างนึง
"Ground wire faulty. Shows signs of tampering."สายไฟใต้ดินชำรุด มีร่องรอยถูกตัด
Welcome to the Island of Misfit Toys.ขอต้อนรับสู่ "ดินแดนของเล่นชำรุด"
This is the clutch assembly... and this is the plate and, yeah, that's pretty clearly the component that failed.นี่เป็นชิ้นส่วนของคลัชต์ นี่คือจาน และ ใช่ มันชัดเลย ส่วนประกอบชำรุด
You're both damaged goods.คุณทั้งคู่มันก็แค่สินค้าที่ชำรุด
In the early 20th century, geologists explained how life crossed the oceans by imagining that land bridges had once existed between them.นักธรณีวิทยาอธิบายว่าชีวิตข้ามมหาสมุทร โดยจินตนาการสะพานที่ดินที่ ได้เคยอยู่ระหว่างพวกเขา คิดว่ามันเป็นสะพานที่ดิน เหล่านี้ชำรุดทรุดโทรมค่อยๆ
Fifteen years after production, malfunction levels reach as high as seven per cent.15 ปีหลังการผลิต ระดับการชำรุดพุ่งสูงถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์
An Imperial pilot, one of the cargo drivers he defected yesterday.นักบินอิมพีเรียลหนึ่งในผู้ควบคุม การขนส่งสินค้า เขาชำรุดเมื่อวานนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชำรุด
Back to top